MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

  NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Dedikata lill-Unjoni Ewropea u l-Lagħaqa tagħha

 

Il-prezz li nies twajba jħallsu għall-indifferenza tagħhom għall-affarijiet pubbliċi huwa li jkunu iggvernati minn nies ħżiena.

 

Platun (427-347 BC)

 

Tini sitt linji miktuba mill-aktar bniedem onorabbli,

u Jiena nsib skuża fihom biex ngħallqu.                                

 

Kardinal Richelieu (1585-1642)

 

Jekk inthom tħobbu l-għana (flus) aktar mil-Liberta`, it-trankwillita` tal-jasar aħjar mill-ġlieda li tħeġġek tal-ħelsien, morru d-dar mingħandna fis-sliem. Aħna ma nitolbux il-parir jew l-armi tagħkom. Tmiegħeku u ilgħaqu l-idejn li jitimukom. J’Alla l-ktajjen tagħkom ikunu ħfief fuqkom, u j’Alla dawk li jiġu warajkom jinsew li inthom kontu minn pajjiżna.
Samuel Adams, diskors fil-Philadelphia State House, August 1, 1776.

 

Dawk li jċedu l-Liberta` essenzjali, biex jixtru ftit Sigurta` temporanja, la jixirqilhom Liberta` lanqas Sigurta`.
 

 Benjamin Franklin

 

Huwa d-destin komuni ta' dawk għażżenin li jaraw id-drittijiet tagħhom isiru l-priża ta' dak li jaħdmu.

Il-kundizzjoni li Alla kien ta l-Liberta` lill-bniedem hija viġilanza eterna; liema kundizzjoni jekk huwa jikser, il-jasar ikun minnufih il-konsegwenza tad-delitt tiegħu, u l-kastig tal-ħtija tiegħu. 
John Curran, July 10, 1790, f’diskors dwar il-ħatra ta’ sindku ta’ Dublin

 

Kull meta bniedem tefa` ħarstu fuqhom (uffiċċji pubbliċi), jibda tħassir fl-imġieba tiegħu.
 

Is-siġra tal-Liberta` trid tiġi mġedda minn żmien għal żmien bid-demm tal-patrijotti u t-tiranni. Huwa d-demel naturali tagħha.

Thomas Jefferson, f’ittra lil William Smith, Nov. 13, 1787

 

Meta niġu stivati fuq xulxin fi bliet kbar, bħal fl-Ewropa, aħna nsiru korrotti daqs l-Ewropa.

Nies timidi jippreferu l-kalma tad-despotiżmu milli l-baħar tempestuż tal-liberta'.

L-iktar raġuni b'saħħitha għan-nies biex iżommu d-dritt li jżommu u jġorru l-armi, huwa, bħala l-aħħar ħaġa, biex iħarsu lilhom infushom kontra t-irannija tal-gvern.

 

Sib dak li n-nies lesti joqgħodu għalih u inti tkun sibt dak il-kejl eżatt ta’ inġustizzja u ħażen li jista’ jiġi mpost fuqhom; u dawn jibqgħu sakemm jiġu reżiżtiti  jew bil-kliem jew bid-daqqiet, jew bit-tnejn. Il-limiti tat-tiranni huma preskritti minn kemm jifilħu dawk li huma jaħqru.

 

Frederick Douglass, attivist tad-drittijiet ċivili, 4 ta' Awissu, 1857

 

La l-ħajja, il-liberta`, jew proprjeta` ta’ bniedem ma huma żguri waqt li l-Parlament ikun qed jiltaqa`.                       1 Tucker (N.Y. Surr.) 249 (1866)

 

Il-ħtieġa hija dik li jingħad għal kull ksur tal-ħelsien tal-bniedem.

Hija l-argument tat-tiranni;

hija l-kredu ta’ l-ilsiera.

 

William Pitt

 

Meta Ħitler ġie għal-Lhud … Jiena ma kontx Lhudi, għalhekk ma kellix x’naqsam. U meta Ħitler attakka lill-Kattoliċi, Jiena ma kontx Kattoliku, u għalhekk, Jiena ma kellix x’naqsam. U meta Ħitler attakka lill-unions u l-industrijalisti, Jiena ma kontx membru ta’ l-unions u Jiena ma kellix x’naqsam. Imbagħad, Ħitler attakka lili u l-knisja Protestanta – u ma kien baqa’ ħadd li kellu x’jaqsam.                                                                               

Il-Qassis Martin Niemoller, Congressional Record, Ottubru 14, 1968, vol. 114, p. 31636.

 

Aħna rridu nirrejalizzaw li l-Istabbilment Pubbliku (Establishment) tal-lum huwa George III ġdid. Jekk huwa jibqax jimxi mat-tattiċi tiegħu, aħna ma nafux. Jekk huwa jagħmel hekk, ir-rimedju, onorat fit-tradizzjoni, huwa wkoll rivoluzzjoni.
Imħallef tal-Qorti Suprem William O. Douglas, Points of Rebellion, New York: Random House, 1970

 

Il-korruzzjoni politika tibda b’kull votant li jivvota bil-ktieb ta’ butu minflok għal dak li huwa tajjeb għal pajjiżu. Ftit hemm differenza bejn il-bejgħ tal-vot tiegħu minn uffiċjal elett u l-bejgħ tal-vot tiegħu minn votant, lil kwalunkwe kandidat li jwegħdu xi benefiċċju.
Jon Roland, diskors matul il-kampanja tiegħu għall-Kungress, 1974

Id-drittijiet ma jiddefendux lilhom infushom. In-nies ikollhom biss dawk id-drittijiet li huma jridu u kapaċi jiddefendu, bis-saħħa ta’ l-armi jekk meħtieġ. Jekk inti ma tiddefendix oħrajn meta d-drittijiet tagħhom jiġu miksura, tistenniex lil xi ħadd jiddefendi tiegħek, u dawk id-drittijiet jiġu miksura jekk ma jiġux difiżi. Jon Roland, 1994

 

Fil-politika xejn ma jsir sakemm inti l-ewwel toħloq kanal ta’ korruzzjoni.
Jesse Cuellar, osservatur ċiniku tax-xena politika, San Antonio, Texas, 1982

 

Dawk li jitfgħu l-voti ma jiddeċiedu xejn.

Dawk li jgħoddu l-voti jiddeċiedu kollox.

Attribwita lil Josef Stalin

 

Dedikata lil dawk li qed ifittxu l-Ħelsien mid-dittatura ta’ l-Unjoni Ewropea

 

Jiena wieħed biss, imma Jiena wieħed. Jiena ma nistax nagħmel kollox, imma Jiena nista’ nagħmel xi ħaġa. U minħabba li Jiena ma nistax nagħmel kollox, Jiena ma niċħadx li nagħmel dik il-ħaġa li Jiena nista nagħmel. Dak li Jiena nista’ nagħmel, Jiena għandu nagħmlu. U dak li Jiena għandi nagħmel, bil-grazzja t’Alla, Jiena nagħmlu.

 

Inti titlob għas-Senaturi Dr Hale?

Le, Jiena nħares lejn is-Senaturi u nitlob għall-pajjiż.
Edward Everett Hale (1822-1909)

 

It-tajjeb li nies individwali jistgħu jagħmlu huwa żgħir ma dak li jistgħu jagħmlu flimkien

 

 

Benjamin Franklin

 

Fil-bidu ta’ bidla, il-patrijott huwa skars; qalbieni, mibgħud u mżeblaħ. Meta l-kawża tiegħu tirnexxi, madankollu, il-beżżiegħa jingħaqdu miegħu, għaliex imbagħad ma jkun jiswa xejn biex tkun patrijott.                

Notebook, 1904

Samuel Clemens (Mark Twain)

 

M’hemmx bżonn maġġoranza biex tirbaħ … imma aktarx minorita’ mgħaddba, ma tgħajjix, ħerqana li tqabbad in-nirien li jiġru b'ħeffa tal-ħelsien fl-imħuħ tan-nies.


Samuel Adams

 

Il-Liberta` tiġi difiża fi tliet stadji:

Il-kaxxa tal-vot, il-kaxxa tal-ġuri, u l-kaxxa ta’ l-iskrataċ.

Ambrose Bierce

 

Lill-dawk il-Parlamentari li approvaw il-kostituzzjoni ta’ l-UE.

 

Kull att ta’ awtorita` delegata, kontra l-għan li taħtu hija eżerċitata, huwa fieragħ.  L-ebda att leġislattiv, għaldaqstant, kuntrarju għall-Kostituzzjoni, ma jista’ jkun jiswa (validu). Li tiċħad dan, ikun li tafferma, li d-deputat huwa akbar mill-prinċipal tiegħu; li s-serv huwa fuq sidu; li r-rappreżentanti tal-poplu huma superjuri għall-poplu nnifsu; li nies jaġixxu bis-saħħa tas-setgħat, jistgħu mhux biss jagħmlu dak li s-setgħat tagħhom ma jawtorizzawhomx, imma dak li jordnaw li ma jsirx.
Alexander Hamilton, Federalist #78

 

Potestas stricte interpretatur. Setgħa hija nterpretata strettament                                                                           In dubiis, non praesumitur pro potentia. F’każi ta’ dubju, il-presunzjoni m’hijiex favur setgħa.

 

Tisseparawx it-test mill-isfond storiku.

Jekk tagħmlu hekk, inthom tkunu ħassartu u qridtu l-Kostituzzjoni, li tista’ tispiċċa biss f’forma ta’ gvern mgħawweġ, bagħal u illeġittimu.
James Madison

 

 

Fuq kull kwistjoni ta’ kostruzzjoni [tal-Kostituzzjoni] ejja nieħdu lilna nfusna lura fiż-żmien meta l-Kostituzzjoni ġiet addottata, niftakru fl-ispirtu muri fid-dibattiti, u minflok nippruvaw naraw x’tifsir jista’ jingħasar mit-test, jew maħsub kontrih, nikkonformaw ma dak probabbli li fih ġiet mgħoddija.
Thomas Jefferson (1743-1826),
ittra lill-Imħallef William Johnson, (minn Monticello, 12 ta'  Ġunju, 1823)

 

Is-Sigurta` tagħna, il-liberta` tagħna, jiddependu fuq il-priservazzjoni tal-Kostituzzjoni ta’ l-Istati Uniti kif missierijiietna għamluha invjolabbli (ma tistax tinkiser).

Il-poplu ta’ l-Istati Uniti huma s-sidien bi dritt kemm tal-Kungress u tal-qrati, biex ma jwaqqgħux il-Kostituzzjoni, imma jwaqqgħu lin-nies li jħassru l-Kostituzzjoni.     

 Abraham Lincoln (Minflok il-kliem l-Istati Uniti għamel Malta, minflok Kungress għamel Parlament Malti)

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

 Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ