MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA  

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Il-Parlament għandu jingħata l-opportunità jiddiskuti l-Kostituzzjoni Ewropea

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, Dr. Karmenu Mifsud Bonnici, f’konferenza stampa li saret il-bieraħ fil-għodu, irrefera għall-fatt li l-Prim Ministru, Dr. Lawrence Gonzi se jmur jiffirma it-Trattat tal-Kostituzzjoni Ewropea u enfasizza li l-Parlament għandu jingħata l-opportunità li jiddiskuti l-Kostituzzjoni Ewropea.

 

Huwa saħaq ukoll li l-poplu Malti għandu jkun infurmat sew fuq din il-Kostituzzjoni Ewropea.

Dr. Karmenu Mifsud Bonnici qal li “bħala Kampanja Ħelsien Nazzjonali jidhrilna li l-isem fit-trattat hu falz u dan minħabba l-fatt li t-Trattat jgħid li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa. Irridu ngħidu aħna li l-Kostituzzjoni mhix ta’ l-Ewropa iżda hi ta’ l-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi Ewropej u li m’humhiex fl-Unjoni Ewropea ma jaqgħux taħt din il-Kostituzzjoni”.

Il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI qal li Malta għandu jkollha diversi oġġezzjonijiet għall-Kostituzzjoni Ewropea.

Hu semma’ Artiklu 6 tal-Kostituzzjoni Ewropea u qal li dan jgħid li l-liġijiet kollha ta’ l-Unjoni Ewropea u din il-Kostituzzjoni se jkollhom il-primat fuq il-liġijiet tal-pajjiżi membri u dan jinkludi primat fuq il-Kostituzzjoni li għandhom l-istess pajjiżi.

 

Dr Mifsud Bonnici enfasizza li l-Kostituzzjoni ta’ Malta f’sezzjoni 6 tgħid li jekk ikun hemm xi liġi li tkun inkonsistenti ma’ xi parti mill-Kostituzzjoni ta’ Malta dik l-istess liġi ma jkollhiex effett.

Huwa qal li Malta għandha l-obbligu li tħares il-Kostituzzjoni tagħha u għalhekk m’għandux isir l-iffirmar biex tkun adottata l-Kostituzzjoni Ewropea, liema Kostituzzjoni tgħid li hi suprema.

 

“Jekk nirratifikaw il-Kostituzzjoni Ewropea, inkunu qegħdin inmorru kontra l-Kostituzzjoni Maltija”, qal Dr. Karmenu Mifsud Bonnici.

L-Avukat Mifsud Bonnici saħaq li “jekk il-Parlament Malti jirratifika l-Kostituzzjoni Ewropea b’maġġoranza sempliċi, aħna ninsistu li allura s-sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni Maltija tibqa’ sħiħa. Jekk il-Parlament Malti jirratifika l-Kostituzzjoni Ewropea b’aktar minn żewġ terzi, allura wieħed ikun jista’ jikkonkludi li dan ifisser li ġie megħlub dak li tgħid il-Kostituzzjoni Maltija f’sezzjoni 6.

 

Il-membri Parlamentari Maltin ħadu ġurament ta’ lealtà lejn il-Kostituzzjoni Maltija u għalhekk m’għandhomx jivvutaw favur il-Kostituzzjoni Ewropea. L-Oppożizzjoni ivvutat kontra it-Trattat li sar bejn Malta u l-Unjoni Ewropea. Dak l-istess Trattat qiegħed ikun ripetut fil-Kostituzzjoni Ewropea. L-Oppożizzjoni ma tistax tivvota favur il-Kostituzzjoni Ewropea, għax inkella tkun qiegħda tmur kontra l-vot li ħadet is-sena l-oħra.”

Il-Mexxej tas-
CNI semma’ ukoll l-Artiklu 41 li jittratta l-politika komuni ta’ difiża. 

 

L-Avukat Mifsud Bonici qal li dan jagħmel obbligu fuq kull stat membru li jintervjeni meta xi pajjiż ikun attakkat. 

 

Huwa saħaq li “għalhekk Malta hi obbligata li tiddefendi lil xi pajjiż li jkun ġie attakat. Dan l-obbligu jmur kontra l-Kostituzzjoni Maltija.”

Dr. Karmenu Mifsud Bonnici tkellem ukoll dwar il-kwistjoni ta’ l-unanimità fid-deċiżjoni u qal li mhux veru li fid-deċiżjonijiet rigward politika barranija dejjem hi meħtieġa l-unanimità. 

 

Huwa qal li hemm ħames każi, fejn il-Kostituzzjoni Ewropea tgħid li d-deċiżjoni tittieħed b’maġġoranza kwalifikata.

Tkellem ukoll fuq Artiklu 43 tal-Kostituzzjoni Ewropea, li hu ddeskrivieh bħala ‘perikoluż ħafna’ u qal li f’każ ta’ xi attakk terroristiku fuq xi pajjiż ta’ l-Unjoni Ewropea, Malta hi obbligata li tintervjeni.

L-Avukat Mifsud Bonnici semma’ il-maġġoranza kwalifikata fid-deċiżjoni u qal li fil-Kostituzzjoni Ewropea hemm ħafna ‘taħwid’ rigward din il-materja. 

 

Huwa qal li l-Kostituzzjoni Ewropea tgħid li biex ikun hemm maġġoranza kwalifikata irid ikun hemm qbil fost 55 fil-mija tal-membri tal-kunsill, jew 15-il membru, kif ukoll li dawn ikunu jirrappreżentaw 65 fil-mija tal-popolazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Kompla jgħid li “fuq il-minoranza il-Kostituzzjoni tgħid li dawn iridu jkunu ta’ mhux aktar minn tlett membri u għalhekk maġġoranza kwalifikata irid ikollha 22 membru.” 

 

Huwa fisser din is-sistema bħala li ‘ma tagħmilx sens’.

Dr. Mifsud Bonnici qal li “l-Kampanja Ħelsien Nazzjonali tħossu li hu importanti ħafna li l-poplu Malti jkun infurmat sewwa dwar il-kontenut tal-Kostituzzjoni Ewropea. Noġġezzjonaw għall-atteġġjament ta’ l-MIC, minħabba li dawn qegħdin jgħidu li l-Kostituzzjoni Ewropea m’hu se jkun fiha xejn ġdid. F’pajjiżna diġa` bdiet kampanja favur il-Kostituzzjoni Ewropea, mingħajr ma’ l-poplu ingħata l-opportunita li jkun infurmat sewwa.

 

Il-Kampanja Ħelsien Nazzjonali qiegħda toġġezzjona bil-kbir għaċ-ċaħda li qiegħda ssir lilha minn mezzi tax-xandir biex tagħti l-veduti tagħha. Ilna żmien ninsistu mal-PBS u ma’ l-Awtorità tax-Xandir, li hekk kif il-poplu qiegħed jingħata kampanja favur il-Kostituzzjoni, l-istess poplu għandu jingħata aċċess li jisma l-kampanja li hi kontra. Bħala Kampanja Ħelsien Nazzjonali bi ħsiebna inġibu dan il-fatt għall-attenzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea.

Il-prinċipju demokratiku li kulħadd ikollu aċċess għal opinjonijiet differenti qiegħed jiġi imkasbar.”

Huwa żied jgħid li kien hemm diversi organizazzjonijiet li ħadu fondi, iżda l-Kampanja Ħelsien Nazzjonali qatt ma ingħatat fondi, fatt li s-
CNI ukoll se ġġibu għall-attenzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għamel riferenza ukoll għad-dikjarazzjoni dwar in-newtralita li kienet inkluża fit-Trattat li ffirma l-Gvern Malti, u qal li din issa tneħħiet mit-Trattat tal-Kostituzzjoni Ewropea.

 

Dr Mifsud Bonnici enfasizza li hi ħasra li l-Prim Ministru se jmur jiffirma it-Trattat tal-Kostituzzjoni mingħajr ma jkun sar dibattitu dwarha.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 26 ta’ Ottubru, 2004.

<< Lura <<

 

 e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar