MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

L-abbozz dwar it-trattat tas-sħubija fl-UE: “Att ta’ umiljazzjoni nazzjonali”

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

L-Abbozz li ħareġ il-Gvern fis-6 ta’ Ġunju dwar l-implimentazzjoni tat-trattat tas-sħubija sħiħa ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea ġie deskritt miċ-Chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, Dr Karmenu Mifsud Bonnici bħala ‘att ta’ umiljazzjoni nazzjonali’.

 

Dan minħabba li hemm għadd ta’ proviżjonijiet li jeħtieġ li jiġu skrutinati, fosthom li t-text bid-dettalji tat-trattat mhux anness ma’ l-abbozz, li jiġi rratifikat kull trattat iehor jew protokoll li l-Gvern jidħol fih wara is-16 ta’ April, li atti adottati mill-Unjoni Ewropea jidħlu awtomatikament bħala parti mil-liġijiet ta’ Malta mingħajr ma’ l-Parlament ikun jaf il-kontenut tagħhom, kif ukoll li obbligazzjonijiet u restrizzjonijiet maħluqa bit-trattat tas-16 ta’ April, għandhom jibdew jgħoddu u jiġu nfurzati f’Malta.

 

Qal ukoll li biex jinforza l-obbligazzjoni u r-restrizzjonijiet, il-Gvern jista’ joħloq offiżi sa sentejn priġunerija u ta’ multa ta’ mhux aktar minn Lm100.

Mistoqsi minn l-orizzont fuq id-diskussjoni li għaddejja fil-pajjiżi membri u pajjiżi kandidati dwar referendum fuq il-Kostituzzjoni Ewropea, Dr Karmenu Mifsud Bonnici qal li dan l-abbozz jorbot li l-Kostituzzjoni Ewropea tiġi aġġettata f’Malta mingħajr il-ħtieġa ta’ referendum.

Dr Karmenu Mifsud Bonnici, waqt konferenza stampa fil-bini tas-CNI fil-Mosta, qal li “dan l-abbozz qiegħed jawtorizza r-ratifika tat-Trattat ta’ Sħubija Sħiħa fl-Unjoni Ewropea ffirmat f’Ateni, iżda l-istess trattat mhux inkluż ma’ l-abbozz ta’ liġi. 

 

Dan ifisser li l-Parlament qiegħed jintalab biex jawtorizza r-ratifikazzjoni tat-trattat, mingħajr m’huma jiġu pprovduti d-dettalji tat-text uffiċjali tat-trattat. 

 

Punt ieħor li rridu nagħmlu referenza għalih hu fuq il-kontenut ta’ x’qiegħed jiġi awtorizzat biex ikun ratifikat.

 

Fil-fatt l-istess abbozz, skond kif inhu miktub bħalissa, qiegħed jawtorizza li jiġu ratifikati trattati, ftehim u protokolli oħrajn, li jkunu applikabbli għal Malta fil-futur jew li l-Gvern jidħol fihom. 

 

F’dan l-abbozz mhux qiegħed jingħata l-ebda informazzjoni fuq dawn it-trattati, ftehim u protokolli lill-Parlament,” qal iċ-Chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI.

 

Dr Karmenu Mifsud Bonnici żied jgħid li 

“l-abbozz jipprovdi li trattat li jiġi adottat f’Malta wara s-16 ta’ April, li ma jemendax jew ma jissostitwixix it-trattat ta’ l-Unjoni Ewropea, għandu jitqies bħala li jifforma parti mit-trattat tas-16 ta’ April, dejjem jekk il-Prim Ministru jiddikjara dan. 

 

Kull ftehim internazzjonali li l-Gvern se jidħol fih wara s-16 ta’ April, se jitqies bħala trattat li l-Prim Ministru għandu jiddikjara li jifforma parti mit-trattat tas-16 ta’ April. 

 

F’dan l-abbozz ta’ liġi il-Parlament qiegħed jintalab li jaċċetta li liġijiet li fil-futur se jkunu adottati mill-Unjoni Ewropea, jibdew jagħmlu parti mil-liġijiet ta’ Malta. 

 

Dan mingħajr ma l-Parlament ikollu tagħrif fuq il-kontenut tagħhom.”

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici qal li dan joħroġ mill-mod kif inhu miktub it-trattat. 

 

Qal li ma jafx jekk hix l-intenzjoni ta’ min ħejja l-abbozz, li jsiru dawn l-affarijiet. 

 

Hu ddeskriva dawn il-materji bħala ‘assurditŕ legali’ u qal li ma jistax jifhem kif il-Parlament jaċċetta li jagħti ‘blank cheque’ fuq materji li ma jkunx jaf bihom.

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici kompla jgħid li 

 

“mhux biss l-atti adottati fil-futur mill-Unjoni Ewropea se jkunu jorbtu, iżda l-abbozz jgħid li l-liġijiet ta’ Malta li huma inkompatibbli mal-liġijiet ta’ l-Unjoni Ewropea, dawn għandhom ikunu bla effett. Anki fir-rigward tal-Qrati naraw li dan l-abbozz ta’ liġi jistipula li l-Qrati Maltin, qabel jiddeċiedu għandhom jaraw x’jgħid it-trattat u d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq dak il-każ partikolari.”

Qal ukoll li 

“bil-għan li l-provizjonijiet tat-trattat u atti futuri jkunu jorbtu f’Malta, il-Prim Ministru, f’dan l-abbozz qiegħed jingħata l-poter li joħloq b’ordni offiżi kriminali li huma ta’ inqas minn sentejn priġunerija jew b’multa ta’ inqas minn Lm100.”

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

14 ta’ Ġunju, 2003

  << Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ