MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Sfida kbira għar-rappreżentanti Maltin

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

Nhar l-Erbgħa, Gijs de Vries, li huwa l-persuna maħtura mill-Unjoni Ewropea biex tikkordina s-servizzi ta’ kontra t-terroriżmu fil-pajjiżi membri ta’ l-Unjoni, għamel stqarrija li għandha tħassibna ħafna. 

 

Dan qal li l-pajjiżi kollha ta’ l-Unjoni Ewropea huma mhedda mit-terroriżmu. 

 

Żied jgħid li r-raġuni ta’ dan hija li l-Unjoni Ewropea tat l-appoġġ tagħha lill-Istati Uniti ta’ l-Amerika meta l-President Bush kien iddikjara l-gwerra kontra dak li huwa sejjaħ “it-terrur” fid-dinja.

Malta, ladarba ssieħbet fl-Unjoni Ewropea, hija għalhekk fil-periklu tat-terroriżmu, għax il-Gvern Nazzjonalista meta għamel il-ftehim ma’ l-Unjoni Ewropea, ma kisibx mingħand l-Unjoni, permezz ta’ Protokoll, rabta li biha l-Unjoni tħalli lil Malta tħares il-politika tagħha ta’ newtralità, mingħajr ma tkun marbuta li timxi skond il-Politika Barranija Komuni u ta’ Sigurtà li l-Unjoni tfassal għall-pajjiżi membri kollha tagħha.

 

Diżastru għal pajjiżna

 

Jekk għall-pajjiżi l-oħra membri ta’ l-Unjoni Ewropea, il-periklu ta’ dawk li huma meqjusa bħala “terroristi” huwa kbir, għal pajjiżna, minħabba ċ-ċokon tagħna, il-periklu jista’ jissarraf f’qerda kbira tal-poplu tagħna u ħerba kbira ta’ artna.

L-Unjoni Ewropea qiegħda tarma ruħha kontra “t-terroristi”, meta jmissha taf li ebda armata, b’saħħitha kemm tkun b’saħħitha, ma tista’ żżommhom. 

 

Iżda Malta, jekk irridu, għandna l-unika arma li kapaċi tegħleb lit-terroristi.

Din l-arma hija n-newtralità tagħna. 

 

M’għandniex nieħdu sehem fil-gwerra li l-Istati Uniti ta’ l-Amerka ddikjarat u li l-Unjoni Ewropea qalet li tappoġġja, kontra dak li sejjħet “it-terrur”.

Biex nibqgħu bil-fatti newtrali minkejja li aħna mseħbin fl-Unjoni Ewropea, jeħtieġilna nġagħlu lill-Unjoni tagħmel it-tibdil meħtieġ fil-ftehim tagħna magħha ħalli tħallina nimxu b’politika differenti mill-Politika Barranija Komuni u ta’ Sigurtà tagħha u teħlisna milli nagħmlu parti mill-Armata u mill-‘Battlegroups’ li hija qiegħda tibni.

 

Tibdil importanti fil-ftehim

 

Skond il-ftehim li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma’ l-Unjoni Ewropea, suldati Maltin se jkunu msieħbin fil-kontinġent tas-suldati Taljani u jkunu parti mill-Armata Ewropea u mill-battaljuni miġbura fi ‘Battlegroups’ ta’ l-Unjoni.

Skond l-istess ftehim, Malta jkollha toqghħod għal dak li l-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea se tgħid dwar id-dmir ta’ kull pajjiż membru li jgħin lil pajjiż membri ieħor bil-forzi armati f’arranġament ta’ difiża reċiproka, ‘mutual defence’.

Dawn l-aspetti tal-ftehim jiksru l-Kostituzzjoni tagħna u n-newtralità. 

 

Bħalma huwa ksur tal-Kostituzzjoni tagħna u ċaħda tan-newtralità l-fatt li bastimenti tal-gwerra u suldati ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika qegħdin jidħlu fil-portijiet tagħna, anki fi żmien ta’ gwerra. 

 

Dan kollu qiegħed jesponi lill-poplu tagħna u lil pajjiżna għal periklu kbir u bla bżonn.

Għalhekk għandha ħtieġa urġenti li nwarrbu dan il-periklu. 

 

Inwarrbu dan il-periklu billi nbidlu l-ftehim ma’ l-Unjoni Ewropea u nerġgħu nħaddnu politika ta’ newtralità vera u mhux waħda tal-kliem biss.

 

Dmir tad-Deputati Maltin

 

Is-sliem u s-sigurtà tal-poplu Malti għandhom ikunu l-ewwel interessi li r-rappreżentanti Maltin fil-Parlament Ewropew ifittxu li jiddefendu. 

 

Dawn jistgħu jkunu żgurati biss bil-politika ta’ newtralità. 

 

Għalhekk dawk li jintgħażlu fl-Elezzjoni tat-12 ta’ Ġunju għandhom id-dmir ewlieni li jaħdmu ħalli fi ftehim ma’ l-Unjoni Ewropea jkollna garanzija tan-newtralità tagħna.

L-insistenza tagħna għan-newtralità m’għandhiex tidher barra minn lokha għall-Unjoni Ewropea, għax jaqbel lill-Unjoni stess li Malta tgħix fis-sliem u l-Unjoni Ewropea ma jkollhiex il-ħtieġa li taħseb għas-sigurtà tagħna b’forzi militari.

Malta verament newtrali, avolja tagħmel sehem mill-Unjoni Ewropea, tkun ta’ siwi għall-Unjoni aktar milli tkun Malta li timxi bl-istess Politika Barranija Komuni u ta’ Sigurtà ta’ l-Unjoni.

 

Fejn ma tasalx l-Unjoni Ewropea minħabba l-appoġġ tagħha għall-Istati Uniti ta’ l-Amerika u minħabba l-fatt li l-Unjoni qiegħda tarma ruħha militarment u titqies li trid tiddomina bil-kultura tagħha pajjiżi b’kulturi differenti minn tagħna, Malta, jekk tkun verament newtrali u titqies hekk mad-dinja, tista’ tasal, titkellem u tibni ħbiberiji fost il-ġnus li m’humiex imseħbin fl-Unjoni Ewropea.

 

Din hija sfida mill-isbaħ għar-rappreżentanti Maltin fil-Parlament Ewropew jekk iridu jħarsu tassew l-interessi tal-poplu Malti u ta’ l-Ewropa. 

 

Din l-isfida tista‘ tintrebaħ biss jekk huma jaħdmu ħalli jbiddlu l-ftehim li sar ma’ l-Unjoni Ewropea biex jiżguraw li pajjiżna jibqa’ newtrali u jaħdem għas-sliem.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

It-Tnejn, 7 ta’ Ġunju, 2004

 

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ