MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

L-Oppożizzjoni Laburista għandha tastjeni – CNI

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, Dr Karmenu Mifsud Bonnici, qal li l-Oppożizzjoni Laburista għandha tastjenti mill-vot tagħha fil-Parlament dwar il-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea

 

Qal li huwa fid-dmir tal-Partit Laburista li jaħdem biex ixejjen il-ftehim li l-Gvern kien għamel ma’ l-UE fl-2003, anke jekk jinsab fl-Oppożizzjoni.

Meta kien qiegħed jindirizza konferenza ta’ l-aħbarijiet b’reazzjoni ghat-tliet rapporti li ppubblika l-Partit Laburista, Dr Mifsud Bonnici qal li min se jivvota għal din il-kostituzzjoni, ikun qiegħed jivvota għal dan il-ftehim, iżda l-Partit Laburista jista’ ma jivvotax favur billi jastjeni.

Il-vot għat-trattat tal-Kostituzzjoni ta’ l-UE se jgħaddi għas-sempliċi raġuni li l-Gvern għandu l-maġġoranza fil-Parlament. 

 

Iżda hawnhekk, għandu jkun id-dmir ta’ l-Oppożizzjoni Laburista, qal Dr Mifsud Bonnici, li ma tħallix il-Kostituzzjoni ta’ l-UE tkun superjuri għal dik Maltija. 

 

Huwa qal li skond l-Artiklu 6 tal-Kostituzzjoni ta’ l-UE, il-liġijiet li tagħmel l-UE, u li huma fil-kompetenza ta’ l-UE, huma superjuri għal-liġijiet tal-membri ta’ l-UE.

Iżda skond Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, kull liġi li tkun inkonsistenti għall-Kostituzzjoni ta’ Malta hija mingħajr effett u għalhekk, sakemm il-Kostituzzjoni Maltija ma tinbidlix, is-Sezzjoni 6 tibqa’ fis-seħħ u kull liġi ta’ l-UE li ma tgħoddx għal Malta, ma tistax tidħol fis-seħħ f’pajjiżna għalhekk, il-Kostituzzjoni ta’ Malta tkun superjuri għall-Kostituzzjoni ta’ l-UE.

 

Jekk l-Oppożizzjoni Laburista ma tivvotax favur, ir-ratifika tgħaddi biss bil-vot tal-Membri Parlamentari tal-Gvern b’maġġoranza sempliċi u mhux biż-żewġ terzi tal-Parlament.

B’hekk il-Kostituzzjoni Maltija tibqa’ superjuri għal dik ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dwar it-tliet rapporti li ppubblika l-Partit Laburista, Dr Mifsud Bonnici qal li tnejn minn dawn ir-rapporti, għalkemm tlestew f’Ottubru li għadda, ġew ippreżentati biss f’Marzu u minkejja li għaddew ħames xhur, ir-rapporti għandhom ħafna żbalji, fosthom ta’ rinumerazzjoni.

Dwar ir-rapport ta’ Dr Edward Zammit Lewis, li huwa dwar kif qiegħda tiżviluppa d-diskussjoni dwar ir-ratifika tat-Trattat Kostituzzjonali fil-pajjiżi membri ta’ l-UE, iċ-Chair
man tas-CNI qal li dan ir-rapport ma jgħid xejn dwar pajjiżna u għalhekk ma kkummentax fuqu.

Dwar ir-rapport ta’ Dr Joe Brincat u Dr Pawlu Lia li jitkellem dwar l-implikazzjonijiet legali, Dr Mifsud Bonnici qal li skond informazzjonli li għandu, dan ir-rapport tħejja biss minn Dr Joe Brincat.

Żied jgħid li f’dan ir-rapport hemm ukoll xi punti li m’għadhomx japplikaw għal-lum u punti legali li m’humiex preċiżi, iżda minkejja li huwa stess avviċina lil Dr Brincat biex jinfurmah dwar dan, u minkejja li bagħtlu lista ta’ l-iżbalji li hemm wara li Brincat talbu jindikalu fejn kienu, il-Partit Laburista stampa r-rapport bl-iżbalji oriġinali tiegħu.

 

Dwar ir-rapport politiku li tħejja minn Dr George Vella, qal li dan ir-rapport ġie ppreżentat bħala analiżi li sar mill-Partit Laburista, iżda fl-aħħar nett hemm imniżżel li din hija opinjoni personali tal-persuna li għamlet ir-rapport.

Żied jgħi
d li min jgħid li skopra xi ħaġa billi jgħid li l-liġijiet għandhom primat fuq il-pajjiżi membri, huwa żbaljat għax diġà ġie stabbilit mill-Qorti Ewropea li l-liġijiet ta’ l-UE huma superjuri u jipprevalu fuq il-liġijiet li jagħmlu l-parlamenti nazzjonali.

Huwa qal li min għamel dan ir-rapport ma jistax jivvota favur, iżda jista’ jastjeni minħabba li fir-rapport tiegħu niżżel li għandu jkun hemm approvazzjoni tal-kostituzzjoni iżda b’ċerti riservi.

Dr Karmenu Mifsud Bonnici semma wkoll li l-Gvern ħalla barra għadd ta’ dikjarazzjonijiet li saru waqt in-negozjati ta’ Malta għas-sħubija fl-UE.

Fost dawn id-dikjarazzjonijiet kien hemm dik tan-newtralità u dik dwar ir-reġjun ta’ Ghawdex. 

 

Dr Mifsud Bonnici staqsa kif wieħed jista’ jivvota favur il-Kostituzzjoni li ħalliet barra żewġ dikjarazzjonijiet daqstant importanti.

Qal li l-po
litika ta’ l-UE mhix politika ta’ newtralità, għalhekk ma taqbilx mal-politika ta’ pajjiżna u għalhekk pajjiżna ma jistax jaqbel mal-politika barranija.

 

Iċ-Chairman tas-CNI temm jgħid li ma’ dawn it-tliet rapporti għandu jitħejja ieħor li jagħti l-argumenti kontra l-konklużjonijiet tar-rapporti.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 19 ta’ April, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar