MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

 

Petizzjoni popolari dwar l-immigrazzjoni illegali

 

Fil-Konferenza Pubblika li s-CNI għamlet f’lukanda f’Tas-Sliema, nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru, ġie deċiż li l-membri tal-Parlament Malti għandhom jiedu azzjoni konkreta kontra l-immigrazzjoni illegali f’Malta.

Għall-Konferenza kienu mistednin ir-rappreżentanti tal-partiti politiċi kollha.

 

Il-Mexxej tal-Azzjoni Nazzjonali, Dr Josie Muscat, tkellem fit-tul dwar il-konsegwenzi ħżiena li l-immigrazzjoni illegali qiegħda tikkaġuna lil poplu Malti u ressaq proposta li kienet tgħid:

 

“Aħna, ċittadini Maltin, nitolbu lill-Parlament Malti, biex mingħajr dewmien jieħu passi konkreti ħalli titwaqqaf l-immigrazzjoni illegali f’pajjiżna.”

 

Iċ-Ċermen tas-CNI, Dr Karmenu Mifsud Bonnici, qal li fix-xhur li ġejjin għandha ssir kampanja ħalli l-Maltin u l-Għawdxin jiffirmaw din il-petizzjoni lill-Parlament Malti.

 

L-ewwel jinġabru l-firem tal-abitanti tal-Marsa u ta’ Birżebbuġa u jekk it-tweġiba tkun inkoraġġanti, il-kampanja tinfirex mal-abitanti tal-ibliet u l-irħula ta’ Malta u Għawdex.

Il-kelliema fil-Konferenza fissru kif il-miżuri meħudin s’issa dwar l-immigrazzjoni illegali, fallew.

 

La t-twaqqif tal-aġenzija Frontex u lanqas il-ftehim dwar ‘burden sharing’ mhuma se jiskoraġġixxu lill-immigranti.

Il-proposti li l-Kummissjoni Ewropea għamlet fit-3 ta’ Diċembru, aktar se jħażżnu l-qagħda, għax iridu li l-immigranti illegali ma jinżammux f’ċentri ta’ detenzjoni u li jingħataw mill-ewwel, hekk kif jiġu f’pajjiżna, aċċess għax-xogħol.

 

Dr Josie Muscat saħaq li biex jinqatgħu l-abbużi u l-isfruttament tal-immigranti illegali, għal dawk li jingħataw permess jaħdmu, għandha titwaqqaf aġenzija li tirreġistrahom u li tikkontrolla x-xogħol li jingħataw, fejn jaħdmu u x’kundizzjonijiet tax-xogħol ikollhom.

Dr Karmenu Mifsud Bonnici saħaq li jekk irridu nsolvu din il-problema serjissima, il-pajjiż irid jiddikjara lil kulħadd li mhux se jaċċetta immigranti illegali, jiġu minn fejn jiġu, tkun xi tkun ir-raġuni u li kull immigrant li jiġi Malta se jintbagħat lura lejn pajjiżu.

Għandu jkun magħruf ma’ kulħadd li l-immigranti illegali li ma jagħtux tagħrif minn liema pajjiż ġejjin, jinżammu l-ħabs sakemm jagħtu t-tagħrif meħtieġ.

 

La jkun magħruf minn kulħadd li Malta mhix qiegħda taċċetta immigranti illegali, dawn ma jissograwx ibaħħru għalxejn.

 

Dr Mifsud Bonnici saħaq li fil-waqt li ma naċċettawx immigranti illegali, għandna bħala poplu nuru s-solidarjetŕ tagħna ma’ min hu agħar minna.

Għandna nagħmlu dan billi l-pajjiż jalloka kull sena persentaġġ mid-Dħul Gross Nazzjonali (GNI) lil pajjiżi fil-bżonn li minnhom qegħdin jitilqu l-immigranti.

 

B’dan il-mod, la ma nistgħux nagħtuhom kenn lill-immigranti, nagħtuhom għajnuna f’pajjiżhom – kif nistgħu, minkejja l-faqar tagħna.

Il-kelliemi qal ukoll li sakemm pajjiżna jkun membru tal-UE, ir-rappreżentanti tagħna għandhom jagħfsu lill-UE ħalli torganizza u tiffinanzja skemi regolari ta’ immigranti għal dawk il-pajjiżi tal-UE li għandhom bżonnhom, biex b’hekk l-immigrazzjoni regolari tieħu post dik illegali.

Dawk kollha li ħadu sehem fid-diskussjoni mqanqla, qablu maż-żewġ kelliema u mal-pjan tal-Petizzjoni Popolari lill-Membri tal-Parlament.

 

Fl-għeluq tal-laqgħa, ġew ringrazzjati s-Sur Joe Baldacchino tas-Smash TV, li ffilmja u rrekordja l-Konferenza u s-Sur Anġlu Xuereb, li ġentilment aċċetta li l-Konferenza ssir fis-sala tal-Lukanda Victoria.

 

 Il-Gvern m’għandux jittradixxi l-interessi nazzjonali

 

Minflok tgħinna biex inrażżnu l-problema tal-immigrazzjoni illegali f’Malta, l-Unjoni Ewropea, anki jekk ma tridx, qiegħda tkabbrilna l-problema, billi b’dak li tiddeċiedi, tinkoraġġixxi aktar immigranti jbaħħru lejn l-Ewropa.

Id-deċiżjoni li l-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea ħadet fil-laqgħa tagħha tat-3 ta’ Diċembru, se tkompli tħażżilna l-qagħda tal-immigranti illegali.

Għax fit-3 ta’ Diċembru l-Kummissjoni pproponiet li jemendaw id-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-Kundizzjonijiet ta’ Akkoljenza tal-immigranti illegali li japplikaw għal ażil, jiġifieri, biex jitqiesu refuġjati.

 

Fi kliem l-istqarrija uffiċċjali li r-rappreżentanza f’Malta tal-Kummissjoni Ewropea ħarġet, il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, timmira b’mod partikolari biex

 

 

“ikun żgurat li d-detenzjoni tintuża biss f’każi eċċezzjonali u tipprovdi għal salvagwardji legali biex ikun żgurat li d-detenzjoni ma tkunx arbitrarja”.

 

Dawn il-kliem ifissru li ma immigranti illegali jiġu Malta u jitolbu li jitqiesu bħala refuġjati, m’għandhomx bħala regola jinżammu f’ċentri ta’ detenzjoni, ħlief f’każi eċċezzjonali u meta jkun hemm raġuni għal dan.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tgħid ukoll li għandu

 

“jiġi aġjevolat l-aċċess tagħhom fis-suq tax-xogħol u jiġi assigurat li r-restrizzjonijiet imħaddmin mill-Istati Membri ma jxekkluhomx milli jkollhom aċċess għal impjieg”.

 

Sal-lum aħna f’Malta inżommu lill-immigranti illegali f’ċentri magħluqin ta’ detenzjoni għal 18-il xahar u wara, jinħarġu f’Ċentri miftuħin u l-immigranti jistgħu joħorġu kemm iridu, imorru fejn iridu u jaħdmu kemm iridu.

Il-proposta tal-Kunsill tal-Ministri ma tħalliniex inkomplu nagħmlu dan u jkollna nħallu l-immigranti illegali mill-ewwel ħielsa li jmorru fejn iridu.

Il-proposta tal-Ministri tridna ukoll li mill-ewwel lill-immigranti illegali ngħinuhom biex jaqbdu jaħdmu u li nneħħu kull restrizzjoni li hawn dwar l-impieg tagħhom.

 

Fi ftit kliem, din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tfisser li l-eluf ta’ immigranti illegali li jiġu Malta, inħalluhom mal-ewwel ħielsa joqogħdu fejn iridu u jaħdmu fejn isibu.

 

Jiġifieri ma jkunu illegali xejn, iżda jitqiesu bħala barranin li għandhom dritt joqogħdu u jaħdmu f’Malta.

 

Jekk il-mexxejja tal-gvernijiet tal-pajjiżi membri tal-UE (fosthom il-Prim Ministru Malti) japprovaw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, nistgħu niżguraw lill-Maltin u l-Għawdxin li l-immigranti illegali jiġu hawn mhux bil-mijiet, iżda bl-eluf u mhux “invażjoni” jkollna, iżda tsunami ta’ immigranti illegali.

Din hija theddida enormi għal pajjiżna u nistennew li l-Prim Ministru ta’ Malta ma jittradixxix lill-poplu Malti billi jaċċetta din il-proposta tal-Unjoni Ewropea.

Diġŕ l-poplu Malti kien ittradut, meta l-Gvern Malti, biex isieħeb lil pajjiżna fl-UE, ċeda għall-pressjoni tal-Unjoni u rrinunzja għar-riżervi kollha li l-Gvern Malti kien għamel fl-1971 għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ir-Refuġjati.

Il-konsegwenzi ta’ dak it-tradiment tal-interessi nazzjonali huma l-eluf ta’ immigranti illegali li jinsabu f’pajjiżna.

Fis-17 ta’ Jannar, 2002, mingħajr ma qalu lil poplu, ċedew 13 mir-riżervi li l-Gvern Malti kien għamel fil-1971 meta ffirma l-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati.

 

U fl-24 ta Frar, 2004, 11-il xahar wara r-referendum dwar is-sħubija fl-Unjoni, mingħajr ma qalu lill-poplu, irtiraw l-aħħar tliet riżervi li kien għad hemm għall-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati.

Ħafna pajjiżi kbar imseħbin fl-Unjoni Ewropea żammew ir-riżervi li għamlu għall-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati, iżda l-UE ma riditx issieħeb lil Malta jekk il-Gvern Malti ma jċedix u jirtira r-riżervi kollha li l-Gvern Malti kien għamel fl-interess nazzjoni fl-1971 għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ir-Refuġjati.

 

 L-Unjoni tkabbrilna l-kriżi tal-klandestini

 

Ninsabu fl-eqqel tax-xitwa u minkejja l-baħar qawwi u l-maltemp, diġŕ ġew mijiet ta’ immigranti illegali f’pajjiżna fl-ewwel ġimgħat tas-sena.

 

Nistgħu nbassru li

* fir-rebbiegħa u fis-sajf,

* fil-bnazzi u baħar kalm,

* din is-sena ġejjin eluf ta’ immigranti illegali,

* jekk ma nwaqqfuhomx milli jiġu.

 

* Jiżdiedu mal-eluf ta’ immigranti illegali li diġŕ hawn

* ħalli jkabbrulna l-kriżi li għandna fejn se nżommuhom u

* kif se nikkontrollawhom.

Fl-aħħar ġimgħat għadd ta’ immigranti illegali fiċ-ċentri magħluqin ta’ detenzjoni,

* aktar minn darba,

* qajmu storbju u

* għamlu protesti għax qegħdin jinżammu maqfulin fit-tul u

* għax mhux qegħdin jingħataw l-istatus ta’ refuġjati.

 

Kellhom jissejħu għadd kbir ta’ pulizija u suldati ħalli jrażżnuhom.

Fix-xhur li ġejjin nistennew aktar storbju u protesti mill-immigranti ladarba l-għadd tagħhom jiżdied u l-iffollar fiċ-ċentri jħażżen aktar il-kundizzjonijiet li fihom jinżammu.

 

Nibżgħu li ’l quddiem

* l-inkwiet se jikber għall-pulizija u s-suldati li jieħdu ħsieb l-immigranti,

* kif ukoll jiżdiedu l-każi ta’ immigranti li jkunu mdaħħlin f’aċċidenti serji ma’ pajżani Maltin.

 

Mhux qagħda ta’ serħan il-moħħ għall-poplu tagħna meta l-għadd ta’ immigranti illegali f’pajjiżna huwa aktar minn tliet darbiet l-għadd totali flimkien ta’ pulizija u suldati li għandna f’pajjiżna.

 

L-għadd kbir ta’ immigranti illegali f’pajjiżna

* qed joħolqilna problemi ta’ sigurtŕ u

* problemi soċjali,

* kif ukoll piż finanzjarju u

* piż fuq is-servizzi tas-saħħa, u

* qed jagħmel isem ħażin lil Malta ma’ organizzazzjonijiet barranin

* li jixluna bi trattament inuman u bi ksur tad-drittijiet umani.

Dan rajnieh wara ż-żjara ta’ uffiċjali tal-Ġnus Magħquda l-ġimgħa l-oħra, fejn ikkundannawna bl-aħrax għall-mod kif nittrattaw lill-immigranti illegali.

Jisgħobbina ngħidu li m’aħniex nagħmlu dak li jeħtiġilna nagħmlu biex insolvu din il-kriżi tal-immigranti illegali f’pajjiżna.

 

* Jeħtieġ li nagħlqu l-bibien għal kollox u

* ma nħallux l-immigranti illegali jibqgħu f’pajjiżna,

* billi nibgħatuhom lura f’pajjiżhom mingħajr eċċezzjoni.

 

Pajjiżna ma jiflaħx jaċċetta immigranti, jiġu minn fejn jiġu.

M’għandniex noqogħdu għal dak li trid minnha l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-immigranti illegali.

 

Ma tridniex nibgħatuhom lura f’pajjiżhom u lanqas tridna nħalluhom imorru fil-pajjiżi tagħha fejn iridu jmorru.

 

Tridna nżommuhom f’pajjiżna u nintegrawhom magħna u qiegħda tagħtina l-fondi biex nagħmlu dan.

 

B’hekk qiegħda tkabbrilna l-kriżi li għandna bl-immigranti illegali.

 

L-UE taħti għall-kriżi li għandna tal-immigranti illegali,

* għax ġiegħlet lill-Gvern Malti,

* meta kien qed jinnegozja l-ftehim tas-sħubija ta’ pajjiżna,

* biex iwarrab ir-riservi kollha li l-Gvern Malti kien għamel meta ffirma l-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati fl-1971.

Il-Gvern Malti kien għamel dawk ir-riservi ħalli l-immigranti illegali ma jkollhomx id-dritt jiġu f’pajjiżna u jitolbu li nżommuhom jew bħala refuġjati, jew nagħtuhom protezzjoni umanitarja u xorta jibqgħu f’pajjiżna.

 

Biex isseħibna fl-2003,

* il-Gvern Malti mar kontra l-interessi nazzjonali tal-poplu tagħna u

* ċeda biex jittratta l-immigranti illegali kif trid l-Unjoni Ewropea.

Jekk il-poplu tagħna irid bis-serjetŕ iwaqqaf l-immigranti illegali milli jibqgħu f’pajjiżna,

* irid jinjora l-politika u

* d-direttivi tal-UE dwar l-immigrazzjoni illegali, u

* jinsa l-Frontex,

* il-‘burden sharing’, u

* l-integrazzjoni tal-immigranti fis-soċjetŕ Maltija, u

* jaddotta politika deċiża li ma tippermettix immigranti illegali jibqgħu f’pajjiżna.

 

Nemmnu li l-maġġoranza l-kbira tal-poplu hija favur din il-politika li tassew tħares l-interessi nazzjonali.

 

WHO homeDawn li taraw hawn isfel huma ftit ritratti minn fuq il-website tal-World Health Organization (WHO) ta' kif jittrattaw il-mard fl-Afrika waqt li iktar l-isfel għandkom links għall-website tal-WHO ħalli taraw b'għajnejkom dwar il-periklu tal-mard li jġibu magħhom l-immigranti illegali.

 

U hawn Malta kulħadd qisu mhux hu bl-immigranti illegali jiġġerrew kemm iridu fostna.

 

Ftakru li biex tmorru f'dawn il-pajjiżi jagħmluk għarbiel bl-injezzjonijiet li jtuk u dawn ġejjin bla ebda kontroll.

 

   

   

 

Africa Yellow fever    Marburg Haemorrhagic Fever    Marburg Haemorrhagic Fever

Plague    Polio    Somalia

Cholera    Sexually Transmitted Diseases    Shigella

Typhoid Fever    Trypanosomiasis    Lassa Fever

Health Topics    Countries    Top 12 TB countries in Africa

African Countries Reports    Country Profiles Middel East    Country Information Europe

 

Mapep - Maps

 

Cholera    Dengue    Tubercolisis

HIV    Meningococcal Meningitis    Polio

Rabies    Schistosomiasis    Chikungunya

Africa HIV/AIDS report    HIV/Aids 2008 Report

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ