MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

 

MERĦBA

 

Minn din il-paġna tistgħu tniżżlu l-ktieb b’analiżi kritika dwar il-Kostituzzjoni li trid tagħmel l-Unjoni Ewropea.

 

Din il-Kostituzzjoni ma ġietx approvata fi Franza u u d-Danimarka.

 

Minħabba ċirkostanzi li ma kellniex kontroll fuqhom ma stajniex nippubblikaw dan il-ktieb qabel.

 

Issa li għandna l-paġna ta’ l-internet tagħna qegħdin nippubblikawha fuq l-internet.

 

Minħabba li l-Kostituzzjoni hija twila mhux ħażin, qsamna dan il-ktieb ta’ kritika fi tmien partijiet differenti li kollha jkomplu ma xulxin.

 

Aħna nissuġġerixxu li tniżżluhom kollha u toqgħodu tarawhom bil-kwiet.

 

Min irid jista’ jikkuppjaha, jistampaha u jqassamha lil kull min irid ħalli l-poplu kollu jsir jaf x’hemm moħbi u xi tfisser il-kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea.

 

Nissuġġerixxu wkoll li inthom tgħaddu kopja jew l-indirizz ta’ din il-website lil ħbiebkom ħalli huma wkoll ikunu jafu kemm hawn min irid jgħaddi lill-poplu Malti biż-żmien.

 

Inroddulkom ħajr u nagħmlulkom kuraġġ ħalli flimkien nerġgħu niksbu l-INDIPENDENZA, il-ĦELSIEN u s-SOVRANITA` tagħna minn taħt il-ħakma illegali tad-dittaturi ta’ l-Unjoni Ewropea u l-kolonjaliżmu tagħha li daħħluna fih il-ĠUDIET u l-QUISLINGS li ma jixirqilhomx jissejħu Maltin.

   

Parti 1     Parti 2

Parti 3     Parti 4

Parti 5     Parti 6

Parti 7     Parti 8

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min KISER il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

Is-Sibt, 23 ta’ Diċembru, 2006.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola liċ-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar