MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Il-kwistjoni tas-Sea Malta: Aġir żbaljat u ħażin tal-Gvern

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici, Chairman tas-CNI

 

Il-mod kif il-Gvern mexa mal-baħħara (Sea Borne Officers u Ratings) tas-Sea Malta huwa abbużiv, inġust u għal kollox ħażin. 

 

Il-Gvern qalilhom li jew jaċċettaw li ta’ Grimaldi u Sullivan jiksru l-ftehim kollettivi u jagħtuhom kundizzjonijiet agħar milli l-baħħara jkollhom jew il-Gvern ixolji s-Sea Malta u l-baħħara jkollhom jgħaddu snin jiġġieldu fil-Qrati biex jieħdu t-terminal benefits li huma għandhom dritt għalihom skond il-kuntratti ta’ l-impjieg tagħhom.

L-agir korrett u ġust min-naħa tal-Gvern kellu jkun differenti. 

 

Huwa jmissu qal lill-baħħara tas-Sea Malta, li la darba ta’ Grimaldi u ta’ Sullivan sostnew li ma setgħux jonoraw il-kundizzjonijiet tal-ftehim kollettivi, il-baħħara kellhom għażla: jew jagħżlu li jaċċettaw il-kundizzjonijiet ġodda ta’ Grimaldi u Sullivan jew jagħżlu li jieħdu t-terminal benefits li għalihom huma ntitolati skond il-liġi.

B’dan il-mod, dawk il-baħħara li kienu iqisu li fiċ-ċirkostanzi ta’ l-età tagħhom u tal-ħajja familjari tagħhom, ma setgħux jaċċettaw li jkomplu jbaħħru taħt il-kundizzjonijiet mibdula ta’ Grimaldi u Sullivan huma kellhom jaċċettaw li jispiċaw mill-impjieg. 

 

Huwa fatt aċċertat li numru ta’ baħħara tas-Sea Malta kienu jagħmlu din l-għażla u b’hekk is-Sea Malta ta‘ Grimaldi u Sullivan kienet teħles li żżommhom fl-impjieg, bħalma kellha teħles li żżomm fl-impjieg lill-ħaddiema l-oħra (shore based).

 

Fl-istess ħin in-numru ta’ baħħara (kemm Officers, kif ukoll Ratings) li kienu lesti jaċċettaw il-kundizzjonijiet agħar offruti minn Grimaldi u Sullivan, kienu jagħżlu li jkomplu fl-impjieg taħt dawk il-kundizzjonijiet ġodda li jbiddlu l-ftehim kollettivi tagħhom.

Din imissha kienet l-għażla li l-Gvern imissu ta lill-ħaddiema baħħara tas-Sea Malta. 

 

Dan huwa l-mod ġust, korrett u ċivilizzat kif il-Gvern kellu jimxi mal-ħaddiema baħħara.

Lill-ħaddiema mhux baħħara (shore based) tas-Sea Malta l-Gvern tagħhom għażla. 

 

Jekk il-Gvern ma jkollux ixolji s-Sea Malta, huwa ikollhom id-dritt li jagħżlu li jmorru fl-impjieg fis-settur pubbliku u mhux li jsiru impjegati ta’ Grimaldi u Sullivan.

Dan kollu juri li bil-mod abbużiv li bih mexa, l-Gvern ħoloq kwistjoni kbira meta assolutament ma kienx hemm lok għaliha. 

 

Juri wkoll kemm kien żbaljat u mħawwad ir-raġunament tal-Gvern.

Il-Gvern ftiehem ma’ Grimaldi u Sullivan li jekk ma jieħdux f’idejhom lis-Sea Malta, xorta waħda jieħdu f’idejhom in-negozju tagħha permezz ta’ kumpanija ġdida li jwaqqfu.

 

Skond liġi magħmula tliet snin ilu, il-kumpanija ġdida ta’ Grimaldi u Sullivan li tieħu n-negozju tas-Sea Malta, ikollha iżżomm fl-impjieg il-ħaddiema kollha mhux baħħara tas-Sea Malta, bl-istess kundizzjonijiet li għandhom mas-Sea Malta. 

 

Dan il-fatt għamlet sewwa li żvelatu f’xandira pubblika l-General Workers’ Union nhar it-Tlieta filgħaxija. 

 

Ħaġa ta’ l-iskantament li l-opinjonisti mustaċċuni li ħadu sehem fid-diskussjoni ta’ nhar it-Tlieta jew kienu sorpriżi b’dan it-tagħrif jew ma kellhomx mezz kif jikkumbattuh.

Meta l-Gvern fassal li jxolji s-Sea Malta u li n-negozju tagħha jittieħed minn kumpanija ġdida mwaqqfa minflokha, imissu kien jaf li l-kumpanija ġdida ikollha żżomm fl-impjieg lil dawk il-ħaddiema tas-Sea Malta li l-Gvern kien ftiehem li ma jibqgħux fl-impjieg tas-Sea Malta taħt Grimaldi u Sullivan.

Minbarra mill-fatt li l-aġir tal-Gvern huwa nġust u mħawwad, huwa ukoll mill-aktar kundannabbli, għax huwa ta’ eżempju ħażin kif imprenditur jista’ jabbuża mill-ħaddiema tiegħu. 

 

Meta l-imprenditur ikun irid inaqqas il-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tiegħu jekk jimxi fuq l-eżempju ħażin tal-Gvern, jgħid li se jxolji l-kumpanija u jissensja l-ħaddiema. 

 

Fl-istess ħin huwa iwaqqaf kumpanija oħra u jieħu x-xogħol u n-negozju tal-kumpanija li jkun xolja.

 

Fil-każ tal-ftehim li l-Gvern għamel ma’ Grimaldi u Sullivan biex iwaqqfu kumpanija ġdida, lanqas m’hemmx ebda gwadann ta’ investiment fil-pajjiż. 

 

Għaliex il-kapital li qalu li se jkun investit, se jintuża fix-xiri ta’ bastimenti oħra u dawn jibqgħu proprjetà tagħhom u mhux tal-pajjiż.

Minn kul lat, l-aġir tal-Gvern huwa ta’ min jikkundannah u ma jagħmilx gieħ la lill-Gvern u lanqas lill-opinjonisti u l-gazzetti li appoġġaw l-abbuż tal-Gvern.

Din hija frotta qarsa oħra tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Is-Sibt, 10 ta’ Diċembru, 2005

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ