MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

minn Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

Jaqblilna noħorġu mill-Unjoni Ewropea

 

minn Karmenu Mifsud Bonnici

 

Spiss qegħdin nisimgħu nies li vvotaw favur li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea jilmentaw li bellgħuhielhom għax qalulhom it-tajjeb ta’ l-Unjoni bla ma ħadd fissrilhom il-ħafna ħażin tagħha. 

 

Dawn m’humiex biss ħaddiema u impjegati li jew tilfu l-impjieg b’riżultat tas-sħubija ta’ pajjiżna fl-Unjoni, jew huma mhedda li jitilfu xogħolhom, jew kellhom tnaqqis fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. 

 

Dawn l-ilmenti nisimgħuhom ukoll 

* mingħand imprendituri, 

* mingħand nies tan-negozju u 

* tal-ħwienet, 

* mingħand nies li jaħdmu għal rashom, u 

* mingħand nisa tad-dar.

Dawn in-nies kollha huma ddispjaċuti għax qegħdin isibu kemm fl-Unjoni Ewropea hemm ħwejjeġ li mhux biss m’humiex tajbin għalina, iżda li saħansitra qegħdin jagħmlu ħsara kbira lil pajjiżna. 

 

Lil dawn aħna niżgurawhom li nistgħu nikkoreġu l-iżball li sar meta l-maġġoranza vvotat favur is-sħubija fl-Unjoni. 

 

Nikkoreġuh l-iżball, billi nifformaw maġġoranza li trid toħroġ lil Malta mill-Unjoni Ewropea u trid li nagħmlu ftehim ieħor ta’ sħubija ma’ pajjiżi ta’ l-Unjoni. 

 

Infakkruhom f’dak li jingħad li huwa uman li wieħed jiżbalja, iżda wieħed ikun imxajtan li jibqa’ fl-iżball.

Jekk il-maġġoranza kellha s-setgħa ddaħħalna fl-Unjoni Ewropea, il-maġġoranza għandha s-saħħa toħroġna minnha. La qegħdin nifhmu li l-politika ta’ l-Unjoni ma tgħoddx għalina, inkunu ġwejjef jekk nibqgħu nħaddnu dik il-politika.

 

Fl-interess tal-poplu

 

Mhux fl-interess tal-poplu Malti li ngħidu li la darba dħalna fl-Unjoni Ewropea, m’għandniex naħdmu biex noħorġu minnha minkejja l-ħsara li qiegħda tagħmlilna u ħsara akbar li se tagħmlilna fil-futur. 

 

M’għandniex inħallu l-interessi tal-ftit li se jgawdu ħafna mill-Unjoni, jegħlbu l-interessi tal-kotra tal-poplu li se tbati minħabba s-sħubija fl-Unjoni.

Mhux fl-interess tal-poplu tagħna li jitmexxa skond ma jaqtgħu l-barranin ta’ l-Unjoni u mhux skond ma l-poplu jiddeċiedi fl-elezzjonijiet ġenerali tal-pajjiż. 

 

Imseħbin fl-Unjoni, m’għadniex aktar nikkmandaw f’darna. 

 

Huma ta’ l-Unjoni li jikkmandawna x’nagħmlu u x’ma nagħmlux. 

 

Il-Prim Ministru u l-Ministri tagħna jkollhom jimxu skond ma tridhom l-Unjoni, għalkemm ipinġu li qegħdin imexxu skond ma jiddeċiedu huma. 

 

Bħall-marjonetti li jiċċaqilqu skond kif jiġbdulhom l-ispaga. 

 

Minflok tmexxija vera, għandna “puppet show” imħaddma minn Brussels.

 

Traġedja tal-biki

 

Iżda din il-“puppet show” mhix kummiedja tad-daħk. 

 

Hija traġedja tal-biki. 

 

Għax il-poplu mhux qiegħed jintebaħ li n-nazzjon li b’tant sagrifiċċji bnejna, qiegħed jinħatt biċċa biċċa, u li ruħu wkoll qiegħda tinbiegħ lill-barrani.

Poplu bla ruħ mhux nazzjon. 

 

Nazzjon li jitmexxa mill-barrani, mhux ħieles. 

 

Mingħajr ħelsien mill-barranin, m’aħniex indipendenti. 

 

Bis-sħubija fl-Unjoni, tlifna l-indipendenza u l-ħelsien tagħna, u ħwejjiġna tlaqnihom f’idejn il-barranin.

Sirna nazzjon meta l-mexxejja tagħna fatmuna mill-ħalib tal-barranin u għallmuna ngħixu bix-xogħol ta’ dirgħajna u moħħna. 

 

Issa reġgħu newlulna ż-żejża tal-barranin u ħafna qegħdin jissaraw min jaħtaf l-aktar minnha minflok jaħdmu bħal ma ħdimna fl-imgħoddi biex artna tkun tista’ titma’ l-uliedha kollha.

Il-ftit li għandhom biex jixbgħu, qegħdin jagħmlu minn kollox bil-mezzi tal-midja biex jistordu lill-kotra u jġagħluha taħseb li ma hemmx triq aħjar minn dik tas-sħubija fl-Unjoni Ewropea biex ikollna ħajja aħjar.

Erġajna għall-istorja ta’ l-iskjavi li kienu jħossuhom aktar kuntenti meta s-sidien kienu jiżgurawlhom l-għejxien tagħhom, milli meta nħelsu iżda kellhom jiżguraw ħobżhom bl-inizjattiva tagħhom. 

 

Sakemm huma fehmu li ġieħhom bħala bnedmin ħielsa kien aqwa mill-istonku mimli iżda r-rieda mhux tagħhom.

 

Rajna mhux f’idejna

 

Għandna bżonn infehmu lill-poplu tagħna li sakemm nibqgħu fl-Unjoni Ewropea, ma nistgħux inbiddlu l-politika ekonomika permezz ta’ votazzjoni demokratika f’elezzjoni ġenerali, m’għandniex saħħa nfasslu politika kummerċjali li tkun ta’ ġid għalina, u lanqas għandna s-setgħa li nħaddmu politika fiskali li ma tkunx kif l-Unjoni tridha. 

 

Dawn il-ħwejjeġ importanti ħafna barra oħrajn, saru issa bis-sħubija ta’ pajjiżna fl-Unjoni, “reserved matters” ghall-Unjoni.

Nistgħu ngħidu li ma għadniex nikkmandaw f’darna, jew aħjar, minn dak li baqa’ minn darna. L-akbar bank li kellna, ħaduh il-barranin. 

 

Il-barranin imexxu 

* l-Posta, 

* il-Lottu, 

* il-Freeport, 

* l-Air Terminal, 

* l-Air Malta.

Qegħdin jiftehmu biex it-Maltacom tgħaddi f’idejn il-Cable & Wireless, 30 sena wara li ħdaniha minn taħt idejhom. 

 

Il-barranin jiftħu negozji f’pajjiżna u joqtlu n-negozji tal-Maltin. 

 

Il-barranin jixtru kemm iridu proprjetŕ f’Malta u l-Maltin ma jlaħħqux mal-prezzijiet tagħhom. 

 

Artna mhux se tibqa’ tagħna.

Lanqas ħallewlna d-dritt li ndaħħlu u nżommu jaħdmu f’pajjiżna lil min ma jieħux ħobż il-Maltin, u ma’ l-immgranti llegali jkollna nimxu kif tgħidilna l-Unjoni Ewropea. 

 

Rajna m’għandux f’idejna.

 

Rajna jerġa’ jiġi f’idejna meta noħorġu mill-Unjoni Ewropea u nagħmlu ftehim li jaqblilna mal-pajjiżi tagħha. Jekk għandna r-rieda, għandna s-saħħa nagħmlu dan.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

Is-Sibt, 7 ta’ Jannar, 2006.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien? 

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ