MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GHID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGHEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGHEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

It-Trattat Kostituzzjonali Ewropew: Fil-Partit Laburista m’hemmx diskussjoni ħielsa
– Karmenu Mifsud Bonnici

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Mexxej tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali CNI l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici l-bieraħ sostna li mhux veru li hemm diskussjoni ħielsa fil-Partit Laburista dwar it-Trattat Kostituzzjonali Ewropew għax li qiegħed isir huwa biss “propaganda” favur il-mozzjoni tal-Grupp Parlamentari u l-Eżekuttiv.

Huwa semma kif il-mozzjoni li se jressaq huwa din il-ġimgħa waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja lanqas biss ġiet diskussa fuq l-istazzjon Super 1 u lanqas ma ngħata l-indirizzi tad-delegati biex jibgħatilhom ir-raġuni għaliex huwa ma jridx lill-istess delegati jivvotaw favur it-Trattat Kostituzzjonali Ewropew.

F’din l-ittra, waqt li jgħid lid-delegati għalfejn m’għandhomx jivvotaw favur it-Trattat, isostni wkoll li jekk bħala delegati ħa jbatu l-konsegwenza tal-ftehim tas-sħubija għax hekk riedet il-maġġoranza tal-poplu allura paċenzja, “iżda li issa nivvotaw aħna favur dan l-għawġ kollu jkun tradiment tat-twemmin Laburista u disprezz għall-Partit tagħna”.

Waqt li kien qiegħed ikellem lill-ġurnalisti fil-kwartieri tas-CNI fil-Mosta, l-Avukat Mifsud Bonnici semma wkoll li waqt li l-pajjiżi l-oħrajn ta’ l-Unjoni Ewropea qegħdin jiddiskutu x’għandu jinbidel fil-politika ta’ l-Unjoni Ewropea, f’Malta dan mhux jiġri u f’konferenza li saret nhar is-Sibt li għadda ma saret ebda kritika oġġettiva għat-Trattat.

“Kulma sar kien biss paniġierku u propoganda favur it-T
rattat li turi l-faqar intellettwali u politiku li hawn f’Malta u kemm m’aħniex kapaċi nikkontribwixxu xejn għar-revizjoni ta’ l-Unjoni Ewropea”.

 

Huwa qal ukoll li jekk nivvotaw “iva” għat-Trattat, l-Unjoni Ewropea se tieħu l-impressjoni li għal Malta kollox jgħaddi waqt li l-poplu juri li huwa baħnan għax lest jilqa’ dak li ma jridx ħaddieħor.

L-Avukat Mifsud Bonnici spjega wkoll għalfejn fl-opinjoni tiegħu l-ħames riżervi tal-Partit Laburista biex japprova t-Trattat ma jreġux.
 

Waqt li qal li dawn ir-riżervi m’għandhomx valur ħlief li jorbtu lill-Partit Laburista fil-Gvern, l-Avukat Mifsud Bonnici staqsa jekk l-Unjoni Ewropea taqbilx magħhom.

“F’dak il-każ Gvern Laburista jkun lest li joħroġ lil Malta mill-Unjoni Ewropea?”, huwa staqsa waqt li stqarr li jekk il-Partit Laburista ma jkunx lest jagħmel dan, allura din tkun prova oħra ta‘ kemm l-istess riżervi m’għandhomx siwi.

Dwar l-ewwel riżerva, dik li t-Trattat ma jippreġudikax in-newtralità kostituzzjonali ta’ Malta, l-Avukat Mifsud Bonnici qal li bit-Trattat il-pajjiżi kollha ta’ l-Unjoni Ewropea jkunu marbutin b’politika barranija komuni u jekk ikun hemm theddida ta’ atta
kk terroristiku jew attakk, il-pajjiżi jridu jagħtu l-għajnuna. 

 

Barra minn hekk Malta se tikkontribwixxi wkoll fl-ispejjeż għall-armata Ewropea u ebda pajjiż ma jista’ joħroġ minn dan l-obbligu.

Fuq it-tieni riżerva, li tgħid li t-Trattat ma jippreġudikax oqsma tal-Kostituzzjoni Maltija li jirrikjedu ż-żewġ terzi tal-voti fil-Parlament biex jinbidlu, huwa sostna li l-liġijiet ta’ l-Unjoni Ewropea se jipprevalu fuq il-kostituzzjonijiet tal-pajjiżi membri.

 

Dwar it-tielet riżerva, li bħala gżira li teħtieġ tgħolli l-livell ta’ espansjoni ekonomika u ta’ l-impjiegi din il-qagħda teħtieġ tingħata kunsiderazzjoni sħiħa, il-kelliem staqsa x’jagħmel Gvern Laburista jekk l-Unjoni Ewropea ma taċċettax li jgħin lill-ekonomija Maltija b’xi sussidju.

Fir-rigward tar-raba’ riżerva, fejn jingħad li t-Trattat ma jippreġudikax l-awtonomija ta’ Malta fit-twettiq tal-ħarsien soċjali, l-Avukat Mifsud Bonnici sostna li t-Trattat ma jippermettix lil xi pajjiż ikompli jagħti s-servizzi soċjali b’xejn u għalhekk

 

Malta jkollha bilfors iċċekken il-‘welfare state‘, inklużi l-kundizzjonijiet dwar il-pensjonijiet.
 

Fuq il-ħames riżerva, li tgħid li t-Trattat ma jippreġudikax il-qagħda ta’ Għawdex bħala reġjun-gżira bi bżonnijiet ekonomiċi u soċjali, il-Mexxej tas-CNI wieġeb li fit-Trattat imkien ma jissemma Għawdex.

L-ex-Mexxej Laburista u Mexxej tas-CNI qal li jkun ta’ għajb għall-Partit Laburista “jekk jinqata‘ mill-kurrent progressiv fil-kontinent Ewropew u jivvota “iva” għal Trattat li mhux se jidħol fis-seħħ, u jrid jinbidel bil-fors, għax il-popli ta’ Franza u l-Olanda vvotaw kontrih waqt li l-gvernijiet tar-Renju Unit u d-Danimarka iddeċidew li għalissa jpoġġu r-referendum dwaru fuq l-ixkaffa.

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici rrefera wkoll għall-kontribuzzjoni li fl-2003 Dr Alfred Sant u Dr George Vella kienu għamlu lill-Konvenjoni Ewropea dwar l-Abbozz tat-Trattat Kostituzzjonal
i fejn huma kienu saħqu li s-sistema preżenti li l-President tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea tgħaddi minn pajjiż għal ieħor kull sitt xhur għandha tibqa’ bħal ma kellu jibqa’ wkoll il-prinċipju li kull pajjiż ikollu kummissarju.

 

L-Avukat Mifsud Bonnici rrimarka li t-Trattat jipproponi l-ħatra ta’ President ta’ l-Unjoni Ewropea għal sentejn u nofs kif ukoll li mhux kull pajjiż bilfors se jkollu kummissarju.

Mistoqsi jekk hux se jitlob li fil-votazzjoni għall-mozzjoni dwar it-Trattat Kostituzzjonali Ewropew jitħalla jagħmel xi timbru tiegħu fuq il-vot qabel ma delegat jivvota, l-Avukat Mifsud Bonnici wieġeb li le għax huwa jittama fl-irġulija tas-Segretarji Distrettwali. '

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 28 ta’ Ġunju, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar