MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Ir-ratifika tal-Kostituzzjoni ta’ l-UE fil-Parlament Malti:
L-Oppożizzjoni tista’ ssaħħaħ il-Kostituzzjoni Maltija

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI Dr Karmenu Mifsud Bonnici, b’mod mill-aktar dettaljat fisser x’inhi l-pożizzjoni tas-CNI dwar il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-UE u kif l-Oppożizzjoni Laburista, minkejja l-manuvri Parlamentari tal-Gvern, jista’ jivvota b’mod li l-Kostituzzjoni ta’ Malta tkun aktar b’saħħitha minn dik ġdida ta’ l-UE.

Waqt konferenza ta’ l-aħbarijiet li saret fl-uffiċini tas-CNI fil-Mosta, l-Avukat Mifsud Bonnici fisser li kollox jindika li se tgħaddi tal-Gvern għax għandu l-maġġoranza fil-Parlament u jivvota favur ir-ratifika tal-Kostituzzjoni Ġdida ta’ l-UE.

Iżda jekk l-Oppożizzjoni Laburista tastjeni mill-vot tagħha fil-Parlament u avolja fl-istess hin it-trattat jiġi ratifikat mill-Parlament Malti, dan ikun biżżejjed biex il-Kostituzzjoni ta’ Malta tibqa’ superjuri fuq dik ta’ l-UE.

Il-Mexxej tas-CNI fisser mill-aktar ċar il-mod ta’ kif il-Gvern Nazzjonalista qiegħed jipprova jħawwad l-imħuħ u ma jfiehemx eżatt xi tgħid il-Kostituzzjoni ta’ Malta

 

Dan għaliex waqt li l-Gvern mhux se jressaq ebda emendi qabel il-vot fil-Parlament Malti – għaliex lanqas għamel dan kif seta’ għamel qabel il-ftehim ta’ Ruma tas-sena l-oħra – jekk tkun l-Oppożizzjoni Laburista li tressaq emenda din se taqa’ għax il-Gvern għandu l-maġġoranza u jivvota kontriha.

Għalhekk, kompla jfisser Dr Karmenu Mifsud Bonnici, il-Gvern imbagħad iressaq għall-vot it-trattat tal-Kostituzzjoni ta’ l-UE kif approvat mill-pajjiżi membri u din tgħaddi għas-sempliċi raġuni li għandu l-maġġoranza fil-Parlament.

 

Madankollu hawnhekk tidħol l-Oppożizzjoni Laburista u l-mod ta’ kif din tista’ ma tħallix il-Kostituzzjoni ta’ l-UE tkun superjuri għal dik Maltija. Dr Mifsud Bonnici kompla jfisser li skond Artiklu Sitta tal-Kostituzzjoni ta’ l-UE, din tgħid li l-liġijiet li tagħmel l-UE u li huma fil-kompetenza ta’ l-UE, huma superjuri għal-liġijiet tal-membri ta’ l-UE, kull pajjiż b’mod individwali.

Iżda skond Sezzjoni Sitta tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, kull liġi li tkun inkonsistenti għall-Kostituzzjoni ta’ Malta hija nulla u bla effett. 

 

Għalhekk, sakemm il-Kostituzzjoni Matija ma tinbidilx, is-Sezzjoni Sitta tibqa’ fis-seħħ u kull liġi ta’ l-Unjoni Ewropea li ma tgħoddx għal Malta, ma tistax tidħol fis-seħħ f’pajjiżna għax il-Kostituzzjoni ta’ Malta tkun superjuri għall-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea.
 

Dr Karmenu Mifsud Bonnici qal li dan huwa l-qofol ta’ kollox u għalhekk huwa importanti li l-Oppożizzjoni Laburista ma tivvutax favur. 

 

Jekk ir-ratifika tgħaddi biss bil-vot tal-Membri Parlamentari tal-Gvern, din tkun għaddiet b’maġġoranza sempliċi u mhux biż-żewġ terzi tal-Parlament li tkun tfisser maġġoranza kwalifikata.

Għalhekk l-Oppożizzjoni, tista’ ma tivvotax kontra u tastjeni biss. 

 

Għalkemm xorta waħda r-ratifika tkun għaddiet mill-Parlament Malti, din tkun tkun biss għaddiet b’maġġoranza sempliċi. 

 

Il-Kostituzzjoni Maltija għaldaqstant tibqa’ superjuri għal dik ta’ l-UE.

Huwa fisser kif il-Gvern Nazzjonalista, li għandu maġġoranza ta’ ħames siġġijiet Parlamentari jrid akkost ta’ kollox jirratifika l-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-UE, għax f’din il-Kostituzzjoni hemm il-ftehim ta’ sħubija li ġie ffirmat f’Ateni fis-sena 2003.

 

Fi kliem l-Avukat Mifsud Bonnici, il-maġġoranza tal-poplu Malti llum qiegħda tesprimi ruħha kontra dan il-ftehim. 

 

Għalhekk il-Gvern, fil-Parlament, għandu l-isbaħ opportunità li jivvota kontra r-ratifika tal-Kostituzzjoni ta’ l-UE u b’hekk ikun jista’ jinnegozja mill-ġdid il-ftehim ta’ sħubija li għamel ma’ l-istess UE.

Qabel ma s-sena l-oħra f’Ruma l-pajjiżi membri ffirmaw it-trattat tal-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-UE, kull pajjiż kellu l-opportunità li jagħmel riżervi jew emendi, iżda l-Gvern Malti kien l-uniku Gvern li ma għamilx dan u ħalla barra għadd ta’ dikjarazzjonijiet li saru waqt in-negozjati ta’ Malta għal sħubija fl-UE

 

Fost id-dikjarazzjonijiet li tħallew barra kien hemm dik tan-newtralità.

L-Avukat Mifsud Bonnici qal li l-Gvern Nazzjonalista diġà qal li fil-Parlament se jivvota favur il-Kostituzzjoni kif inhi u għalhekk se jressaq għall-approvazzjoni tal-Parlament it-trattat kif inhu.

Minħabba li l-Oppożizzjoni Laburista tinsab iffaċċjata b’din is-sitwazzjoni u ma tistax tagħmel xi emendi minħabba d-deċiżjoni diġà meħuda tal-Gvern. 

 

Fl-istess waqt il-Parlament se jkollu sitwazzjoni ta’ jew jivvota favur jew jivvota kontra r-ratifika tal-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea.

Minħabba li l-Gvern Malti għandu 35 Membru Parlamentari kontra t-30 Membru Parlamentari Laburista, it-trattat se jkun approvat kif inhu bla riżervi jew b’emendi.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 22 ta’ Marzu, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar