MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Is-CNI issejjaħ għal referendum ġdid fuq is-sħubija fl-UE

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Waqt konferenza Stampa miżmuma llum it-Tnejn, 23 ta’ April, 2007, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi, chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, qal li s-CNI qed tagħmel sejħa għal referendum ġdid fuq is-sħubija fl-Unjoni Ewropea.  

 

Matul il-konferenza stampa miżmuma llum fl-uffiċċji tas-CNI, l-ex Prim Ministru u mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI kontra s-sħubija fl-UE Karmenu Mifsud Bonniċi qal li l-Maltin għandhom jingħataw ċans li jgħidu jekk iridux li pajjiżna jitlaq mill-Unjoni Ewropea.

 

47% biss ivvutaw favur is-sħubija

 

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li huma biss 47% li kienu vvutaw favur is-sħubija fl-Unjoni Ewropea. 

 

Mill-inqas 53% kienu ċaħdu s-sħubija, dawk li vvutaw kontra u dawk li kienu astjenew milli jivvutaw fir-referendum.

 

Huwa qal li l-mexxejja tat-tliet partiti politiċi li huma favur is-sħubija qed jinjoraw ix-xewqat tal-maġġoranza li kienu kontra s-sħubija.

 

L-istmerrija lejn l-UE dejjem qed tikber

 

L-Avukat Mifsud Bonniċi qal li kien hemm stmerrija li kienet qed tikber lejn l-UE. 

 

Iċ-Chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI – li opponiet id-dħul ta’ Malta fl-UE – qal li qrib it-tielet anniversarju minn meta Malta ssieħbet fl-UE, l-oppożizzjoni lejn is-sħubija qed tikber għaliex sezzjonijiet different tal-popolazzjoni jħossuhom “diżillużi u mqarrqa”.

 

L-Avukat Mifsud Bonniċi qal li l-Gvern dalwaqt ma jkollux għażla ħlief li jsejjaħ referendum li fih il-poplu jivvota biex Malta toħroġ mill-UE.

 

Fil-konferenza stampa ta’ qabel l-Avukat Mifsud Bonniċi bħala mexxej tas-CNI kien ikkundanna “il-bejgħ ta’ l-investiment pubbliku” matul il-likwidazzjoni tas-Sea Malta f’Diċembru 2005, u argumenta li dan sar minħabba pressjoni mill-UE fuq il-gvernijiet biex jilliberalizzaw is-servizzi.

 

L-Avukat Mifsud Bonniċi kompla jgħid li l-oppożizzjoni espressa mill-kaċċaturi u n-nassaba kif ukoll il-bdiewa tirrifletti l-istmerrija preżenti minn ħafna sezzjonijiet differenti tal-popolazzjoni.

 

Sa mis-sħubija, il-linja ta’ l-ajru nazzjonali u t-tarznari kienu f’xifer li jagħlqu waqt li l-poplu kienu qed iħoss l-għafsa ta’ l-inflazzjoni u l-piż tad-direttivi ta’ l-UE.

 

Is-sħubija fl-UE lanqas finanzjarjament ma taqbel għal Malta

 

L-Avukat Mifsud Bonniċi qal li s-sħubija lanqas taqbel għal Malta finanzjarjament. 

 

Għalkemm huwa kien staqsa lill-Gvern biex jagħti rendikont sħiħ ta’ l-ispejjez kollha involuti minn meta Malta saret membru ta’ l-UE, it-talba tiegħu ġiet miċħuda.

 

Madankollu, skond l-estimi finanzjarji ppubblikati mill-Gvern, Malta kienet qed toħroġ aktar minn Lm22 miljun fis-sena.

 

Is-sitwazzjoni se teħżien meta ċerti derogi jintemmu u Malta jkollha taddotta liġijiet oħra ta’ l-UE.

 

Huwa indika aktar spejjeż li s-sħubija qed timponi fuq iċ-ċittadini Maltin, bħat-taħriġ ta’ 40 uffiċjal tal-pulizija biex jaqdu l-obbligi li joħorġu mit-Trattat ta’ Schengen.

 

L-Avukat Mifsud Bonnici insista li d-dħul ta’ Malta fl-ewro ma jkunx ta’ ostaklu biex noħorġu mill-UE minħabba li l-Maltin ikunu jistgħu jikkumerċjaw bl-ewro.

 

Aktar qerq bil-Kostituzzjoni ta’ l-UE

 

L-Avukat Mifsud Bonnici qal ukoll li fuq il-Kostituzzjoni Ewropea, is-CNI temmen li wara li t-test ġie miċħud “madwar l-Ewropa”, il-mexxejja ta’ l-UE kienu qed jippruvaw jinnegozjaw test ġdid u aktarx li ma jfittxux vot popolari fuqu. 

 

L–intenzjoni tagħhom li ma jfittxux vot popolari kienet biex jiskansaw ripetizzjoni taċ-ċaħda popolari tat-trattat mill-elattorat Franċiż u Olandiż.

 

Fil-każ tar-ratifika ta’ Malta tal-Kostituzzjoni ta’ l-2005, Dr Mifsud Bonniċi qal li l-Parlament qatt ma kellu jirratifika test li kien diġa’ ġie miċħud u maqtul bil-vot popolari taċ-ċittadini Franċiżi u Olandiżi.

 

L-Avukat Mifsud Bonniċi qal li jekk test ġdid kellu jiġi maqbul mill-UE, kien jagħmel sens biss li jiġi maqbul b’vot popolari la darba l-UE kienet qed tfittex l-opinjoni taċ-ċittadini fuq il-kwistjoni.

 

Huwa qal li l-popli m’għandhomx ikollhom il-ħtieġa li jkunu nfurmati biss dwar x’qed jiġri, imma l-ħtiġijiet tagħhom għandha tittieħed konsiderazzjoni tagħhom.

 

Huwa qal ukoll li l-pubbliku għandu jingħata d-dritt li jfisser ruħu u jaraw jekk huma jaqblux ma l-emendi proposti għall-Kostituzzjoni ta’ l-UE.

 

Aktar Għaqdiet kontra s-sħubija

 

L-Avukat Mifsud Bonnici qal ukoll li s-CNI, l-Allejanza Nazzjonali, u l-Front Maltin Inqumu u għaqdiet oħra kienu kontra s-sħubija fl-UE.

 

L-Avukat Mifsud Bonniċi li huwa ex-mexxej tal-Partit Laburista, flimkien ma’ l-ex Prim Ministru Dom Mintoff kienu ffurmaw il-moviment Front Maltin Inqumu kontra s-sħubija fl-UE, u kienu wrew l-istess pożizzjoni qabel ma l-Parlament irratifika t-trattat Kostituzzjonali.

 

It-Tnejn, 23 ta’ April, 2007.

<< Lura <<

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ