MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Wara l-“Le” fir-referendum Franċiż: Bla sens li l-Parlament Malti jiddiskuti
l-Kostituzzjoni ta’ l-UE – Karmenu Mifsud Bonnici

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

“Viva Franza Ħielsa” kienu l-ewwel kelmiet li permezz tagħhom, Dr Karmenu Mifsud Bonnici, il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, fetaħ il-konferenza stampa li fiha ta r-reazzjoni pożittiva tiegħu għad-deċiżjoni tal-poplu Franċiż li jivvota kontra l-Kostituzzjoni Ewropea. 

 

Dr Mifsud Bonnici qal li l-persuni ta’ twemmin xellugi fi Franza injoraw għal kollox il-pożizzjoni tal-Partit Soċjalista Franċiż u vvotaw kontra l-Kostituzzjoni.

Qal li issa li hawn pajjiż li l-poplu tiegħu qal ċar u tond li ma jridx din il-Kostituzzjoni, ikun bla sens u telf ta’ ħin li l-Parlament Malti jiddiskuti l-Kostituzzjoni Ewropea preżenti, għax la kien hemm pajjiż li rrifjutaha din il-kostituzzjoni ma tistax tidħol fis-seħħ.

Huwa qal li t-trattat irid ikun emendat u għalhekk issa ma jagħmilx sens li f’Malta jkun diskuss dan it-Trattat Kostituzzjonali, meta hi haga ovvja li dan issa żgur li jrid jinbidel minħabba l-vot negattiv Franċiż.

Il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzonali CNI għamilha ċara li minkejja li r-riżultat Franċiż huwa wieħed pożittiv, għax permezz tiegħu din il-Kostituzzjoni Ewropea ma tistax tidħol fis-seħħ, is-CNI se tkompli taħdem f’Malta minħabba li l-Gvern u l-Oppożizzjoni ftiehmu li xorta jkomplu mexjin bir-ratifika għal din il-Kostituzzjoni.

Dr Mifsud Bonnici qal li “dak li ġara fi Franza hu importanti ħafna għal Ewropa ħielsa kollha kemm hi. Il-poplu Franċiż irreżista l-prepotenza tal-burokratiċi ta’ Brussels li jridu jdaħħlu f’morsa lill-pajjiżi ħielsa permezz tal-Kostituzzjoni Ewropea. Il-poplu Franċiż m’aċċettax din il-Kostituzzjoni minħabba li l-politika rigida ta’ l-Unjoni Ewropea li ġġib il-qgħad u l-inġustizzji.”

 

“Bħala CNI konna qegħdin nistennew li wara li dak li ġara fi Franza, il-kampanja u d-dibattitu fuq il-Kostituzzjoni Ewropea f’Malta kien se jintemm. Franza hi wieħed mill-pajjiżi fundaturi ta’ l-Unjoni Ewropea. Biss f’Malta il-Gvern u l-Oppożizzjoni ftiehmu li jkomplu mexjin bir-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea, u għalhekk bħala CNI se nkomplu għaddejjin bil-kampanja tagħna.

“Jekk Franza tibqa’ ma tirratifikax din il-Kostituzzjoni Ewropea, il-Kostituzzjoni ma tistax tidħol fis-seħħ. Minħabba dan ma jagħmilx sens u hu ħela ta’ ħin li l-Parlament jiddiskuti din ir-ratifika.

“Huwa ċert li l-Kostituzzjoni kif inhi bħalissa ma tistax tidħol fis-seħħ għax hemm pajjiż li rrifjutaha u għalhekk żgur li jridu isiru tibdiliet fil-Kostituzzjoni. Jekk u meta jsiru dawn it-tibdiliet, se jkun hemm bżonn ratifika oħra. Hu għalhekk li ma jagħmilx sens li l-Parlament Malti ikompli miexi bir-ratifika”, qal Dr Karmenu Mifsud Bonnici.

Il-Mexxej tas-CNI enfasizza li “issa li t-Trattat Kostituzzjonali ma ġiex aċċettat fi Franza, il-kwistjoni se tispiċċa quddiem il-Kunsill Ewropew, għalkemm fi ftit jiem oħra se jsir magħruf ukoll x’se tkun il-pożizzjoni ta’ l-Olanda fuq il-Kostituzzjoni, fejn hemmhekk ukoll hu mistenni li l-poplu Olandiż jivvota kontra l-Kostituzzjoni.
 

“Bħala CNI konna nistennew li l-Oppożizzjoni Laburista taħtaf l-opportunità u tgħid li se taħdem bla heda biex tbiddel l-aspetti negattivi, kif kien ġie deċiż f’konferenza ġenerali li kienet saret.

 

“Naħsbu li l-maġġoranza tad-delegati Laburisti ma jaċċettawx din il-Kostituzzjoni, anke wara r-riżultat li se joħroġ fl-Olanda. Sa issa l-Partit Laburista għadu ma ħax deċiżjoni dwar kif se jivvota fuq din il-Kostituzzjoni. Il-Grupp Parlamentari esprima ruħu li se jivvota favur u anke l-Eżekuttiv. Bħala CNI niddeploraw il-fatt li l-Mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Alfred Sant, issa ukoll qiegħed jieħu linja u għamel il-pożizzjoni tiegħu, meta l-Partit għadu ma ddeċidiex.”

Dr Karmenu Mifsud Bonnici qal li jekk il-Partit Laburista jiddeċiedi li jagħmel gwerra lis-CNI, is-CNI ma jkollhiex triq oħra għajr dik li tara kif se tiddefendi ruħha. Hu kkritika lil Dr Sant minħabba li sentejn ilu kien jgħid mod, kemm fuq l-Unjoni Ewropea u kemm fuq il-Kostituzzjoni, u issa qiegħed jgħid mod ieħor.

“Ma nistax nifhem kif sentejn ilu il-Partit Laburista fil-Parlament ivvota kontra t-trattat u issa qiegħed jgħid li se jivvota favur il-Kostituzzjoni. Dak li ġara fi Franza għandu jiftaħ għajnejn il-Partit Laburista, għax fi Franza minkejja li l-Partit Soċjalista kien favur il-Kostituzzjoni, il-poplu vvota kontriha.“

Il-Mexxej tas-CNI appella biex il-Laburisti li ma jaqblux mal-pożizzjoni li l-Partit Laburista jivvota favur il-Kostituzzjoni Ewropea, biex huma juru l-għadab taghhom għall-Partit Laburista.

Huwa qal li huwa għal kollox żbaljat meta jingħad li s-CNI ma ħaditx sehem fil-kampanja tar-referendum.

Eddie Privitera elenka l-ħidma li għamlet is-CNI fil-kampanja tar-referendum fuq l-Unjoni Ewropea u qal li ħafna mill-ħidma li twettqet saret biss mis-CNI.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 31 ta’ Mejju, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar