MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Minn Dr Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

Inkompli naħdem fil-Partit Laburista

 

Fil-konferenza ta’ l-aħbarijiet ta’ ħmistax ilu l-ġurnalista tas-Super One staqsietni x’nagħmel jekk il-konferenza ġenerali tad-delegati Laburisti ma tapprovax il-mozzjoni li se nressaq biex il-partit ma jivvotax favur ir-ratifika tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni ghall-Ewropa.

 

Weġibtha bla tlaqliq li fi ħsiebni nkompli naħdem fil-Partit Laburista biex fl-aktar fis possibbli jkun hemm maġġoranza ta’ delegati li jaħsbuha bħali fuq il-linja tal-partit dwar ir-relazzjonijiet ta’ pajjiżna ma’ l-Unjoni Ewropea.

Fil-konferenza ta’ l-aħbarijiet ta’ din il-ġimgħa, ġurnalist ta’ gazzetta bl-Ingliż staqsieni x’rabta għandi mal-Moviment Laburista Popolari li twaqqaf il-ġimgħa l-oħra.

 

Weġibtu wkoll bla tlaqliq li ma għandi ebda rabta u ma ħadt ebda sehem fit-twaqqif tiegħu.

 

Għedt ukoll li lanqas is-CNI ma għandha ebda rabta mal-moviment imsemmi u ma kellha ebda sehem fit-twaqqif tiegħu, minkejja l-fatt li dan il-moviment isostni li l-Partit Laburista għandu jivvota kontra r-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea.

Hawn min ħaseb li jiena kont wara t-twaqqif ta’ dan il-moviment.

 

Ħaseb ħażin għax ma jafx li la qtajt nifsi u lanqas qtajt qalbi li b’ħidma fi ħdan il-Partit Laburista, bis-sabar u b’perseveranza, jintgħelbu l-ostakoli kollha ħalli l-partit la jitbiegħed milli jwettaq it-twemmin Soċjalisa, la jonqos milli jħares l-interessi tan-nies tax-xogħol u tal-familji tan-nies tax-xogħol, u lanqas ma jieqaf milli jiġġieled għall-indipendenza u l-ħelsien ta’ pajjiżna, u milli jsostni n-newtralità u milli jaħdem għall-paċi u koperazzjoni bejn il-ġnus.

 

Huwa b’dan l-għan li fit-tieni parti tal-mozzjoni dwar il-Kostituzzjoni Ewropea li se nressaq fil-konferenza ġenerali straordinarja tat-30 ta’ Ġunju, jingħad hekk:

“Din il-konferenza ġenerali straordinarja taqta’:

(b) li l-Partit Laburista għandu jaħdem mal-forzi progressivi kollha tal-pajjiżi membri ta’ l-Unjoni Ewropea biex titfassal Kostituzzjoni li tħares l-indipendenza, il-ħelsien u s-sovranità tal-pajjiżi mseħbin fl-Unjoni; li tkattar fosthom il-koperazzjoni għall-iżvilupp fl-oqsma kollha; li tiżgura l-ħarsien ta’ ambjent sostenibbli; u li jkollha għan ewlieni l-kisba tal-paċi u l-ħarsien tas-sliem imsejsa fuq politika ta’ newtralità, u tat-trażżin ta’ l-armamenti u ta’ l-armi tal-qerda tal-massa.”

Nemmen li dikjarazzjoni ta’ ħidma siewja bħal din tagħmel ġieħ lill-Partit Laburista Malti u tikseb appoġġ popolari akbar għall-partit.

 

Nemmen ukoll li tagħti ħeġġa ġdida lil min seta’ bired u tbiegħed mill-partit.

 

Fuq kollox nemmen li jekk il-partit iwettaq din il-ħidma, jagħmel ġid lil pajjiżna u lill-Ewropa.  

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

Il-Ħamis, 16 ta’ Ġunju, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ