MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Aħna nistgħu nqisu kull ġenerazzjoni bħala nazzjon distint, bi dritt, bir-rieda tal-maġġoranza, li jorbtu lilhom infushom, imma bl-ebda (dritt) lill-ġenerazzjoni ta’ wara, iktar milli (jistgħu jorbtu) lill-abitanti ta’ pajjiż ieħor.

Thomas Jefferson

 

Dikjarazzjoni Solenni
Dikjarazzjoni solenni tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI:

Tiċħad it-Trattat ta’ Sħubija ta’ Malta fl-UE

Lejlet il-25 anniversarju tal-kisba tal-Ħelsien sħiħ minn Malta fil-31 ta’ Marzu, 1979 u xahar qabel ma’ l-Unjoni Ewropea taħtaf lil Malta fl-1 ta’ Mejju, 2004, aħna, il-Kampanja Ħelsien Nazzjonali (CNI) qegħdin nagħmlu din id-dikjarazzjoni formali u solenni lil ħutna Maltin u Għawdxin u lill-popli kollha ta’ l-Għaqda tal-Ġnus Magħquda u tal-pajjiżi kollha tad-dinja.

Meta l-Unjoni Ewropea formalment taħtaf magħha lil Malta fl-1 ta’ Mejju, 2004, il-poplu tagħna jkun tilef il-ħelsien, l-indipendenza, is-sovranità u n-newtralità u dan kollu jseħħ mingħajr il-kunsens xieraq, validu, popolari u demokratiku.

Malta terġa’ tkun ħielsa. Ikun x‘ikun il-prezz li nħallsu, ikunu x’ikunu s-sagrifiċċji li nagħmlu, aħna tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali, naħilfu li nagħmlu minn kollox biex niksbu mill-ġdid il-ħelsien sħiħ għal art twelidna.

Ħalli dawn il-fatti jkunu magħrufa minn kulħadd.

a) L-Unjoni Ewropea sejra formalment taħtaf magħha lir-Repubblika ta’ Malta fl-1 ta’ Mejju, 2004, bis-saħħa tat-Trattat ta’ Sħubija ta’ Malta ma’ l-Unjoni Ewropea li kien iffirmat fis-16 ta’ April, 2003, f’Ateni.

b) Ir-Repubblika ta’ Malta, li d-daqs tagħha huwa biss ta’ 316 kilometri kwadri u għandha popolazzjoni ta’ 400,000 biss, tistqarr fl-ewwel Artikli tal-Kostituzzjoni tagħha li Malta hija stat newtrali li attivament jaħdem għall-paċi, sigurtà u progress soċjali fost il-ġnus kollha billi tħaddan politika ta’ non-allinjament u tirrifjuta li tieħu sehem f’xi alleanza militari, qiegħda tiġi mġiegħla bit-Trattat ta‘ Sħubija ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ l-2003, timxi skond il-politika, il-liġijiet, direttivi u deċiżjonijiet li l-istituzzjonijiet kollha ta’ l-Unjoni Ewropea jieħdu u qiegħda tiġi mġiegħla tobdi t-trattati kollha li l-Unjoni Ewropea tagħmel u b’hekk Malta qiegħda titlef il-ħelsien, l-indipendenza, is-sovranità u l-istatus tan-newtralità.

ċ) Fir-Referendum tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea li sar fit-8 ta’ Marzu, 2003, ’il fuq minn 53 fil-mija ta’ dawk li kellhom d-dritt għall-vot, ma vvutawx favur is-sħubija.

d) F’dak ir-Referendum tħallew jivvotaw persuni li skond il-liġijiet elettorali ta’ Malta ma kellhomx dritt li jivvotaw.

e) Il-kunsens tal-poplu Malti għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea kien ivvizzjat u ma ngħatax validament u l-poplu Malti għandu dritt jinsisti li ma jkunx marbut bit-Trattat ta’ Sħubija bejn Malta u l-Unjoni Ewropea ta’ l-2003.

Huwa prinċipju bażiku fil-liġi li meta l-kunsens jingħata b’riżultat ta‘ qerq, gideb, wegħdiet foloz li jammontaw għal frodi, vjolenza morali u theddid, dak il-kunsens ikun ivvizzjat u wieħed ikollu dritt jinsisti li ma jkunx marbut b’dak il-kunsens li ta.

Aħna nsostnu u nistħqu bil-qawwa kollha li l-kunsens tal-poplu Malti għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, kemm dak mogħti fir-Referendum tat-8 ta’ Marzu, 2003, kif ukoll dak mogħti fl-Elezzjoni Ġenerali tat-12 ta’ April, 2003, kienu vvizjati għax il-kunsens inkiseb b’qerq, gideb, wegħdiet foloz li jammontaw għal frodi, vjolenza morali u theddid, kemm dawk lokali kif ukoll dawk li ġew minn barra l-pajjiż.

f) Il-konsegwenzi ħżiena ħafna tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea nħbew lill-votanti ta’ Malta bi sħaba kbira ta’ propaganda massiċċa u billi ma ngħatax l-informazzjoni sħiħa dwar is-sħubija.

ġ) Spiss intqal li Malta tkun ibbojkottjata u iżolata kemm politikament kif ukoll ekonomikament u li Malta jkollha diżastru u ssib ruħha fid-dlamijiet u t-theżżiż tas-snin kemm-il darba hija ma tisseħibx fl-Unjoni Ewropea.

h) Il-Kummissarju nkarigat mit-Tkabbir ta’ l-Unjoni Ewropea saħansitra hedded lill-Partit ta’ l-Oppożizzjoni li l-Unjoni Ewropea tassigura li l-Partit jitlef kemm ir-Referendum kif ukoll l-Elezzjoni Ġenerali li kellha ssir wara.

i) L-Unjoni Ewropea ħadet sehem xejn xieraq fil-kampanja favur is-sħubija fl-Unjoni u nefqet flejjes kbar fiha u għadd kbir ta’ persuni għoljin mill-Unjoni, fosthom il-President tal-Kummissjoni, il-President tal-Parlament Ewropew u ħafna kummissarji Ewropej, żaru Malta biex jippressaw lill-poplu jivvota favur is-sħubija.

j) Id-delegazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea f’Malta għamlet xi ħaġa li qatt m’għandha ssir billi ħadet sehem attiv fil-kampanja tar-Referendum u bagħtet bil-posta f’kull dar f’Malta u f’Għawdex karti ta’ propaganda favur is-sħubija fl-Unjoni Ewropea.

k) Kellna ħafna ndħil barrani llegali kemm matul il-kampanja tar-Referendum kif ukoll dik ta’ l-Elezzjoni Ġenerali u dan kien bi ksur tal-liġi dwar l-indħil barrani (Kapitlu 300 tal-Liġijiet ta’ Malta), meta għadd ta’ Kapijiet ta’ stati u ta’ gvernijiet u ministri żaru Malta u għamlu stqarrijiet pubbliċi biex jinfluwenzaw lill-poplu jivvota favur sħubija fl-Unjoni Ewropea.

l) Ammonti ta’ flus, kbar ħafna skond iċ-ċirkostanzi lokali, ingħataw mill-Gvern għall-kampanja favur is-sħubija fl-Unjoni Ewropea u ftit wisq ingħataw lin-naħa kontra s-sħubija fl-Unjoni.

m) Bi ksur tal-ligi li tgħid li għandu jinżamm bilanċ bejn l-opinjonijiet opposti f’kwistjonijiet ta’ interess pubbliku, ir-radju u t-televizjoni ta’ l-Istat allokaw ħin u faċilitajiet tax-xandir fuq medda twila ta’ żmien qabel ir-Referendum dwar l-Unjoni Ewropea, lill-Gvern u lin-naħa ta’ l-‘Iva’, ħafna aktar milli allokaw lill-Opożizzjoni u lin-naħa tal-‘Le’.

n) Il-poplu Malti kien imċaħħad milli jkun jaf x‘jgħid it-Trattat tas-Sħubija kemm qabel ir-referendum kif ukoll qabel l-Elezzjoni Ġenerali. It-Trattat ma ppubblikawħx fl-ilsien Malti la mill-Gvern Malti u lanqas mill-Unjoni Ewropea. Il-test bl-Ingliż kien ippubblikat mill-Polonja fuq l-Internet ftit qabel id-data tar-Referendum f’Malta fit-8 ta’ Marzu, 2003. Dawk kollha li m’għandhomx l-Internet jew li ma jaqrawx bl-Ingliż ma setgħux ikunu jafu x’fih it-Trattat. Billi t-Trattat għandu ħafna tul u billi kien fuq l-Internet ftit ta’ żmien qabel ma sar ir-Referendum, ma kienx prattikament u umanament possibbli għal dawk li jafu bl-Ingliż u li kellhom l-Internet li jaqraw it-Trattat u jiflu sewwa x’ifisser.

o) Il-kunsens tal-poplu Malti għat-Trattat tas-Sħubija ma kienx biss ivvizzjat, iżda wkoll inkiseb b’mezzi li ma kinux xierqa, validi, demokratiċi u popolari.

p) Minħabba n-nuqqas tal-kunsens xieraq tal-poplu Malti, aħna nemmnu u nkomplu nsostnu bil-qawwa kollha li l-Gvern ta’ Malta ma kellux mandat legali biex jiffirma t-Trattat ta’ Sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea fis-16 ta’ April, 2003 u għalhekk il-kunsens għandu jitqies null u bla effett u l-iffirmar tat-trattat kontra l-Kostituzzjoni.

q) Fuq kollox aħna nemmnu u nsostnu bil-qawwa kollha li t-Trattat ta’ Sħubija ta‘ Malta fl-Unjoni Ewropea jikser l-Artikli tal-Kostituzzjoni ta’ Malta li jistgħu jinbidlu biss bil-vot ta’ tnejn minn tlieta tad-Deputati kollha tal-Parlament u għalhekk ir-ratifika mill-Parlament Malti fl-14 ta’ Lulju, 2003, tat-trattat kienet kontra il-Kostituzzjoni u għandha titqies nulla u bla effett.

Ħalli anki dawn il-fatti li ġejjin ikunu magħrufa minn kulħadd.

i) Inkisru l-Artikli li jridu vot ta’ tnejn minn tlieta tad-Deputati kollha tal-Parlament li hemm fil-Kostituzzjoni ta’ Malta li jgħidu li Malta tirrifjuta li tieħu sehem f’xi alleanza militari u li ebda faċilitajiet f’Malta ma jitħallew jintużaw b’xi mod li jitqiesu li jkunu hawn f’Malta konċentrazzjoni ta’ forzi militari barranin u li ma jitħallewx fuq it-territorju Malti nies militari barranin ħlief dawk li jkunu jaqdu xogħol ċivili u li t-Tarzni ta’ Malta ma jitħallewx jintużaw minn vapuri tal-gwerra taż-żewġ superpotenzi.

ii) Bi ksur ta’ l-Artiklu msemmi tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, sar ftehim ħalli l-Forzi Armati ta’ Malta jieħdu sehem kemm fil-Partnership for Peace kif ukoll fir-Rapid Reaction Force ta’ l-Unjoni Ewropea, flimkien mal-kontinġent tas-suldati Taljani.

iii) F’ħafna drabi, anki fi żmien ta’ gwerra, bastimenti tal-gwerra tal-pajjiżi membri ta’ l-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika tħallew jidħlu fil-port ta’ Malta, xi drabi f’għadd kbir, bi ksur ċar ta’ l-istatus tan-newtralità tal-Kostituzzjoni tagħna.

Bastimenti Amerikani tal-gwerra ssewwew fit-Tarzna ta’ Malta minkejja li l-Kostituzzjoni ta’ Malta tgħid li dan m’għandux jitħalla jiġri u l-ħaddiema tat-Tarzna sfaw mhedda li jitilfu l-impjieg jekk jirrifjutaw li jagħmlu t-tiswijiet.

iv) Artikli tal-Kostituzzjoni ta’ Malta li jistgħu jinbidlu biss bil-vot favur ta’ tnejn minn tlieta tad-Deputati kollha tal-Parlament qegħdin jinkisru bit-Trattat tas-Sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea għax dan jgħid li l-liġijiet, regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet kollha ta’ l-Unjoni, kif ukoll il-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni li qiegħda tiġi miktuba, huma aqwa u fuq il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta bi ksur ċar tal-Kostituzzjoni tagħna li tgħid li l-Kostituzzjoni ta’ Malta hija l-liġi suprema tal-pajjiż u li l-Parlament ta’ Malta huwa l-ogħla organu li jista’ jagħmel liġijiet għal Malta.

v) Ir-ratifika tat-Trattat tas-Sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea li saret ta’ maġġoranza sempliċi fil-Parlament Malti, ma tissodisfax il-ħtieġa skond il-Kostituzzjoni ta’ Malta li jkun hemm vot favur ta’ tnejn minn tlieta tad-Deputati kollha tal-Parlament biex jgħaddu emendi għall-Artikli tal-Kostituzzjoni li huma ‘entrenched’ u lanqas il-maġġoranza tal-voti fir-Referendum u fl-Elezzjoni Ġenerali ma tiswa biex temenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Għandu jkun magħruf minn kulħadd ukoll li t-Trattat tas-Sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea jmur kontra dak li jgħidu d-dikjarazzjonijiet, riżoluzzjonijiet, trattati, ftehim u konvenzjonijiet ta’ l-Għaqda tal-Ġnus Magħquda. Fost dawn hemm:

1) Is-Sħubija ta’ Malta fl-UE tfisser li Malta titlef id-drittijiet tagħha fuq ħafna riżorsi naturali li skond ir-Riżoluzzjoni ta’ l-Assemblea Ġenerali ta’ l-ONU ta’ l-14 ta’ Diċembru, 1962 dwar il-“Permanent Sovereignty over Natural Resources” għandhom jintużaw għall-iżvilupp u l-ġid tal-poplu Malti.

2) L-indħil, l-isfurzar u t-theddid ta’ l-Unjoni Ewropea fuq il-poplu ta’ Malta ħalli jivvota favur sħubija fl-Unjoni Ewropea jiksru l-“International Covenant on Civil and Political Rights” u l-“International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, li l-Assemblea Ġenerali tal-Ġuns Magħquda addottat fis-16 ta’ Diċembru, 1966.

3) Ir-rabtiet u r-restrizzjonijiet li l-Unjoni Ewropea mponiet fuq Malta jxekklu bil-bosta d-dritt li Malta tirregola l-attivitajiet tal-barranin f’Malta u jxekklu ħafna d-dritt ta’ Malta li tagħżel liema sistemi ekonomiċi u soċjali tħaddem skond il-htiġijiet tal-pajjiż u dawk ir-rabtiet u restrizzjonijiet imorru kontra ċ-“Charter of Economic Rights and Duties of States” li l-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda addottat fit-12 ta’ Diċembru, 1974.

4) Fuq kollox, il-Ftehim ta’ Sħubija li Malta nnegozjat ma’ l-Unjoni Ewropea huwa ta’ ħsara għas-sigurtà u s-sliem tal-poplu Malti ghħax iħassar l-istatus ta’ newtralità u mhux ta’ ġid għall-poplu Malti billi ċaħħad lill-Gvern Malti mill-mezzi ħalli jħares u jkattar x-xogħol u l-impjiegi f‘Malta.

Minħabba dawn il-fatti u dawn ir-raġunijiet, aħna, il-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, solennament nistqarru:

Li l-poplu Malti għandu dritt jaħdem biex jitħassar it-Trattat tas-Sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea;

Li l-poplu Malti għandu dritt li jikseb lura l-ħelsien sħiħ, l-idipendenza u s-sovranità nazzjonali;

Li l-poplu Malti għandu d-dritt li jerġa’ jħaddan politika ta‘ newtralità attiva u ta’ koperazzjoni paċifika mal-popli kollha li bħalu jemmnu u jħaddmu l-istess politika;

Li aħna mhux se nieqfu milli nissaraw bla biża’ biex inħeġġu lill-poplu ta’ Malta u Għawdex ħalli jaħdem biex dawn l-għanijiet nazzjonali qaddisa jintlaħqu.

Bħala xiehda tar-rieda soda tagħna, aħna qegħdin nibagħtu din id-dikjarazzjoni solenni lill-Għaqda tal-Ġnus Magħquda u qegħdin nitolbu bir-rispett lis-Segretarju tagħha biex iqegħda fl-arkivji ta’ l-Għaqda u biex jikkomunika lill-Istati membri kollha.

Aħna qegħdin ukoll nibagħtu din id-dikjarazzjoni solenni lill-membri kollha tal-Parlament Ewropew u lill-Istati membri kollha ta’ l-Unjoni Ewropea bit-tama li tnissel fihom indiema għall-ħsara kollha li l-ħatfa ta’ Malta min-naħa ta’ l-Unjoni Ewropea qiegħda tikkaġuna lill-poplu ta’ Malta u ta’ Għawdex.

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ!

 

It-Tnejn, 29 ta' Marzu, 2004.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ