MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

     

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konferenza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

  Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

JEKK TIRRISPETTA L-KOSTITUZZJONI TA' PAJJIŻEK GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK JIRRISPETTA L-FEHMIET TIEGĦEK U MA JIVVOTAX FAVUR IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA LI TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA.

 

Ir-riservi ta’ l-Oppożizzjoni għar-ratifika tal-KE ma jiġġustifikawx vot favur – CNI

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali CNI tgħid li l-ħames riservi li pproponiet l-Oppożizzjoni Laburista dwar ir-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea ma jiġġustifikawx vot favurha.

Dan qalu l-bieraħ, Dr Karmenu Mifsud Bonnici, il-Mexxej tas-CNI, waqt konferenza ta’ l-aħbarijiet dwar ir-ratifika tal-Kostituzzjoni Ewropea, ir-riservi tal-Grupp Parlamentari Laburista u l-oġġezzjonijiet tas-CNI għalihom.

Meta ġiet ippreżentata lill-ġurnalisti taqsira tal-ħames riservi ta’ l-Oppożizzoni li ġew imxandrin fil-31 ta’ Mejju mill-Partit Laburista u li ġew diskussi l-bieraħ mill-Grupp Parlamentari Laburista, Dr Mifsud Bonnici saħaq li la darba l-Oppozizzjoni fehmet li hemm diffikultajiet fil-Kostituzzjoni l-ġdida, tant li ħejjiet dawn ir-riservi, is-CNI tħoss li ma jkunx għaqli u loġiku li l-MLP jivvota favuriha meta l-mozzjoni tal-Gvern li biha japprova r-ratifka ma tinkludiex ir-riservi li qed tagħmel l-Oppozizzjoni.

L-ex Mexxej Laburista Dr Karmenu Mifsud Bonnici analizza l-ħames riservi u fost l-oħrajn irribbata l-fatt li skond il-Partit Laburista r-ratifika m’għandhiex tagħmel ħsara lill-Kostituzzjoni ta’ Malta u li din trid ż
ewġ terzi biex tiġi emendata. 

 

Dwar dan Dr Mifsud Bonnici qal li artiklu sitta tal-Kostituzzjoni barranija, jgħid li l-liġijiet Kostituzzjonali tar-ratifika Ewropea jipprevalu fuq l-ogħla dritt Malti.

 

Dwar riserva li titratta t-twettieq tal-ħarsien soċjali u ż-żamma tal-‘welfare state’, Dr Mifsud Bonnici qal li din hi bla bażi. 

 

Dan għax skond il-politika ekonomika u soċjali li hemm fit-tielet parti tal-Kostituzzjoni, il-Gvernijiet iridu jwettqu miżuri li fihom infushom inaqqsu l-piżijiet tas-servizzi soċjali tal-pajjiż.

In-newtralità ta’ Malta kien wieħed mill-iktar punti sensittivi li ssemma waqt il-konferenza stampa.

 

Dr Mifsud Bonnici stqarr li minkejja li l-Oppożizzjoni Laburista tinterpreta l-Kostituzzjoni Ewropea li ma tagħmilx ħsara lin-newtralità u l-ħelsien minn irbit militari jew ta’ difiża komuni, jgħid li din ma tagħmilx sens għax l-UE hi deċiża li twaqqaf politika barranija komuni li mhiex ta’ newtralità. 

 

Dr Mifsud Bonnici qal ukoll li l-Gvern Malti ma jistax iwaqqaf dan it-tibdil marbut mal-politika barranija.

Rigward ir-riserva li titkellem dwar it-tkabbir ekonomiku u l-livell ta’ l-impjiegi, is-CNI tgħid li din setgħet biss issir meta ġie ffirmat il-ftehim f’Ottubru tas-sena li għaddiet. 

 

L-ex Mexxej Laburista Dr Karmenu Mifsud Bonnici qal li l-UE bl-ebda mod m’hi marbuta li tfisser il-provvedimenti tal-Kostituzzjoni Ewropea b’mod li tagħti xi trattament speċjali lil pajjiżna.

Qal li għalhekk il-linja li ħadu li jħeġġu lill-MLP biex ma jivvotax favur għandhom ikomplu jsostnuha. 

 

Dr Mifsud Bonnici żied jgħid li biex jagħti prova ta’ dan ħejja mozzjoni li se tiġi mressqa fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista tat-30 ta’ Ġunju biex id-delegati jintalbu li l-MLP ma jivvotax favur il-Kostituzzjoni Ewropea billi jivvota kontra jew jastjeni.

Dr Mifsud Bonnici stqarr li minħabba d-diffikultajiet interni li jista’ jkun hemm fl-MLP qegħdin jirrakkomandaw li l-Partit Laburista jastjeni.

 

Fl-abbozz tal-mozzjoni, is-CNI tgħid li l-Konferenza Ġenerali għandha taqta’ l-possibilità li l-Kostituzzjoni tħeġġeġ żieda fil-militarizzazzjoni tal-pajjiżi membri fl-UE

 

Dr Mifsud Bonnici qal li aktar ma pajjiżi jivvotaw favur il-Kostituzzjoni aktar tkun tista’ teżerċità s-setgħat tagħha, tant li diġà twaqqfet aġenzija li l-għan ewlieni tagħha hu li timmodernizza l-armamenti tad-difiża Ewropea

 

Fit-tieni parti tal-mozzjoni, għandu jintqal li l-Partit Laburista għandu jaħdem mal-forzi progressivi kollha fil-pajjiżi membri ta’ l-UE biex titfassal Kostituzzjoni li tħares l-Indipendenza, il-Ħelsien u s-Sovranità tal-pajjiżi mseħbin.

Dr Mifsud Bonnici, li għal darba tnejn fisser il-Kostituzzjoni Ewropea bħala waħda mejta, stqarr li vot favurha jfisser vot favur il-punti negattivi tagħha. 

 

Il-Mexxej tas-CNI appella wkoll lill-Gvern Malti biex la darba l-Kostituzzjoni nqatlet minn Franza u l-Olanda ma jkomplix bil-pantomima tar-ratifika fil-Parlament.

Intant meta kien mistoqsi jekk hemm xi konnessjoni bejn il-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali u l-Moviment Laburista Popolari, Dr Karmenu Mifsud Bonnici ċaħad b’mod kategoriku l-assoċjazzjoni mplikata mill-media ġenerali. 

 

Huwa fisser din bħala taħwida tal-mezzi tax-xandir u sostna li l-għanijiet li twaqqfet għalihom is-CNI huma bil-wisq differenti minn dawk tal-Moviment Laburista Popolari.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 14 ta’ Ġunju, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar