MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR

IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI

MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Jinħtieġilna nipproteġu l-industriji f’pajjiżna

 

IR-RIŻULTAT ta' l-elezzjoni f'Malta għall-Parlament Ewropew wera li diġa` naqas sew l-appoġġ ta' dawk li approvaw il-ftehim li l-Gvern Nazzjonalista s-sena l-oħra għamel ma' l-Unjoni Ewropea.

 

Issa li għaddiet l-elezzjoni, jidhirli li d-delegati tal-Partit Laburista għandna nikkonċentraw l-isforzi kollha tagħna ħalli titwettaq bla telf ta' żmien u mingħajr riżervi d-deċiżjoni tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit li f'żewġ okkażjonijiet qatgħet li r-rappreżentanti tal-Partit għandhom jaħdmu bla heda biex ikun hemm ftehim ma' l-UE li ma jkunx żvantaġġjuż u ta' ħsara għall-poplu Malti, u speċjalment għall-ħaddiema, bħal dak li għamel il-Gvern Nazzjonalista.

 

M'hemmx skuża li skond il-prinċipji tad-demokrazija għandna naċċettaw il-ftehim kif magħmul mill-Gvern Nazzjonalista la darba tajjeb jew ħażin il-maġġoranza s-sena l-oħra approvatu.

 

Fil-fatt is-sena l-oħra lanqas ma kien hemm maġġoranza tal-poplu li vvotat favurih. 

 

Iżda anki kieku kien hemm, la darba l-ftehim huwa ta' ħsara għall-poplu Malti, dmirna huwa li nwarrbu mill-aktar fis il-kaġun ta' din il-ħsara billi nbiddlu l-ftehim.

 

Jekk irridu aktar xogħol

 

Jekk ma rridux li jiżdiedu s-sensji, irridu nbiddlu l-kundizzjonijiet tal-ftehim li jwasslu għas-sensji.

 

Jekk irridu li joktor l-investiment produtttiv, irridu nbiddlu l-kundizzjonijiet tal-ftehim li jostakola l-investiment.

 

Jekk irridu noħolqu impjiegi, irridu nibdlu l-ftehim li jxekkilna milli nagħtu l-għajnuniet biex jinħolqu l-impjiegi.

 

Jekk verament irridu niġġieldu l-qgħad, irridu nbiddlu l-kundizzjonijiet tal-ftehim li jikkaġunawlna l-qgħad.

 

Biex il-"welfare state" ma jiddgħajjifx, irridu nħarsu x-xogħol u l-impjiegi. 

 

Meta nbiddlu l-kundizzjonijiet tal-ftehim ħalli nħarsu x-xogħol u l-impjiegi, inkunu qegħdin insostnu l-"welfare state".

 

Biex inħarsu l-pensjonijet, irridu nkattru x-xogħol u l-impjiegi, inkella ngħollu l-kontribuzzjonijiet ta' min jaħdem.

 

Meta nbiddlu l-kundizzjonijiet tal-ftehim ħalli ma jxekkluniex milli nkattru x-xogħol u nżidu l-impjiegi, inkunu f'qagħda li nħarsu l-pensjonijiet.

 

Għalhekk fl-aħħar Konferenza Ġenerali d-delegati Laburisti fakkru lil dawk li se jirrapreżentaw lill-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew li huma għandhom jaħdmu bla heda ħalli jinbidel il-ftehim ta' ħsara li l-Gvern Nazzjonalista għamel.

 

Din hija l-isfida kbira li d-deputati Laburisti għandhom. L-ewwel li jridu jagħmlu huwa li li jfiehmu lis-Soċjalisti Ewropej il-ħtieġa kbira li jinbidel il-ftehim ħażin magħmul mill-Gvern Nazzjonalista.

 

Il-Partit Laburista fil-ġimgħat li ġejjin se jkollu sfida oħra mhux żgħira jekk din il-ġimgha l-mexxejja tal-25 pajjiżi membri ta' l-Unjoni Ewropea jiftehmu dwar il-Kostituzzjon ta' l-Unjoni.

 

It-Trattat tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea, wara li jkun iffirmat mill-Prim Ministru, ikun jeħtieġlu jitressaq fil-Parlament Malti biex jiġi ratifikat.

 

Huwa mportanti ħafna li l-Oppożizzjoni Laburista fil-Parlament Malti ma tivvutax favur ir-ratifika tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni, biex ir-ratifika ma ssirx bil-kunsens ta' aktar minn tnejn minn tlieta tal-Membri Parlamentari kollha.

 

Il-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għandha klawsoli li jegħlbu prinċipji li għandna fil-Kostituzzjoni ta' Malta li ma jistgħux jinbidlu jekk ma jkunx hemm mill-inqas tnejn minn tlieta tad-deputati kollha li jivvotaw favur it-tibdil tagħhom.

 

Jekk il-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni tkun approvata fil-Parlament Malti bil-vot ta' tnejn minn tlieta jew aktar tal-Membri Parlament Malti, ikun hemm min isostni li l-"entrenched clauses" tal-Kostituzzjoni tagħna jkunu jintegħlbu mill-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea fejn dawn ma jkunux jaqblu.

 

Għalhekk jekk l-Oppożizzjoni Laburista ma tħossx li għandha tivvota kontra r-ratifika tat-Trattat tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea, hija m'għandhiex tivvota, biex b'hekk ir-ratifika ma jkollhiex il-kunsens ta' tnejn minn tlieta tal-membri kollha tal-Parlament Malti.

 

Wara r-riżultat ta' l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew li wera li m'hawnx maġġoranza favur il-ftehim li l-Gvern Nazzjonalista għamel is-sena l-oħra ma' l-UE, in-nuqqas tal-vot ta' l-Oppożizzjoni Laburista favur it-Trattat Kostituzzjonali ta' l-UE, jissiġilla l-fatt li l-"honeymoon" tal-ftehim Nazzjonalista ma' l-Unjoni diġa` spiċċa qabel ma għaddew 14-il xahar mill-iffirmar tiegħu fis-16 ta' April, 2003.

 

It-Tlieta, 15 ta' Ġunju, 2004.

 

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola liċ-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ

15.02.2012