MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li mis-sena 2010 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha

€182,192 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

 Video Parlament Ewropew

 

Il-privatizzazzjoni saret alla falz

 

minn Dun Anġ Seychell

 

Bhalissa hawn Malta feġġew żewġ allat foloz – l-Unjoni Ewropea u l-privatizzazzjoni. 

 

Il-partiti politiċi, it-trejd unjins, il-korpi kostitwiti, kollha saru jinxteħtu għarkubtejhom quddiem l-UE u quddiem il-privatizzazzjoni.

Din il-manija bdiet bl-Unjoni Ewropea. 

 

Filli Malta kienet maqsuma f’żewġ nofsijiet kważi ndaqs – nofs favur l-UE u nofs kontra l-UE – u filli ż-żewġ nofsijiet imħatra bejniethom min hu l-iżjed Ewropew u favur dak kollu li ġej mill-UE!

Ma tistax tkun kontra l-UE. 

 

Ma tistax tidgħi bl-UE. 

 

Ma tistax teħodha kontra l-UE. 

 

Anke jekk Malta ċkejkna qed timtela’ bil-klandestini u ħadd mill-imseħbin fl-UE ma jindenja ruħu joħdilna ftit mijiet minnhom u jtaffilna l-problema! 

 

Ġiet is-siegħa tal-prova u bqajna b’xiber imnieħer. 

 

Ħadd ma sabbat saqajh u wera d-diżappunt tiegħu bl-iżjed mod konkret. 

 

Bqajna niddiskutu u niltaqgħu u nittamaw u nitolbu l-karità u ma jiġri xejn!

Meta konna kolonja Ingliża, konna nipprotestaw u nibagħtu delegazzjonijiet u norganizzaw laqgħat pubbliċi.

 

Issa xejn. 

 

Jekk trid tgħid xi ħaġa kontra l-UE, għidha minn taħt l-ilsien jew fil-kurituri għax inkella jittimbrawk. 

 

Ġejna ferm agħar minn meta konna kolonja ta’ l-Ingilterra. 

 

Sirna kolonja ta’ Brussels u ġejna agħar milli konna qabel l-indipendenza.

 

Referendum

 

Imma hemm sinjal wieħed u ċar li min qed imexxina f’din it-triq qed jgħix ‘il bogħod mill-polz tal-popli tal-UE. 

 

Kull darba li kellhom ċans juru x’inhuma jħossu f’xi referendum, il-popli ta’ l-UE għamluha ċara li qegħdin iħossuhom ferm differenti mill-mexxejja tal-korpi kostitwiti u l-partiti politiċi. 

 

Meta l-popli ta’ Franza u ta’ l-Olanda u tad-Danimarka u ta’ l-Irlanda ngħataw ċans juru kif jaħsbuha, dejjem marru kontra l-fehmiet tal-mexxejja tagħhom! 

 

Qed jidher ċar li fl-Ewropa żviluppat aristokrazija ġdida li qiegħda tgħix f’dinja għaliha u qiegħda titbiegħed mill-problemi li qegħdin jifnu l-kotra tal-popolazzjoni!

 

Privatizzazzjoni – alla falz ieħor

 

Bħalissa hawn Malta feġġ alla falz ieħor.

Feġġet il-privatizzazzjoni. 

 

Kull m’għandu siewi l-istat jew is-soċjetà Maltija hemm bżonn jiġi privatizzat. 

 

Qegħdin inbiegħu kollox u qegħdin ngħidu li kull għemil ta’ privatizzazzjoni qiegħed jirnexxi u l-pajjiż qiegħed jaqbillu. 

 

U iżjed ma jkunu baqar smien, iżjed nieħdu gost nipprivatizzawhom.

Issa l-Gvern qala’ l-kwistjoni tat-Tarzna. 

 

Il-ħaddiema tagħha kienu sejrin tajjeb. 

 

Kienu qegħdin jaħdmu bil-għaqal, ilestu x-xogħol fil-ħin miftiehem, ġieli anke qabel il-ħin. 

 

Qabel l-elezzjoni qalulhom li għandhom iserrħu rashom mill-impjieg tagħhom.

Għaddiet l-elezzjoni u l-Gvern ħareġ jgħid li t-Tarzna ma tistax tibqa’ sejra kif inhi sejra, li wasal iż-żmien li ssir il-privatizzazzjoni tat-Tarzna, li dan se jkun ifisser li mal-elf ħaddiem, mill-1,700 ħaddiem li hemm bħalissa, m’humiex se jibqgħu mpjegati imma jintalbu jirtiraw mix-xogħol.

Il-ħaddiema tat-Tarzna ħadu qatgħa. 

 

Ħasbu li din il-maltempata kienet effett it-tmexxija żbaljata ta’ min qed imexxi t-Tarzna bħalissa, tmexxija li ġiet tiswa lit-Tarzna t-telf ta’ 88 miljun Ewro fuq vapur wieħed biss, il-FAIRMOUNT.

 

Il-Gvern mhux hekk qal. 

 

Ma ried jipponta sebgħu lejn ħadd! 

 

Ma riedx jagħmel inkjesta pubblika. 

 

Qal biss li fi żmien ftit xhur se jispiċċa s-sussidju, għax hekk ordnat l-UE u se jgħaddi għall-unika triq miftuħa għalih – il-privatizzazzjoni.

X’ġara wara din l-aħbar?

Kulħadd wera ruħu favur. 

 

Il-partit fil-Gvern, il-partit fl-Oppożizzjoni, it-trejd unjins, il-korpi kostitwiti, l-opinjonisti fil-kotra kbira tagħhom. 

 

Kulħadd qabel ma’ l-idea, mhux kulħadd qabel mal-kondizzjonijiet jew mal-mod kif se tasal biex isseħħ.

Allaħares teħodha kontra l-privatizzazzjoni!

 

Allaħares tidgħi bil-privatizzazzjoni!

 

Dan mhux minnu

 

U bħalma ġara fil-każ ta’ l-alla falz ta’ l-UE, anke din tal-privatizzazzjoni tat-Tarzna tista’ tkun tama fiergħa għal mijiet kbar ta’ ħaddiema u tal-familji tagħhom.

Xhieda ta’ dan hawn pajjiż li ħadd ma jista’ jsejjaħlu lura fil-qasam politiku u soċjali. 

 

Qed ingħid għal New Zealand jew kif isejħulha l-Maori, Reteroa.

New Zealand kienet pijunier f’ħafna oqsma. 

 

Kienet l-ewwel pajjiż li fl-1893 ta l-vot lin-nisa. 

 

Fis-Snin Tletin beda s-servizzi soċjali tal-‘welfare state’. 

 

Fis-Snin Tmenin kien l-ewwel stat li ddikjara ruħu ħieles min-nukleari.

Fl-istess Snin Tmenin, gvern Soċjal-Demokratiku twebbel bis-suq ħieles u taha għall-privatizzazzjoni f’ħafna oqsma.

Din il-mewġa ta’ privatizzazzjoni ġabet ħafna konsegwenzi: 

* falliment soċjali u ekonomiku, 

* staġnar, 

* qgħad, 

* falliment finanzjarju, 

* kriminalità u 

* żvilupp mhux indaqs.

Għoxrin sena wara tela, gvern ieħor Soċjal-Demokratiku u mexxa mill-ġdid l-arloġġ ‘il quddiem.

 

Ix-xahar li għadda l-Gvern ta’ Clark reġa’ ħa f’idejh il-ferroviji u l-laneċ ta’ l-istat, li kienu ġew ipprivatizzati fis-Snin Disgħin. 

 

Il-kumpanija pubblika ssejħet Kiwi Rail u dak in-nhar li varaha, il-Ministru tal-Finanzi, Michael Cullen, stqarr li l-privatizzazzjoni kienet “tagħlima li weġġgħet lil New Zealand”. 

 

Dan l-istess gvern ta’ Clark temm il-privatizzazzjoni ta’ Air New Zealand u waqqaf b’suċċess bank pubbliku, imsejjaħ Kiwi Bank.

Dawn il-passi anti-privatizzazzjoni qegħdin juru x’jista’ jsir f’diversi oqsma ta’ l-ekonomija bħala alternattiva moderna, ambjentalment sostenibbli u fl-istess ħin jiżgura x-xogħol u l-għajxien ta’ ħafna ħaddiema u tal-familji tagħhom.

Ma jistgħux il-mexxejja tal-partiti politiċi, tat-trejdunjins, tal-korpi kostitwiti Maltin jaslu wasla sa New Zealand u jaraw b’għajnejhom kif hemm triq aħjar minn dik tal-privatizzazzjoni?

Hekk jitlob is-sens komun progressiv!

 

L-esperjenza neo-liberali ta’ dawn l-aħħar għaxar snin qed tkun ta’ diżappunt għal ħafna nies li jaħsbu dwar il-ġejjieni ta’ l-ekonomija u tal-ħaddiema. 

 

Stajt semmejt l-inizjattivi ta’ Chavez fil-Venezwela imma kont naf li għal x’uħud Chavez huwa fanatiku anti-Amerkan u pro-Castro ta’ Kuba.

Żgur li ħadd ma jista’ jgħid dan dwar il-gvern modern ta’ New Zealand immexxi minn Mrs Clark!

 

It-Tnejn, 18 ta’ Awwissu, 2008

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ