MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

  

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €420,000,000

 

Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista: X’iddeċidew id-delegati

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici, Delegat ghal ghomru

 

Il-Konferenza Ġenerali Laburista ħeġġet lill-Partit ħalli jaħdem bla heda biex ixejjen l-aspetti negattivi kollha li jista' jkollu l-“pakkett” li l-Gvern Nazzjonalista ftiehem dwaru ma' l-Unjoni Ewropea u biex jara li l-ftehim ta' Malta ma' l-Unjoni Ewropea ma jkunx żvantaġġjuż u ta' ħsara għall-poplu Malti u speċjalment għall-haddiema.
 

Din id-deċiżjoni tad-delegati Laburisti tgħabbi lit-tmexxija kollha tal-Partit u lir-rappreżentanti Laburisti kollha fl-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea bid-dmir preċiż li ma jitilfux okkażjoni waħda li jissaraw ma' l-Unjoni Ewropea ħalli jeliminaw mill-ftehim Nazzjonalista kull m'hemm ħażin u ta' ħsara għalina. 

 

Għalhekk il-“pakkett” Nazzjonalista se jibqa' fuq nett fl-aġenda tal-ħidma tal-Partit Laburista anki waqt li l-Partit qiegħed fl-oppożizzjoni.

 

Jeħtieġu żewġ ħwejjeġ

 

Biex il-mozzjoni kif emendata li d-delegati Laburisti approvaw titwettaq skond ir-rieda tal-Konferenza, jeħtieġ li jsiru żewġ ħwejjeġ. 

 

Jeħtieġ l-ewwel nagħrfu liema huma l-aspetti negattivi li l-“pakkett” Nazzjonalista jista' għandu. 

 

Nagħmluha ċara. 

 

Id-delegati rreferew għall-“aspetti” negattivi, mhux għall-“effetti”. 

 

Qabel ma jseħħu l-effetti negattivi, il-Partit għandu d-dmir li jattakka l-aspetti negattivi tal-“pakkett” li se jikkaġunaw l-effetti negattivi. 

 

Dan il-punt ħareġ ċar fid-diskussjoni mat-tmexxija tal-Partit dwar l-emenda għall-mozzjoni ta' l-Eżekuttiv Nazzjonali u l-Grupp Parlamentari.

Wara li nagħrfu x'aspetti negattivi jista' jkun hemm fil-“pakkett” ta' l-Unjoni Ewropea, il-Partit irid ifassal pjan ta' ħidma bla heda biex dawk l-aspetti jixxejnu. 

 

Hekk iddeċidew id-delegati Laburisti li l-Partit għandu jagħmel. 

 

Irridu naħdmu b'rieda soda u bil-għaqal biex neliminaw l-aspetti negattivi kollha tal-“pakkett” u b'hekk jirnexxielna nevitaw l-effetti negattivi tiegħu. 

 

L-effetti negattivi huma l-effetti ħżiena u li jagħmlulna ħsara.

 

Fi ftit kliem, issa għandna din it-triq x'nimxu flimkien. 

 

Irridu niddiskutu u naqblu liema huma l-aspetti negattivi tal-“pakkett” ta' l-Unjoni Ewropea u rridu niddiskutu u naqblu x'ħidma bla heda għandna nagħmlu biex inxejnu dawn il-ħwejjeġ ta' ħsara għalina li hemm fil-“pakkett”.

 

Kwistjoni ħajja

 

Dan kollu jfisser li l-Partit ma jistax iqiegħed il-kwistjoni ta' l-Unjoni Ewropea fuq il-“back burner”, iżda għandu jinxeħet b'ruħu u b'ġismu mingħajr telf ta' żmien u bl-aktar nies ta' ħila li għandu, ħalli jagħmlu l-isforzi tagħhom kollha biex igerrmu din l-għadma iebsa ta' negozjati ma' l-Unjoni Ewropea.

Ma tantx għandna għalfejn niddiskutu ħafna biex nagħrfu xi wħud mill-aktar aspetti negattivi tal-“pakkett” miftiehem, għax diġà qegħdin inġarrbu l-effetti ħżiena tagħhom. 

 

Nagħtu eżempju ċar ta' aspett negattiv tal-“pakkett”.

Il-“pakkett” jorbotna li ma nagħtux aktar għajnuna lill-kumpaniji li ħafna minnhom twaqqfu f'pajjiżna bis-saħħa ta' l-għajnuniet li konna nagħtu lill-industrija. 

 

Minħabba li kellna nwaqqfu l-għoti ta' l-għajnuniet, il-kumpaniji ma jaqblilhomx jibqgħu f'pajjiżna u oħrajn ġodda ma jitħajrux jiġu f'pajjiżna. 

 

Dan iġib telf ta' mpjiegi għall-ħaddiema Maltin. 

 

Ifisser aktar sensji u aktar qgħad. 

 

Din hija l-aktar problema urġenti li għandna niddiskutu ma' l-Unjoni Ewropea ħalli neliminaw mill-“pakkett” dak li ma jħalliniex inkomplu nagħtu għajnuna lill-industrija tagħna ħalli nħarsu x-xogħol u l-impjiegi għall-ħaddiema u ż-żgħażagħ tagħna.

 

Ħtieġa ta' ħidma bla heda

 

Nagħtu eżempju ieħor. 

 

Skond ma ġie miftiehem fil-“pakkett”, fuq il-materja prima li l-fabbriki f'pajjiżna jġibu minn barra l-Unjoni Ewropea, irid jitħallas dazju li jmur għand l-Unjoni Ewropea. 

 

Hekk ikollha tagħmel l-ST Microelectronics ta' Ħal Kirkop. 

 

Dan id-dazju jgħolli l-ispiża tal-produzzjoni. 

 

Minħabba ż-żieda fl-ispiża tal-produzzjoni, tonqos il-kompetittività u jonqos il-bejgħ. 

 

Dan iġiegħel lill-fabbriki jieħdu xogħol li kien jinħadem f'Malta għal pajjiżi oħra barra l-Unjoni Ewropea fejn ma jitħallasx id-dazju fuq il-materja prima.

Dan kollu jwassal għat-tnaqqis fl-impjiegi u għas-sensji għall-ħaddiema Maltin u għan-nuqqas ta' opportunitajiet ta' mpjiegi għaż-żgħażagħ Maltin. 

 

Għalhekk din hija wkoll problema oħra mill-aktar urġenti li għandna niddiskutu ma' l-Unjoni Ewropea ħalli neliminaw mill-“pakkett” dak li ma jħalliniex indaħħlu materja prima għall-industrija tagħna mingħajr ma jitħallas dazju fuqha.

Il-kliem tal-mozzjoni kif emendata li jgħid li l-Partit għandu jaħdem bla heda ħalli jxejjen l-aspetti negattivi tal-“pakkett” ifisser dan kollu li ntqal hawn fuq u ħafna u ħafna aktar.

 

Lil ħutna s-Soċjalisti Ewropej, jekk tassew iridulna l-ġid, għandhom jagħtuna l-għajnuna tagħhom billi jfehmu lill-Unjoni Ewropea li jekk ma tridx inkwiet soċjali serju f'Malta, għandha mill-aktar fis telimina dawn l-aspetti negattivi mill-“pakkett” li tatna. 

 

Ir-relazzjonijiet tal-Partit Laburista ma' l-Unjoni Ewropea ma jistgħux ikunu tajbin jekk ma jiġux fix-xejn l-aspetti negattivi kollha tal-ftehim bejn Malta u l-Unjoni Ewropea.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tlieta, 11 ta’ Novembru, 2003.

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola liċ-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ