MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Dikjarazzjoni solenni mis-CNI għall-Ħelsien Nazzjonali

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-President tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (CNI), Dr Karmenu Mifsud Bonnici, waqt konferenza ta’ l-aħbarijiet mogħtija l-bieraħ fl-uffiċċju tagħhom fil-Mosta, ippreżenta b’mod uffiċjali dikjarazzjoni solenni f’isem il-poplu Malti u Għawdxi, bil-għan li l-istituzzjonijiet Ewropej jiġu konxji mill-fatt li l-Maltin għandhom il-jedd li jiġġieldu biex jerġgħu jiksbu lura l-ħelsien, l-indipendenza, is-sovranità u n-newtralità ta’ pajjiżna.

 

Il-President Mifsud Bonnici qal li din id-dikjarazzjoni ġiet irreġistrata l-bieraħ fil-għodu fl-atti notarili mill-membri kollha tal-Kumitat.

Dr Karmenu Mifsud Bonnici tenna li trattat li l-Gvern Nazzjonalista ffirma ma’ l-UE is-sena li għaddiet, huwa wieħed li qiegħed iċaħħad is-sovranità ta’ pajjiżna.

Qal ukoll li din id-dikjarazzjoni qed tintbagħat lill-Istati Membri kollha ta’ l-UE kif ukoll lill-Membri Parlamentari kollha tal-Parlament Ewropew. 

 

Dan bit-tama li jqum fihom sens ta’ rimors u tagħmilhom konxji tal-ħsara li trattat li ffirmat Malta ma’ l-UE se jkollu fuq il-poplu Malti u Għawdxi kollu.

“Malta ħielsa u newtrali tegħleb kull diffikultà li għandna llum” issokta jghid Karmenu Mifsud Bonnici.

 

Żied jgħid li din id-dikjarazzjoni se jkollha effett qawwi fuq dawk kollha li qegħdin jippretendu li hawn qbil fost il-poplu Malti kollu fuq it-trattat tas-sħubija ma’ l-UE.

 

Huwa tenna li huma se jkunu ta’ vuċi għal dawk kollha li la kienu jaqblu mat- trattat qabel ir-referendum tas-sena l-oħra u li sal-lum għadhom jiċħdu l-ftehim ta’ sħubija.

 

Il-Membru tal-Kumitat, Eddie Privitera qal li kien tort tal-Gvern Nazzjonalista u tal-kamp ta’ l-Iva li ma għarrfux lill-poplu Malti li pajjiżna ma kienx se jkun intitolat għal fondi li kienu wegħduna mill-Unjoni Ewropea. 

 

Dan għar-raġuni li fl-2001, il-kumitat soċjali u ekonomiku ta’ l-UE qal ċar u tond li Malta kienet mistennija li taqbeż il-livell ta’ 75 fil-mija u allura ma tistax tkun eleġibbli għall-fondi. 

 

Dan minħabba l-fatt li flimkien ma’ Malta deħlin bosta pajjiżi oħra u li l-livell tagħhom huwa ferm inqas minn dak ta’ pajjiżna.

 

Dikjarazzjoni Solenni

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

30 ta’ Marzu, 2004.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar