MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konfernza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Austin Gatt, irreżenja

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Mexxej tal-Kampanja għall-Ħelsien Nazzjonali CNI, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici, il-bieraħ sejjaħ għar-riżenja tal-Ministru għall-Investiment, Industrija u Teknoloġija ta’ l-Informatika Austin Gatt … għal 10 raġunijiet.

“L-ewwel għax kellu l-inkarigu li jipprivatizza s-Sea Malta, jiġifieri jbiegħ l-isħma tal-Gvern lill-privat, imma falla u minflok se jagħlaq il-kumpanija.

It-tieni, kellu d-dmir li jdaħħal kemm jista’ lill-poplu mill-bejgħ ta’ l-isħma u ma rnexxielux idaħħal ċenteżmu.

It-tielet, il-mandat tiegħu kien li jbiegħ l-isħma tal-Gvern imma minflok biegħhom ta b’xejn, b’rigal, in-negozju u x-xogħol tas-Sea Malta.

Ir-raba’, kellu d-dmir li jfittex l-aqwa offerta għax-xiri
ta’ l-isħma imma minflok fittex it-tieni offerta wara li l-aqwa offerta ġiet irtirata qabad u ta n-negozju u x-xogħol tal-kumpanija lill-ħbieb tiegħu ta’ Sullivan waqt li l-poplu ma kiseb xejn.

Il-ħames, kellu jiżgura li jibqgħu fl-impjieg l-ikbar għadd ta’ ħaddiema u falla tant li bid-deċiżjoni tiegħu se jissensja 144 haddiem.

Is-sitta, flok ma żgura li l-imprenditur privat li kellu jieħu f’idejħ is-Sea Malta jonora l-ftehim kollettivi eżistenti tal-ħaddiema għen biex ikun hemm tibdil fl-istess ftehim kollettivi mingħajr ma ntlahħaq ftehim mal-ħaddiema milquta mit-tibdil.

 

Is-seba’, waqt li xogħlu kien li jgħin lill-union tipperswadi lill-ħaddiema baħħara jaslu għal tibdil fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom m’għamel xejn minn dan u bl-aġir insolenti tiegħu naffarhom.

It-tmienja, la darba ftiehem biex minn 144 ħaddiem jiehu 76 minnhom fis-settur pubbliku ma kellux għalfejn jgħaġġel li jxolji l-kumpanija u kien ikun iktar faċli li jsib minn jixtri l-ishma tal-Gvern b’kumpanija ta’ 68 ħaddiem flok 144.

Id-disa’, naqas li jsegwi l-istess arranġamenti li huwa kien għamel kemm dwar il-ħaddiema tat-tarznari, tal-MDC, tal-Medigrain u tal-PBS u b’hekk naqas lill-ħaddiema tas-Sea Malta waqt li għabba lill-poplu l-piż tal-ħaddiema ssensjati.

U l-għaxra, naqas li jiżgura li min jieħu n-negozju u x-xogħol tas-Sea Malta jżomm fl-impjieg lill-ħaddiema tagħha bl-istess kundizzjonijiet tax-xogħol li għandhom, skond ma jipprovdi l-Artiklu 38 ta’ l-Att 2002 dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali”.


Huwa u jindirizza lill-ġurnalisti msejjħa biex jisimgħu x’kellu xi jgħid fuq il-kwistjoni, l-Avukat Mifsud Bonnici elabora dwar ir-raġunijiet għala fl-opinjoni tiegħu u tas-CNI l-Ministru Gatt kellu jirreżenja.

L-ex-Prim Ministru ikkundanna lill-Gvern talli kien qed jagħti rigal lil Grimaldi fl-istess waqt li huwa u l-poplu m’hu se jdaħħlu xejn.

“Dan huwa att frawdolenti għax qed tisraq ġid li minnu l-kredituri tal-kumpanija, inkluż l-impjegati, jistgħu jitħallsu meta din ixxolji”.

 

Karmenu Mifsud Bonnici qal li l-ftehim bejn il-Gvern u Grimaldi kien li meta dan jieħu l-isħma jieħu wkoll id-djun u l-impjegati waqt li jħallas lill-Gvern tan-negozju u x-xogħol li kienet qed tagħmel is-Sea Malta

 

Imma meta l-Gvern iddeċieda li jxolji l-kumpanija u jagħti l-istess xogħol lil Grimaldi, dan ta’ l-aħħar ha x-xogħol u n-negozju imma mhux id-djun u l-ħaddiema.

Huwa ikkritika lill-Ministru Gatt għax minflok ma’ jattira l-investiment, fil-każ tas-Sea Malta qed jarmi l-investiment.


“Jekk Austin Gatt u sħabu jibqgħu jinsistu li l-Gvern m’għandux ikollu investiment allura qed ixolji l-investiment. Dan (il-Ministru Gatt) huwa ministru “tad-demolition” (tkissir) flok ma jipprova jżid l-investiment”.

L-ex-Mexxej Laburista irrefera għal kumment li l-Ministru Gatt għamel riċentament fil-ġurnal “The Times” fejn kien ikkwotat jgħid li huwa illegali li l-Gvern jissusidja kumpanija nazzjonali biex tikkompeti ma’ waħda privata.

“M’għandna l-ebda liġi f’pajjiżna li tgħid li ma tistax issostni kumpanija nazzjonali li tkun f’kompetizzjoni ma’ waħda privata. 

 

Il-Ministru Gatt u l-Gvern qed jadottaw il-liġi ta’ l-UE li ma tħallix il-Gvern isostni kumpanija tal-poplu għax tkun qed tikkompeti ma’ kumpanija privata. 

 

Dan meta pajjiżi ohra ta’ l-UE qed jissussidjaw kumpaniji kummerċjali privati. 

 

Il-Ġermanja tissussidja 17-il biljun Euro fis-sena, Franza disa’ biljuni u l-Italja seba’ biljuni”.

Karmenu Mifsud Bonnici staqsa x’għaġġla kellu l-Gvern biex ixolji s-Sea Malta meta la darba falla n-negozju ma’ l-aqwa offerent seta’ innegozja arranġamenti ġodda ma’ l-istess Grimaldi jew ħaddieħor”.

 

Dwar is-sensji tal-ħaddiema Karmenu Mifsud Bonnici qal li ladarba huwa l-Gvern li se jxolji l-kumpanija allura se jkun hu li se jagħti s-sensja lill-haddiema. 

 

U dan bla ma kellux għalfejn jagħmel dan għax mhux hu li qed jissussidja l-pagi tal-haddiema. 

 

Huwa żied li jekk il-kumpanija tkun meħlusa mill-piż tal-pagi, is-Sea Malta tista’ tkompli topera.

“B’liema dritt Austin Gatt jibqa’ fil-kariga meta wara li sfratta n-negozju qed jagħti bi skandlu kbira lill-ħbieb tiegħu ta’ Sullivan ġid kbir tal-poplu b’xejn u b’rigal waqt li jissag
rifika kapriċċożament l-impjieg ta’ 144 ħaddiem?”.
Lejn tmiem il-konferenza ta’ l-aħbarijiet, l-Avukat Mifsud Bonnici qal li skond il-ligi Grimaldi kien obbligat li jżomm s-76 ħaddiem ta’ l-art għalkemm m’għandux l-obbligu li jżomm lis-56 baħħar.

 

Madanakollu l-Gvern qed jagħmel pjaċir lill-ħbieb tiegħu u b’hekk ħeles lil Grimaldi u lil Sullivan minn dan l-obbligu.

Waqt li reġa’ akkuża lill-Gvern li huwa ħati ta’ serq tal-ġid tal-poplu, l-ex-Mexxej Laburista qal li l-Privatisaton Unit għandu jgħid lil min skarta fl-għażla tal-kumpaniji interessati li jieħdu lis-Sea Malta.

 

It-Tlieta, 13 ta’ Diċembru, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar