MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

L-emendi maqbula għall-Kostituzzjoni Ewropea:
Il-Parlament u l-poplu Malti ma kinux informati
– Dr Karmenu Mifsud Bonnici

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Iċ-Chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali (CNI), Dr. Karmenu Mifsud Bonnici, enfasizza li l-Parlament Malti u anki l-poplu Malti ma kinux informati mill-Gvern, dwar x’kienu l-emendi li kienu se jiġu diskussi fis-summit ta’ Brussels li sar ftit tal-jiem ilu u lanqas kienu nformati x’pożizzjoni ħa il-Gvern Malti fuq diversi kwistjonijiet importanti. 

 

Dr. Karmenu Mifsud Bonnici, waqt konferenza li għamel fil-bini tas-CNI fil-Mosta, wera lill-ġurnalisti ċerti emendi li ġew diskussi u kif dawn jaffettwaw lil Malta. 

 

Hu enfasizza li la l-Parlament u lanqas il-poplu ma kienu nformati dwar x’ġie miftiehem.

Dr. Mifsud Bonnici żvela wkoll li l-Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin għandu studju kritiku ta’ din il-Kostituzzjoni Ewropea, liema studju, juri nuqqasijiet u difetti. 

 

Dr. Mifsud Bonnici qal li kieku l-gvern Malti għamel użu minn dan l-istudji, Malta kienet tagħmel figura ferm aħjar. 

 

Dr. Mifsud Bonnici, meta mistoqsi minn l-orizzont dwar min għamel l-istudju qal li 

“m’iniex awtorizzat ngħid min għamel l-istudju, iżda dan sar minn avukat privat, li kien imqabbad mill-Gvern biex jagħmel dan l-istudju.”

Dr. Mifsud Bonnici qal li 

“din hi l-ewwel darba li konferenza intergovernattiva falliet. 

 

Dan hu fatt importanti u hu xiehda tad-diffikultajiet li l-Unjoni Ewropea dieħla fihom aktar ma tikber u ssieħeb pajjiżi magħha. 

 

L-ewwel osservazzjoni li nagħmel hi li dak li ġara fis-summit juri ħjiel ta’ problemi li l-pajjiżi membri se jiffaċċjaw. 

 

Juri wkoll li l-Unjoni Ewropea qiegħda ssir diffiċli biex tiġi mmexxija u mmaniġġjata.”

 

Dr. Karmenu Mifsud Bonnici kompla jgħid li 

“t-tieni osservazzjoni li nagħmel hi dwar ir-reazzjoni tal-Prim Ministru għall-falliment tas-summit. 

 

Il-Prim Ministru fid-dikjarazzjoni li għamel wera ruħu sodisfatt. 

 

Hu qal li jittama li Malta jkollha s-sitt siġġu, li jkollna Kummissarju bid-dritt tal-vot, kif ukoll li tinżamm l-unanimità fil-votazzjoni fejn tidħol it-tassazzjoni, id-difiża u l-politika soċjali. 

 

F’summit fejn kien hemm kwistjoni kbar x’jiġu diskussi, konna nippretendu li l-Prim Ministru jgħid x’inhi l-linja li se jieħu l-Gvern Malti fuq il-kwistjonijiet li kienu se jiġu diskussi, fosthom il-kwistjoni tas-saħħa li se jkollhom il-pajjiżi ż-żgħar fil-Kunsill tal-Ministri. 

 

Il-proposta li ġiet diskussa kienet tgħid li d-deċiżjonijiet iridu jittieħdu bil-maġġoranza tal-pajjiżi u 60 fil-mija tal-popolazzjoni totali. 

 

Din il-proposta se tagħti aktar saħħa lill-pajjiżi l-kbar, biex huma jikkontrollaw kollox għas-skapitu tal-pajjiżi zgħar.”

Dr. Mifsud Bonnici żied jgħid li 

 

“f’din il-kwistjoni konna nistennew li jekk Malta ma tkunx qabel Spanja u l-Polonja, għall-inqas tkun wara Spanja u l-Polonja u tappoġġjahom fuq il-kwistjoni tal-voti. 

 

Ma hemm ebda ħjiel li Malta ħadet il-linja ta’ Spanja u l-Polonja, li opponew il-proposta ta’ deċiżjonijiet bil-maġġoranza u li jirrappreżentaw 60 fil-mija tal-popolazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Nistaqsi għax Malta ma ħaditx dik il-linja? 

 

It-tielet osservazzjoni li nagħmel hi ta’ x’ġie diskuss u maqbul f’dan is-summit. 

 

Il-Prim Ministru Malti ma qalx fuq x’hiex kien hemm qbil. 

 

Nistaqsi kif il-Gvern Malti qabel ma’ l-emendi meta l-Parlament Malti ma kienx informat bil-kontenut ta’ l-emendi u l-pożizzjoni tal-Gvern Malti”.

Dr. Mifsud Bonnici, wera lill-gurnalisti preżenti ghadd ta’ emendi u qal li waħda mill-emendi tikkonċerna stati żgħar u din tgħid li pajjiż jista’ jkollu relazzjoni speċjali flok sħubija. 

 

Semma wkoll li s-settur tat-turiżmu daħal fil-kompetenza ta’ l-UE u qal li din żgur li se jkollha effett fuq it-turiżmu Malti, għax Malta jkollha tapplika liġijiet li jiġu adottati.

 

Semma wkoll emenda fuq id-difiża u qal li 

“din tgħid li kull pajjiż ikun obbligat li jagħti għajnuna lil pajjiż ieħor membru li jkun aggredit. 

 

Qal li din hi alleanza militari ta’ difiża, u għalhekk Malta daħlet fl-obbligu li tiddefendi pajjiż ieħor ta’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Dan sar skond il-Kostituzzjoni, suppost li ma nidħlu fl-ebda alleanza.”

Ic-Chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali qal li 

“l-poplu Malti mhux qiegħed ikun rispettat, fejn lanqas il-media ma kienu nformati bl-emendi li kienu se jiġu diskussi. 

 

Issa se jkun hemm aktar żmien biex l-emendi li ma kienx hemm qbil fuqhom ikunu studjati u nittamaw li f’pajjiżna il-Parlament jieħu l-opportunità biex jistudja dawn l-emendi.”

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Tlieta, 16 ta’ Diċembru, 2003

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ