MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Kawża tal-ftehim bejn Malta u l-Unjoni Ewropea: Irrifjutat il-bini ta’ żewġ vapuri

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

 

It-Tarzna, fil-jiem li għaddew, irrifjutat u lanqas biss ikkunsidrat żewġ talbiet biex jiġu mibnija vapuri f’Malta, u dan minħabba li fil-ftehim ma’ Malta l-Unjoni Ewropea mponiet li “bini ta’ vapuri ma jistax jaqbeż produzzjoni annwali massima ta’ 10,000 tunnellaġġ gross ikkumpensat”.

Dan kixfu l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici waqt li kien qed jindirizza konferenza stampa tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali (
CNI), u li matulha spjega l-qerq tal-Gvern Nazzjonalista f’dak li nnegozja ma’ l-UE fir-rigward tat-Tarzni ta’ Malta.

Iċ-Ċhairman tas-
CNI ikkundanna lill-Gvern Malti talli xerred informazzjoni “qarrieqa” lill-poplu Malti dwar it-Tarzna, u kkundanna l-UE talli għalqet għajnejha meta kienet taf b’tali informazzjoni qarrieqa.

Dr. Mifsud Bonnici kixef wkoll kif il-Prim Ministru fis-6 ta’ Ottubru 2001 kien qabbad it-Task Force għat-Tarzna biex tagħmel pjan ta’ ristrutturar meta rapport dwar dan kien diġà ntbagħat lill-UE. 

 

Huwa kompla jsostni li sa l-1 ta’ Ottubru 2001, l-UE kienet diġà tat l-ewwel reazzjonijiet dwar ir-rapport ta’ ristrutturar tat-Tarzna. 

 

It-Task Force ġiet imqabbda tagħmel il-pjan fis-6 ta’ Ottubru 2001 u lestitu fil-11 ta’ Ottubru ta’ l-istess sena. 

 

Iċ-Ċhairman tas-CNI sostna li dan huwa xiehda ta’ kif il-Gvern qarraq anke lit-Task Force għax ikkummisjonaha tagħmel rapport li kien diġà ntbagħat lill-UE.

Waqt il-konferenza stampa l-Avukat Mifsud Bonnici spjega kif il-qasam tal-bini tal-vapuri se jispiċċa għax skond il-ftehim ta’ l-Malta ma’ l-UE, l-għadd ta’ xogħol bniedem f’siegħa (‘man-hours’) li jista’ isir għal bini ta’ vapuri huwa disponibbli għal forza ta’ xogħol produttiva li huwa biss ta’ 365,000 siegħa. 

 

Dan iħalli biss ċans biex it-taqsima ta’ bini tal-vapuri tibni il-qafas tal-vapuri biss, qal iċ-Ċhairman tas-CNI.

 

Huwa spjega li dan l-ammont joħroġ billi mill-ftehim li l-UE imponiet fuq Malta n-numru ta’ xogħol bniedem f’siegħa disponibbli għal forza tax-xogħol produttiva ppjanata għal bini ta’ vapuri, tiswija ta’ vapuri u l-konverżjoni ta’ bastimenti għandu jkun ta’ 2.4 miljuni ta’ xogħol bniedem f’siegħa kull sena.

Fil-punt li jsegwi fil-ftehim dwar it-Tarzna, jgħid li l-għadd ta’ xogħol bniedem f’siegħa mibjugħ għat-tiswija ta’ vapuri u għall-konverżjoni ta’ vapuri ma għandhux jeċċedi l-2,035,000 xogħol bniedem f’siegħa.

Waqt il-konferenza stampa Dr. Mifsud Bonnici kixef wkoll li skond il-ftehim, Baċir Numru Wieħed tal-Malta Drydocks għandu jingħalaq għall-bini ta’ vapuri, konverżjoni ta’ vapuri u tiswija ta’ vapuri għal mill-anqas 10 snin mid-data tal-bidu tal-perjodu ta’ ristrutturar.

Il-ftehim jgħid li 

“jekk il-baċir magħluq jerġa’ jintuża għal attivitajiet oħra, dawn għandhom ikunu indipendenti mill-kumpaniji li huma proprjetarji tat-tarznari fil-preżent u ma jistgħux ikollhom x’jaqsmu ma’ bini ta’ vapuri, tiswija ta’ vapuri jew konverżjoni ta’ vapuri”.

Dan, jgħid Dr. Mifsud Bonnici, m’hu xejn ħlief għotja tal-Gvern Malti, li biex jissodisfa l-impożizzjoni ta’ l-UE, kellu jnaqqas il-kapaċità produttiva fiżika (‘physical productive capacity’) tat-Tarzna u b’hekk naqqset baċir wieħed minn sebgħa biex tnaqqas għal sitta n-numru ta’ baċiri.

Dawn il-limitazzjonijiet imposti fuq it-Tarzna, qal iċ-Ċhairman tas-
CNI, huma biss minħabba li Tarzni oħra fl-UE jeżisti kapaċità eċċessiva. 

 

Huwa jsostni li dawn il-limitazzjonijiet eċċessivi huma ta’ dannu kbir għal Malta peress li l-pajjiż irid jiġbed aktar xogħol lejn Malta minn barra l-pajjiż, iħaddem in-nies li jeżistu mat-Tarzna b’aktar mod produttiv u jdaħħal aktar qligħ mill-valur ta’ munita barranija.

 

L-istqarrija tas-CNI tgħid li 

“madankollu għall-UE in-neċessitajiet fundamentali ta’ Malta m’humiex importanti daqs ir-regoli tas-suq ta’ l-Unjoni u l-politika dwar il-kompetizzjoni”.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li dawn il-miżuri kollha huma kollha oġġezzjonabbli fihom infushom, iżda huwa aktar kundannabbli li l-Gvern ma għarrafx lill-poplu dwar dan kollu. 

 

Minbarra hekk huwa kkundanna wkoll l-UE talli fil-ħabi ta’ l-informazzjoni kienet kompliċi mal-Gvern Malti.

Il-Pjan ta’ Ristrutturar tat-Task Force jgħid li matul is-seba’ snin ta’ ristrutturar it-turnover tat-Tarzna huwa stmat li jilħaq Lm26.47 miljuni filwaqt li fil-Pjan għal Ri-organizzazzjoni fit-Tarzna ta’ ftit xhur qabel, Lulju 2001, huwa stmat li l-istess turnover jilħaq ‘il fuq minn Lm35 miljun, diskrepanza ta’ Lm8.5 miljuni minn rapport għall-ieħor.

Meta mistoqsi dwar x’jaħseb li għandha tkun it-triq ’il quddiem tat-Tarzna biex toħroġ mill-problemi kbar li għandha, l-Avukat Mifsud Bonnici qal li l-pjan ta’ ristrutturar tat-Tarzna Appledore, imħejji mill-Partit Laburista fi żmien li għamel fil-Gvern bejn l-1996 u l-1998 kien l-aħjar soluzzjoni. 

 

Huwa qal li r-rapport Appledore kien jgħid li l-workforce tat-Tarzna għandu jinqasam fuq tliet binarji, jiġifieri, tiswija ta’ vapuri, intrapriżi tat-Tarzni u numru supplimentati ta’ ħaddiema li jagħtu servizz fiż-żewġ units l-oħrajn.

Dan ir-rapport kien anke sab il-kunsens tal-unions tant li kienu kkoperaw. 

 

Iżda l-Partit Nazzjonalista, meta tela’ fil-Gvern fl-1998 kien waqqaf dan il-pjan biex beda kollox mill-ġdid skond ma mponietlu l-Unjoni Ewropea.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

26 ta’ Awissu, 2003

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ