MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA  

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CN I

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Ma għandniex inkasbru l-Kostituzzjoni ta’ Malta

 

Il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea tgħid li fl-oqsma li l-Unjoni tikkmanda, hija aqwa u fuq il-Kostituzzjoni ta’ Malta. 

 

Iżda dan li tgħid il-Kostituzzjonji ta’ l-Unjoni ma jiswa xejn jekk tnejn minn kull tlieta tal-membri kollha tal-Parlament Malti ma jivvotawx favuriha meta titressaq għall-approvazzjoni (ratifika) tal-Parlament Malti.

Jekk ma jivvotawx favur il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea mill-inqas 44 mill-65 membri tal-Parlament Malti, anki jekk japprovawha l-24 pajjiżi membri l-oħra ta’ l-Unjoni, il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni ma tegħlibx il-Kostituzzjoni ta’ Malta.

 

Minn dan wieħed jifhem kemm hi kbira r-responsabbiltà ta’ kull membru tal-Parlament tagħna meta titressaq fil-Parlament il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni. 

 

Il-membri tal-Parlament ħadu ġurament li jkunu fidili u leali lejn il-Kostituzzjoni Maltija. 

 

Il-Kostituzzjoni Maltija tgħid li hija l-ogħla liġi fil-pajjiż u kull liġi oħra li ma taqbilx magħha, ma tiswiex safejn ma tkunx taqbel mal-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Il-Kostituzzjoni ta’ Malta żżid tgħid ukoll li biex tinbidel, iridu jivvotaw favur it-tibdil mhux inqas minn tnejn minn tlieta tal-membri kollha tal-Parlament. 

 

La maġġoranza f‘referendum, la maġġoranza f‘elezzjoni ġenerali, u lanqas maġġoranza f’kull wieħed mill-24 pajjiż membru ieħor ta’ l-Unjoni Ewropea ma jbiddlu l-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Billi l-President tar-Repubblika ta’ Malta u l-Prim Ministru ta’ Malta jiffirmaw il-Kostituzzjoni ġdida fid-29 ta’ Ottubru f’Ruma, ma jiswa xejn biex din tegħleb il-Kostituzzjoni ta’ Malta.

La l-President u lanqas il-Prim Ministru ma jmisshom jiffirmaw il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni jekk ma jridux imorru kontra l-ġurament li ħadu li jkunu fidili u leali lejn il-Kostituzzjoni ta’Malta. 

 

Jikkommettu att serjissimu jekk jiffirmawha, iżda xorta waħda ma jkollha ebda effett legali fuq il-Kostituzzjoni ta’ Malta.

 

Din tal-President u tal-Prim Ministru li jiffirmaw il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea li tgħid li fl-oqsma li l-Unjoni tikkmanda, hija aqwa mill-Kostituzzjoni ta’ Malta, huwa att fih innifsu gravi u anti-kostituzzjonali.

Huwa nsult lill-Parlament Malti l-fatt li titressaq quddiemu abbozz ta’ liġi biex tirratifika l-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea li tgħid li tegħleb il-Kostituzzjoni ta’ Malta. 

 

Għax kien il-Parlament Malti li fis-sena 1974, fi żmien Gvern Laburista, għamel għall-ewwel darba huwa kostituzzjoni għal pajjiżna u stqarr solennement li ried li hija tkun l-ogħla liġi għall-poplu Malti.

Il-Parlament ried isammarha tajjeb il-Kostituzzjoni billi għamel li ma tistax tinbidel jekk mhux bil-kunsens ta’ almenu tnejn minn tlieta tal-membri kollha tal-Parlament, u mhux ta’ dawk biss li jieħdu sehem fil-votazzjoni.

 

Ħadd mill-membri tal-Parlament tal-lum, lanqas il-Prim Ministru, ma jista’ jgħid li għandu mandat mill-elettorat Malti biex japprova l-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Meta l-poplu Malti vvota favur is-sħubija fit-8 ta’ Marzu, 2003, ma vvotax favur dik l-Unjoni Ewropea li se tinħoloq bil-Kostituzzjoni ġdida.

 

Lanqas meta l-poplu Malti vvota favur il-Partit Nazzjonalista fl-Elezzjoni Ġenerali tat-12 ta’ April, 2003, ma vvota favur il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni li kienet għadha ma tlestietx. 

 

Għalhekk il-membri tal-lum tal-Parlament Malti ma jistgħux jippretendu li għandhom mandat mill-poplu Malti biex jivvotaw favur il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni.

Il-poplu ddeċieda favur is-sħubija fl-Unjoni kif kienet meta vvota, mhux kif se tkun skond il-Kostituzzjoni ġdida. 

 

Ir-rappreżenanti tal-poplu m’għandhomx setgħa jitkellmu għalih dwarha.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 19 ta’ Ottubru, 2004.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar