MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Se nkompli nipperswadi lid-delegati biex jastjenu

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, Dr Karmenu Mifsud Bonnici, f’konferenza stampa li għamel il-bieraħ fil-għodu għamilha ċara li hu se jkompli jaħdem fost id-delegati Laburisti biex jipperswadi lill-maġġoranza biex tastjeni meta tiġi biex tivvota fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista dwar il-Kostituzzjoni Ewropea

 

Dr. Karmenu Mifsud Bonnici għamel referenza għad-deċizjoni tal-Grupp Parlamentari Laburista li ddeċieda li jivvota favur il-Kostituzzjoni Ewropea u enfasizza li d-deċizjoni tal-Grupp Parlamentari Laburista m’hix id-deċiżjoni tal-Partit Laburista għax din se tkun magħrufa waqt il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li fiha jivvotaw id-delegati. 

 

Huwa tenna li l-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-Grupp Parlamentari Laburista.

 

Dr. Karmenu Mifsud Bonnici irrefera għad-diskussjoni li għaddejja fil-Partit Laburista dwar il-Kostituzzjoni Ewropea u qal li l-Partit Laburista qiegħed jorganizza ‘assembleji’ li fihom jiddiskuti. 

 

Qal li hu attenda għal tlieta minn dawn l-assembleji, għalkemm f’waħda minnhom kien hemm oppożizzjoni. 

 

Hu saħaq li l-oppożizzjoni ma saritx mit-tmexxija tal-Partit Laburista iżda minn xi delegati. 

 

Tenna li f’dawn l-assembleji hu qiegħed jikkritika l-linja li ħa l-Grupp Parlamentari Laburista, waqt li oħrajn qegħdin jiddefendu l-pożizzjoni li ħa il-Grupp Parlamentari.

Dr Mifsud Bonnici fisser għaliex il-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI ma taqbilx mal-pożizzjoni tal-Grupp Parlamentari Laburista, fosthom dik li jekk ir-ratifika ma ssirx b’maġġoranza kwalifikata ħadd ma jkun jista’ jargumenta li r-ratifika tat-Trattat li jistabbilixxi l-Kostituzzjoni għall-Ewropa tegħleb dawk l-artikoli tal-Kostituzzjoni ta’ Malta li jistgħu jinbidlu biss jekk ikun hemm żewġ terzi jew aktar tal-Membri Parlamentari kollha li jivvotaw għat-tibdil tagħhom.

 

Dr Mifsud Bonnici qal li fost dawk l-artikoli tal-Kostituzzjoni Maltija li jistgħu jinbidlu biss b’maġġoranza ta’ żewġ terzi jew aktar, hemm l-Artikolu 6 li jgħid li l-Kostituzzjoni Maltija hi suprema u tipprevali fuq kull liġi f’Malta.

Enfasizza li sakemm dan l-Artikolu 6 tal-Kostituzzjoni Maltija ma jitqiesx li ntgħeleb bir-ratifika b’maġġoranza kwalifikata tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni Ewropea, kull liġi li tagħmel l-Unjoni Ewropea li ma tkunx taqbel mal-Kostituzzjoni Maltija, ma tkunx tiswa u ma jkollhiex effett f’Malta.

Il-Mexxej tas-
CNI Dr Mifsud Bonnici qal li punt ieħor li ssemma mill-Grupp Parlamentari Laburista u li s-CNI ma taqbilx miegħu hu dak meta jingħad li m’hemmx differenza bejn it-Trattat ta’ Ateni u l-Kostituzzjoni Ewropea

 

Huwa qal li Artiklu 37 tal-Kostituzzjoni Ewropea jagħti s-saħħa lill-gvernijiet tal-pajjiżi membri biex iżidu is-setgħat ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dr Mifsud Bonnici tenna li “bħala CNI ma naqblux mal-Grupp Parlamentari meta qal li fil-Kostituzzjoni Ewropea hemm biżżejjed salvagwardji biex nipprotegu l-politika tan-newtralità. 

 

Ma naqblux ma’ dan għax Artikoli 41.7 u 43.1 ipoġġu obbligu fuq kull membru biex jibgħat għajnuna lil kwalunkwe membru ta’ l-Unjoni Ewropea li jkun safa’ attakkat, li jipparteċipa f’għajnuna militari u li jintervjeni b’azzjoni f’pajjiż terz li jkun ġie attakkat minn xi attakk terroristiku.

Bħala
CNI ma naqblux li l-Partit Laburista jivvota favur il-Kostituzzjoni għax dan id-dokument iħalli barra żewġ dikjarazzjonijiet importanti fuq in-newtralità u fuq Ghawdex.”

 

Dr. Karmenu Mifsud Bonnici enfasizza li l-istess Grupp Parlamentari Laburista kien ivvota kontra r-ratifika tat-Trattat ta’ Ateni u għalhekk jekk issa jivvota favur il-Kostituzzjoni Ewropea ikun qiegħed jaqleb il-linja li kien ħa qabel.

Hu rrimarka li fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista se jkun hemm żewġ mozzjonijiet, waħda theġġeġ lid-delegati biex jivvotaw favur il-Kostitizzjoni Ewropea u mozzjoni oħra biex jastjenu. '

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 17 ta’ Mejju, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar