MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

 Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

 IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Jinħtieġilna nipproteġu l-industriji f’pajjiżna

 

L-INDUSTRIJI f’Malta tal-manifattura u tas-servizzi jipprovdu l-impjiegi lil eluf ta’ Maltin u Għawdxin.

 

Jekk verament irridu nħarsu l-impjieg ta’ dawn l-eluf ta’ ħaddiema, għandna nipproteġu lill-industriji li jħaddmuhom.

 

Jekk m’aħniex lesti nipproteġu lill-industriji tagħna, mhux veru rridu nħarsu l-impjiegi tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin.

Il-politika li l-Unjoni Ewropea ġġiegħelna nwettqu ma tħalliniex nipproteġu l-industriji tagħna.

 

Mela dik il-politika ta’ l-UE ma tħarisx l-impjiegi tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin.

 

Ikollna niddeċiedu jew li nobdu l-Unjoni Ewropea u nissagrifikaw eluf ta’ impjiegi, jew inħarsu l-eluf ta’ impjiegi u nissagrifikaw il-politika ta’ l-Unjoni Ewropea.

 

Triq waħda għandna

 

Għal min jemmen fil-ġustizzja soċjali, m’hemmx dubju li d-deċiżjoni tkun li nissagrifikaw il-politika ta’ l-Unjoni Ewropea ħalli nħarsu l-eluf ta’ impjiegi.

 

Għal min l-interess nazzjonali jiġi l-ewwel, id-deċiżjoni tkun l-istess.

 

Għal min is-solidarjetà jrid iwettaqha u mhux jitkellem dwarha biss, ukoll id-deċiżjoni tkun l-istess.

Għalhekk għal-Laburisti li jħaddnu t-twemmin fil-ġustizzja soċjali, fis-supremazija ta’ l-interess nazzjonali, u fis-solidarjetà, id-deċiżjoni tista’ tkun waħda biss – inħarsu l-impjiegi ta’ eluf ta’ ħaddiema Maltin u Għawdxin ħalli nipproteġu l-industriji tagħna kemm tal-manifattura kif ukoll tas-servizzi.

 

Ideoloġija falza

 

Il-politika ta’ l-Unjoni Ewropea dwar l-impjiegi hija dettata minn ideoloġija falza li s-suq jiġi qabel il-bniedem. 

 

It-twemmin Laburista ġenwin hu bil-maqlub – is-suq qiegħed għas-servizz tal-bniedem u għandu jitmexxa skond il-ħtiġiet tal-bniedem u biex jaqdih.

Sakemm l-Unjoni Ewropea tbiddel il-politika tagħha mibnija fuq is-supremazija tas-suq, l-impjiegi jkomplu jintilfu fl-Unjoni billi l-industriji tal-manifattura u tas-servizzi jkomplu joħorġu ’l barra minn ħafna mill-pajjiżi ta’ l-Unjoni.

 

F’Malta qiegħed jiġri dan għax l-Unjoni Ewropea ġiegħlitna nwettqu l-politika tagħha ta’ l-alla falz tas-suq.

L-ewwel kmandament tat-twemmin politiku tal-Partit tal-Ħaddiema huwa li l-bniedem ikollu x-xogħol ħalli jgħajjex b’dinjità lill-familja tiegħu.

 

Politika li ma tħarisx bil-fatti dan l-ewwel kmandament, mhix politika Laburista bnina.

 

Hija politika falza.

X’tip ta’ politika dwar ix-xogħol qiegħed iħaddan illum il-Partit Laburista Malti?

 

Il-politika bnina Laburista jew il-politika falza ta’ l-Unjoni Ewropea?

 

Il-Partiti Soċjalisti Ewropej

 

Il-fatt li l-Partit Laburista ssieħeb mal-Partiti Soċjalisti ta’ l-Unjoni Ewropea ma jagħtina ebda garanzija li se nwettqu politika bina dwar ix-xogħol u l-impjiegi.

 

Għax minkejja li huma l-Partiti Soċjalist ta’ l-UE li jagħtuha l-akbar appoġġ, xorta waħda ma rnexxilhomx ibiddlu l-politika ħażina tagħha dwar ix-xogħol u l-impjiegi.

Aktar ma nagħrfu malajr din il-verità xejn sabiħa għall-Partiti Soċjalisti ta’ l-UE, aktar nagħrfu l-ħtieġa li niddiskutu mill-aktar fis il-politika tal-Partit Laburista tagħna dwar ix-xogħol u l-impjiegi f’pajjiżna.

 

Li naħdmu magħhom ma jfissirx li għandna nagħmlu bħalhom.

Fl-imgħoddi, ħdimna magħhom, m’għamilniex bħalhom, u rnexxielna nimxu ’l quddiem aktar minnhom.

 

Ħadd minnhom ma rnexxielu jwettaq f’pajjiżu is-Soċjalizmu Demokratiku fiż-żmien qasir li rnexxielu jagħmel dan f’Malta l-Partit Laburista.

 

Fl-għaqda dinjija tas-Soċjalizmu Demokratiku, is-Socialist International, il-Partit Laburista Malti kien l-iżgħar iżda kien stmat daqs l-akbar Partit Soċjalista msieħeb fiha.

Ħafna mill-Partiti Soċjalisti Ewropej m’humiex kontra l-armi nukleari.

 

Il-Partit Laburista Malti dejjem kien kontra.

 

Ħafna mill-Partiti Soċjalisti Ewropej kienu favur in-NATO u mseħbin fin-NATO.

 

Il-Partit Laburista Malti minn dejjem ried li Malta tibqa’ barra min-NATO.

 

Ħafna mill-Partiti Soċjalisti Ewropej ma kinux favur politika ta’ newtralità.

 

Il-Partit Laburista Malti dejjem saħaq dwar politika ta’ newtralità u non-alinejament.

 

Minkejja dawn id-differenzi mhux żgħar, il-Partit Laburista Malti kien jieħu sehem attiv fis-Socialist International u l-ġieħ tiegħu kien għoli daqs ta’ kull partit ieħor imsieħeb f’dik l-għaqda dinjija.

Dan kollu qed jingħad biex wieħed jifhem li għalkemm il-Partit Laburista Malti ssieħeb fl-għaqda tal-Partiti Soċjalisti ta’ l-Unjoni Ewropea, m’għandniex għalfejn narmu l-politika li biha nħarsu x-xogħol u l-impjiegi f’pajjiżna billi nipproteġu l-industriji tal-manifattura u tas-servizzi tagħna, anke jekk il-partiti Socjalisti ta’ l-Unjoni ma jħaddnux dik il-politika.

L-għajta ta’ xogħol, xogħol, xogħol irridu nsarrfuha fil-protezzjoni li nagħtu lill-industriji li jipprovdulna x-xogħol u l-impjiegi.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?


It-Tnejn, 12 ta' Lulju, 2004.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ