MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Konfernza Stampa mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Wara li l-Parlament Malti rratifika  t-Trattat Kostituzzjonali:

Is-CNI se tintensifika l-kampanja biex jinbidel il-ftehim ma’ l-UE

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Il-Mexxej tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI Karmenu Mifsud Bonnici qal li minkejja li fil-jiem li għaddew, il-Parlament ivvota favur ir-ratifika tat-trattat kostituzzjonali ta’ l-UE, is-CNI bi ħsiebha tintensifika l-kampanja favur it-tibdil meħtieġ fil-ftehim li sar ma’ l-UE

 

Dan se tibqa’ tagħmlu sakemm il-maġġoranza tal-poplu tifhem is-siwi tat-tibdil li jrid isir u ġġiegħel lill-partiti politiċi jaħdmu għal dan il-għan.

Meta kien qiegħed jindirizza konferenza ta’ l-aħbarijiet, Karmenu Mifsud Bonnici qal li s-CNI ma stenniet qatt li l-Parlament se jaċċetta dibatittu kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta, iżda l-vot favur ir-ratifika ta’ dan it-trattat mhux se jwaqqaf is-CNI milli tkompli bil-ħidma ta’ fejda għall-poplu Malti kollu.

Fil-fehma tas-CNI, żied jgħid Karmenu Mifsud Bonnici, din id-deċiżjoni tkabbar il-firda bejn il-poplu u l-politiċi, kif ġara dwar il-Kostituzzjoni Ewropea f’pajjiżi oħra ta’ l-UE.

Mifsud Bonnici qal li din il-kritika qiegħda ssir lejn il-Parlament kollu, u mhux lejn l-Oppożizzjoni Laburista biss. 

 

Qal ukoll li l-fehmiet huma tas-CNI u mhux tiegħu bħala delegat tal-Partit Laburista.

 

Huwa żied jgħid li s-CNI qiegħda toġġezzjona li l-kunsens milħuq fil-Parlament Malti jiġi interpretat li jirrifletti xi kunsens popolari dwar il-Kostituzzjoni l-ġdida ta’ l-UE

 

Kull stħarriġ ta’ l-opinjoni pubblika Maltija wera li persentaġġ sostanzjali tal-Maltin u l-Għawdxin ma jaqblux magħha.

Huwa żied jgħid li s-CNI tiddeplora l-fatt ukoll li fil-Parlament ma sar l-ebda dibattitu serju tal-provvedimenti tal-Kostituzzjoni Ewropea u kif dawn jolqtu lill-poplu Malti. 

 

Qal li lanqas ma ġew indirizzati l-ilmenti u l-oġġezzjonijiet li tqajmu dwar il-Kostituzzjoni Ewropea mill-popli ta’ l-Ewropa.

Is-CNI uriet ukoll it-tħassib tagħha għall-fatt li l-Parlament Malti naqas li jikkunsidra l-miżuri meħtieġa biex l-industrija u l-kummerċ f’pajjiżna jilqgħu għall-impatt negattiv tal-globalizzazzjoni sostnuta mill-politika ta’ l-UE, u lanqas għat-telf tal-kompetittivitŕ ta’ pajjiżna li l-politika ta’ l-UE qiegħda tkabbar u għan-nixfa ta’ l-investiment produttiv li l-politika ta’ l-UE qiegħda tikkaġuna f’pajjiżna.

Karmenu Mifsud Bonnici qal li l-Parlament Malti approva d-dikjarazzjoni li l-kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ l-UE jipprevalu fuq il-Kostituzzjoni ta’ Malta. 

 

Il-Parlament m’għandux setgħa jghaddi liġi li tipprevali fuq il-Kostituzzjoni ta’ Malta jekk qabel ma jemendax il-Kostituzzjoni. 

 

Għalhekk, żied jgħid, il-Parlament agixxa kontra l-kostituzzjoni meta approva dik id-dikjarazzjoni dwar is-supremazija tal-kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea fuq il-Kostituzzjoni ta’ Malta.

Il-Parlament mar ukoll kontra l-ġurament ta’ lealtŕ lejn il-Kostituzzjoni ta’ Malta li jittieħed mal-ħatra tal-membri parlamentari.

 

Permezz ta’ din id-deċiżjoni, Malta issa se jkollha ssegwi politika ekonomika u monetarja mmexxija skond il-prinċipju ta’ ekonomija ta’ suq miftuħ b’kompetizzjoni libera li ma tagħti ebda ħarsien mill-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni, u politika komuni għall-agrikoltura u sajd li tagħmel ħerba mis-setturi tal-biedja u s-sajd f’pajjiżna, u politika dwar l-industrija li ma tippermettix għajnuniet li jitqiesu li jistgħu iwasslu għal ftixkil fil-kompetizzjoni.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min KISER il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 12 ta’ Lulju, 2005.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar