MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

It-Tarzna parti mill-patrimonju nazzjonali

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici - Kampanja Ħelsien Nazzjonali

 

L-Unjoni Ewropea wriet kefrija liema bħalha mal-Maltin meta fit-Trattat tas-Sħubija ta' Malta fl-Unjoni, iffirmat f'Ateni, fis-16 ta' April 2003, 

* ordnat li t-Tarznari ta' Malta ma jagħmlux aktar minn 2.4 miljun siegħa ta' xogħol (‘man hours’) fis-sena, 

* ma jistgħux f'sena jibnu vapuri li kollha flimkien jaqbżu l-10,000 tunellata, 

* li l-Baċir Numru 1 ta' Bormla jingħalaq għal mill-inqas għaxar snin, u 

* li l-ħaddiema fuq xogħol produttiv jitnaqqsu għal 1,410.

Hija mistoqsija wisq flokha li ssir għalfejn l-Unjoni Ewropea ddettat lill-Gvern Malti dawn il-kundizzjonijiet ħorox dwar it-Tarznari biex it-talba tiegħu għas-sħubija fl-Unjoni tilqagħha? 

 

L-iskuża li ngħatat hija li dawn il-kundizzjonijiet kienu jagħmlu parti minn pjan ta' ristrutturar tat-Tarznari, mifrux fuq perjodu ta' seba’ snin. 

 

Is-seba’ snin bdew f'Jannar 2002, għalkemm it-Trattat tas-Sħubija fl-Unjoni kellu jibda jseħħ mill-1 ta' Mejju, 2004.

L-Unjoni Ewropea ffissat ukoll l-ammont ta' għajnuna finanzjarja governattiva li setgħet tingħata lit-Tarznari Maltin sa l-aħħar tas-sena 2008, u qatgħet li wara, ma tistax tingħata aktar għajnuna.

 

B'riżultat tat-Trattat tas-Sħubija ta' l-2003, mijiet ta' ħaddiema ngħataw is-sensja mit-Tarznari, u mijiet oħrajn ħarġu bil-pensjoni, jew ħadu ammont ta' flus biex jitilqu mill-impjieg. 

 

Magħhom intilef patrimonju ta’ snin ta' esperjenza fit-tiswija u l-bini tal-vapuri u tħarbat wirt kbir ta’ snajja’ u ħiliet tekniċi.

Dak li l-Unjoni Ewropea ddeċidiet għat-Tarznari Maltin, izzoppathom, minflok iddrittat-hom. 

 

F'Jannar ta' din is-sena l-Inġinier Lawrence Ciantar, li tħarreġ fit-Tarzna u għal ħafna snin mexxa l-Enemalta, barra karigi oħrajn li okkupa, kiteb hekk dwar il-pjan ta' l-Unjoni għat-Tarzna ta’ Malta.

 

“L-hekk imsejjaħ 'programm ta' ristrutturar' ma kien xejn ħlief eżerċizzju ta' tnaqqis ta' ħaddiema biex tonqos l-ispiża kurrenti. 

 

Ma sarx investiment f'għodda u makkinarju modern biex titjieb l-effiċjenza u l-kwalità tax-xogħol. 

 

Ma sarx taħriġ ta' l-impjegati f'dawk li huma teknoliġiji ġodda, u partikolarment fil-maniġment. 

 

It-tnaqqis fid-dħul ta' l-apprentisti, tant meħtieġa biex it-Tarzna tibqa’ tiżviluppa, dgħajjef ħafna l-potenzjal tat-Tarzna għas-snin li ġejjin.

Għall-kuntrarju, it-tmexxija tat-Tarzna ġiet mgħoddija effettivament f'idejn maniġment barrani. 

 

Barra minn hekk, xi wħud mill-kuntratti li rebħet it-Tarzna kienu mgħoddijin lill-kuntratturi barranin, li mpjegaw magħhom ħaddiema barranin. 

 

B'hekk, dawn il-kuntratturi gawdew mill-qligħ, u l-esperjenza tax-xogħol marret ukoll barra mill-pajjiż, waqt li t-Tarzna ġarret telf fuq il-kuntratti. 

 

Din is-sitwazzjoni kellha mpatt negattiv qawwi fuq il-moral tal-ħaddiema Maltin.”

Din il-kitba ta' l-Inġinier Ciantar tixli kemm lill-Unjoni Ewropea li mponiet il-pjan dwar it-Tarznari u lill-Gvern Malti li aċċettah. 

 

Issa li l-pjan jidher li ma rnexxiex jagħmel lit-Tarzna ma titlifx, qegħdin iwaddbu l-ħtija kollha fuq nuqqas ta’ produttività tal-ħaddiema, u mhux nuqqas ta’ ħila u mismaniġment tat-tmexxija, politika żbaljata u skifuża tal-Gvern, u ftehim diżastruż sforzat fuqu mill-Unjoni Ewropea.

 

L-akbar sagrileġġi tal-ftehim dwar it-Tarznari Maltin huma l-limiti li jagħmel fuq l-għadd ta’ ħaddiema produttivi, fuq l-ammont ta' xogħol li jista’ jsir kull sena, u l-għeluq ta’ baċir.

Minflok infittxu biex inġiebu xogħol għat-Tarzna kemm nistgħu, spiċċajna nirrifjutaw xogħol. 

 

Minflok inħaddmu kemm nifilħu ħaddiema Maltin, waqajna biex inqabbdu ħaddiema barranin, li laħqu ’l fuq minn 800 f'sena. 

 

Minflok nagħmlu l-akbar użu mill-faċilitajiet tal-baċiri li għandna, b'mod skandaluż u irresponsabbli nagħlqu wieħed minnhom għal għaxar snin.

Meta l-Gvern ftaħar li ħafer id-dejn tad-Drydocks u tax-Shipbulding, ma qalx lill-poplu li huwa

* akkwista mingħajr ħlas il-proprjetà tal-baċiri, 

* mollijiet, 

* ħwienet tax-xogħol, 

* makkinarju, 

* impjant, 

* l-għodda, 

* il-krejns u 

* l-ħila fis-snajja’ u 

* l-esperjenza tax-xogħol ta’ l-1,410 ħaddiema produttivi li żamm fl-impjieg. 

 

Rappreżentanti governattivi jgħattu l-inkompetenza tagħhom billi l-ħin kollu jpinġu ikrah lill-ħaddiema tat-Tarzna, minflok jinkoraġġuhom u jgħollulhom il-moral.

 

Lill-pubbliku jagħtuh x'jifhem li jaqbillu ma jkollux il-piż ta' l-għajnuna lit-Tarzna, mentri huwa fl-interess tal-poplu Malti li nkomplu nħarsu il-minjiera tan-nies tas-sengħa li n-nazzjon għandu ħtieġa kbira tagħhom f'kull żmien.

 

Hemm żewġ punti li l-Unjoni Ewropea u min iserviha f'pajjiżna jisħqu fuqhom dwar it-Tarzna. 

 

Wieħed huwa li l-Unjoni ma tippermettix li tingħata għajnuna statali lill-kumpaniji kummerċjali għax huwa kontra r-regoli tal-kompetizzjoni tas-suq.

 

It-tieni punt huwa li l-pajjiż ma għandux iġorr il-piż ta' l-għajnuna finanzjarja li tingħata ħalli kumpanija tkompli topera.

Fuq dawn iż-żewġ punti, dawk li jsostnuhom m'għandhomx raġun. 

 

La r-regoli tal-kompetizzjoni tas-suq u lanqas il-piż ta' l-għajnuna finanzjarja fuq il-poplu ma jegħlbu l-vantaġġi soċjali u ekonomiċi li ma jinqeridx il-wirt tas-sengħa tat-tisqija tal-vapuri u tas-sengħa tal-bini tal-vapuri f'pajjiżna, u li ma tagħlaqx l-aqwa skola f'pajjiżna ta' taħriġ tekniku u fis-snajja’, kif ukoll li ma tonqos li tutilizza l-faċilitajiet siewja tal-baċiri u l-mollijiet li pajjiżna investa tant flejjes biex bnihom.

Jekk irridu nevitaw konfront ma' l-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna statali lill-kumpanija kummerċjali tat-Tarzna, nistgħu nagħżlu minn żewġ toroq. 

 

Nistgħu lit-Tarzna ngħodduha bħala fejn għandna l-'workshops' tat-taħriġ prattiku fis-snajja’ taż-żgħażagħ li jingħataw it-tagħrif akkademiku fil-Kulleġġ tax-Xjenza u Teknoloġija f'Kordin, u ta' dan it-taħriġ it-Tarzna titħallas mid-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni.

 

Nistgħu wkoll lit-Tarzna ma nħalluhiex aktar kumpanija kummerċjali, u nassorbuha bħala dipartiment governattiv, bħal ma huwa d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u t-taqsima tiegħu tal-ħwienet tax-xogħol. 

 

B'hekk l-1,410 ħaddiema tat-Tarzna jsiru ħaddiema mal-Gvern u jingħaddu ma' ’l fuq minn 30,000 ħaddiem u mpjegat li l-Gvern għandu miegħu.

Dan il-pass ma jkunx ifisser li l-Gvern se joħroġ 1,410 pagi oħrajn. 

 

Ifisser li joħroġ mhux aktar minn 352 paga oħra, jekk wieħed jikkalkola li bejn il-ħruġ fis-sena tat-Tarzna u d-dħul tagħha, jkun hemm żbilanċ ta' ammont ta' flus ekwivalenti għal kwart tal-pagi kollha tal-1,410 ħaddiema tat-Tarzna. 

 

B'hekk b'żieda ta' ammont ekwivalenti għal 352 paga, il-Gvern jiffranka li jħallas ammont akbar f'‘un-employment benefit’ u għajnuna soċjali lil 1,410 ħaddiem.

Anke finanzjarjament ikun jaqbel lill-poplu li t-Tarzna ssir dipartiment governattiv, barra mill-vantaġġi enormi soċjali u industrijali għal pajjiżna li l-ħaddiema tat-Tarzna jibqgħu fuq xogħolhom.

Wara kollox, it-Tarzna hi parti mill-Patrimonju Nazzjonali.

 

Il-moderni u l-progressivi favur in-newtralità

 

Dawk li llum iridu jbid-dlu x’tgħid il-kostituz-zjoni ta’ Malta fuq in-newtralità, aktarx li lanqas kienu jaqblu magħha meta fil-1987 daħħalnieha fil-Kostituzzjoni.

Qegħdin jiftaħru li huma moderni u progressivi. 

 

Ma jirrealizzawx li ma hemm xejn modern u progressiv f’li pajjiżi jieħdu sehem fi gwerer. 

 

Ilhom il-pajjiżi jagħmlu hekk mill-qedem u mhux għax progressivi, iżda għax aggressivi.

Jgħidulna li fiċ-ċirkostanzi preżenti pajjiżna ma jaqbillux ikun newtrali. 

 

Ma jirrealizzawx li llum, meta ħafna mill-popli tal-bqija tad-dinja huma ostili għall-blokk tal-Punent, niffrankaw li jkunu kontra tagħna jekk jarawna li aħna mhux allineati militarment mal-Punent.

Qegħdin isostnu li s-sħubija fl-Unjoni Ewropea ma tħallix lil pajjiżna jibqa’ newtrali.

 

Jinsew li qabel ir-referendum dwar is-sħubija, il-mexxejja ta’ l-Unjoni u l-pupazzi tagħhom f’pajjiżna, żguraw lill-poplu li n-newtralità skond il-Kostituzzjoni mhux kontra s-sħubija fl-Unjon Ewropea u li għalhekk ma kienx hemm il-ħtieġa li tinbidel.

 

Jekk nirrevedu x’tgħid il-Kostituizzjoni dwar in-newtralità, nagħmluha aktar iebsa u restrittiva, indaħħlu d-dritt ċar li tista’ tagħmel kawża lill-Gvern jekk jagħmel pass li jikser in-newtralità bħal ma hemm meta jinkiser xi dritt uman fundamentali.

Jekk irridu nkunu tassew progressivi, indaħħlu fil-Kostituzzjoni li naħdmu għad-diżarm ġenerali, għall-qerda ta’ l-armi ta’ distruzzjoni tal-massa u niċħdu l-użu tal-forza militari fir-relazzjonijiet bejn il-popli.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Ħamis, 17 ta’ April, 2008

 

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ