MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

 Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

Sejħa lid-delegati Laburisti

Appoġġ jingħata mill-poplu lill-partit politiku minħabba t-twemmin tal-partit u fuq in-nies tal-partit li lesti jistinkaw u jissagrifikaw ruħhom ħalli jwettqu dak it-twemmin.

Il-Partit Laburista emmen li l-Kostituzzjoni ta’ pajjiżna kellha ssir mill-Maltin.

U meta ħa t-tmexxija tal-pajjiż, wettaq dak it-twemmin.

Il-Partit Laburista emmen ukoll li l-Kostituzzjoni Maltija kellha tkun l-ogħla u l-aqwa liġi fil-pajjiż.

U meta kien fil-gvern, wettaq dak it-twemmin.

Biex iwettaq it-twemmin tiegħu, il-Partit Laburista kellu jaħdem qatigħ għal numru ta’ snin ħalli jirnexxilu jikkonvinċi lill-maġġoranza tal-poplu tħaddan it-twemmin Laburista.

Mhux il-Partit ċeda t-twemmin tiegħu biex kiseb l-appoġġ tal-maġġoranza, iżda l-Partit żamm it-twemmin tiegħu ħalli jirbaħ l-appoġġ tal-maġġoranza għat-twemmin tal-Partit.

Hekk kiber u ssaħħah il-Partit Laburista, mhux billi rema t-twemmin tiegħu biex jiġri wara l-magġġoranza, iżda billi stinka ħalli jġib il-maġġoranza tħaddan it-twemmin tal-Partit.

Mela jekk il-Partit Laburista jrid jibqa’ partit kbir, b’saħħtu, u sħiħ, irid iżomm it-twemmin tiegħu li l-Kostituzzjoni Maltija tibqa’ l-ogħla u l-aqwa liġi għall-poplu tagħna u kull liġi magħmula mill-Unjoni Ewropea, li aħna msieħbin fiha, ma tkunx aqwa u ogħla mill-Kostituzzjoni tal-poplu Malti.

Dan huwa t-twemmin fundamentali tagħna u ma għandna niċħduh għall-ebda raġuni.

Meta l-maġġoranza tal-poplu Malti tara li l-Partit Laburista mhux se jitkaxkar bħal ma se jagħmel il-Gvern taparsi Nazzjonalista biex iċedi s-supremazija tal-Kostituzzjoni tal-poplu Malti għal-liġijiet li l-Unjoni Ewropea tagħmel, il-maġġoranza tal-Maltin u Għawdxin tasal biex tifhem li l-Partit Laburista biss ma jbiegħx ruħu lill-barrani u lanqas jarmi ruħu għall-konvenjenza politika.

Il-maġġoranza sentejn ilu ma vvutatx biex il-liġijiet ta’ l-Unjoni Ewropea jegħlbu u jipprevalu fuq il-Kostituzzjoni tagħna.

Il-maġġoranza vvutat biss favur li l-liġijiet ta’ l-Unjoni jegħlbu l-liġijiet li l-Parlament Malti jagħmel.

B’hekk il-maġġoranza ċediet is-supremazija tal-Parlament Malti u għaddietha lill-Unjoni Ewropea.

Imma l-Unjoni Ewropea mhux kuntenta li ħaditilna s-supremazija tal-Parlament tagħna bis-sħubija ta’ pajjiżna fl-Unjoni.

Issa trid teħdilna wkoll is-supremazija tal-Kostituzzjoni tagħna billi ġġiegħel lill-Oppożizzjoni Laburista tivvota mal-Gvern Nazzjonalista favur il-prinċipju legali oxxen li hemm fil-Kostituzzjoni ġdida Ewropea li jgħid li l-liġijiet li l-Unjoni tagħmel ikunu superjuri mhux biss għal-liġijiet tal-Parlament Malti, iżda saħansitra għall-Kostituzzjoni tal-poplu Malti.

Kien bis-saħħa u l-ħidma tal-Partit Laburista fis-snin imgħoddija li saret il-Kostituzzjoni Maltija.

Trid tkun l-Oppożizzjoni Laburista li ma tħallix illum li l-Kostituzzjoni Maltija titgħaffeġ taħt is-saqajn tal-barranin li sabu lill-Gvern Nazzjonalista Malti lest li jittradixxi l-Kostituzzjoni Maltija li ħalef li lejha kellu jkun fidil u leali.

Se jkun il-Partit Laburista kompliċi f'dan it-tradiment tal-Kostituzzjoni ta’ Malta u tal-ksur tal-ġurament ta’ lealtà lejha?
Id-delegati Laburisti dan ma jippermettuħx.

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

Il-Ġimgħa, 22 ta' April, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ