MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Is-CNI tappella biex tibda t-tieni ġlieda għall-Indipendenza

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Illum, f’Jum l-Indipendenza, m’aħniex qegħdin niċċelebraw iżda qegħdin infakkru x’kellna u x’ħadulna bi tradiment, meta bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea, Malta ma baqgħetx indipendenti.” 

Hekk intqal fi stqarrija tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI li tqassmet il-bieraħ, waqt tqegħid ta’ kuruna tal-fjuri f’riġlejn il-monument ta’ l-Indipendenza, il-Floriana.

Il-kuruna tpoġġiet mal monument ta’ l-Indipendennza mill-membri tal-kumitat ta’ l-istess għaqda mmexxija miċ-‘chairperson’ l-ex Prim Ministru ta’ Malta Dr Karmenu Mifsud Bonnici. 

Huwa qal li 

Nappellaw lill-Maltin u l-Għawdxin li ngħożżu lil ġensna u l-libertà, biex nagħtu bidu għat-tieni ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien ta’ Malta”.

L-istqarrija tas-CNI kompliet tgħid li bis-sħubija Malta spiċċat tagħmel parti minn stat ġdid, magħmul minn 25 stat membru, immexxijin minn 25 kummissarju li 24 minnhom m’humiex Maltin, u b’liġijiet approvati minn Parlament ta’ 732, li ħamsa biss minnhom jirrappreżentaw lill-poplu Malti.

Tgħid ukoll li hekk kif l-Indipendenza ta’ l-1964 kienet imxekkla bi ftehim finanzjarju u b’ftehim militari mal-Gvern Ingliż, illum din l-Indipendenza msahħħa mill-Ħelsien sħiħ miksub fl-1979, qiegħda tiġi ċeduta bil-Ftehim ta’ Sħubija fl-UE ffirmat fis-16 ta’ April 2003.

F-istqarrija tagħha is-CNI kompliet tgħid li ċ-ċaħda tad-drittijiet politiċi u kostituzzjonali tal-poplu Malti issa qed jissiġillawha bir-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea. 

Is-CNI fissret din il-Kostituzzjoni bħala li “tkasbar il-Kostituzzjoni Maltija, tħarbat in-newtralità ta’ pajjiżna, u twaqqa’ għaż-żufjett lill-Parlament tal-poplu Malti”.

Huwa għalhekk li s-CNI mhux qiegħed biss jipprotesta iżda qed jaħlef li se jissokta jaħdem ħalli dak li l-poplu Malti tilef, jinkiseb lura.

F’kummenti li ta waqt iċ-ċerimonja, Dr Mifsud Bonnici qal li l-ftehim ta’ sħubija ma jorbotx lil Malta għax huwa wieħed ivvizzjat u miksub b’qerq bil-wegħdiet foloz u indħil ċejjed mill-UE li kien hawn waqt li l-poplu kien qed jiddeċiedi dwar is-sħubija. 

Huwa għalhekk li l-poplu mhux se jdum ma jinduna b’dan kollu u jibda jaqbel li Malta għandha tirtira s-sħubija tagħha fl-UE minnufih. '

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 21 ta’ Settembru, 2004.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar