MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

GĦID LID-DEPUTAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA

L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

L-Unjoni Ewropea ordnat li fis-sena 2011 il-Maltin u l-Għawdxin iħallsuha €68,000,000

€186,000 kuljum misruqa minn ħalq uliedek

 

Wara s-sena 2008 it-Tarzna tista’ tkompli tingħata l-għajnuna fnanzjarja mill-Gvern – Karmenu Mifsud Bonniċi

 

Mhux minnu li ma nistgħux noħorġu mill-Unjoni Ewropea.

Araw dan il-video tal-Parlament Ewropew kif nistgħu noħorġu

 Video Parlament Ewropew

Waqt konferenza Stampa miżmuma llum it-Tnejn 6 ta’ Awissu 2007, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi, chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, ġibed l-attenzjoni għal diversi punti dwar kif is-sħubija fl-Unjoni Ewropea qegħda tkun ta’ dannu kbir għal Malta.

 

Sussidju

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi qal li l-Gvern Malti ħareġ:

 

* Lm750,000 f’sussidju fi ftit xhur għall-kumpanija Ryan Air.

* L-Air Malta ħadet Lm500,000 f’sussidju.

* Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, 

* il-bdiewa, 

* raħħala u 

* s-sajjieda separatament ħadu total ta’ Lm4.8 miljun.

* Ma’ dawn irridu nsemmu wkoll is-sussidji għat-trasport pubbliku.

Huwa qal li dawn huma biss parti mis-sussidji li qiegħed iħallas il-pajjiż.

 

 It-Tarzna

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi kompla jgħid li l-Gvern qiegħed ukoll iħallas miljuni f’sussidji fuq it-Tarzna, bil-Gvern jgħid li m’hux se jkun f’pożizzjoni li jżomm it-Tarzna wara s-sena 2008 jekk din tibqa’ tagħmel it-telf, minħabba ftehim li hemm bejn il-Gvern u l-Unjoni Ewropea.

 

X’imponiet l-Unjoni Ewropea


Meta tkellem dwar il-kwistjoni tat-Tarzna, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi qal li:

 

“l-Unjoni Ewropea imponiet ftehim fuq it-Tarznari, liema ftehim:

* jirrestrinġi l-ammont ta’ xogħol, 

* limitazzjoni fuq in-numru ta’ ħaddiema u 
* limitazzjonijiet fuq il-volum ta’ xogħol li taħdem. 

* L-Unjoni Ewropea imponiet ukoll li wara s-sena 2008, il-Gvern ma jistax jagħti sussidji lit-Tarzna.”

 

 

It-Tarzna Universita` tas-snajja

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi qal li:

* It-Tarzna, hi l-università tas-snajja’. 

* Illum qegħdin noħorġu l-flus biex inżommu l-università akkademika f’Tal-Qroqq. 

* It-Tarzna hi importanti għal dawk li jridu jkomplu bis-snajja’.
* It-Tarzna hi bżonnjuża għal dawn in-nies. 

* It-Tarzna hi importanti wkoll għax iġġib flus barranin f’pajjiżna.

 

It-Tarzna tista’ tibqa’ tingħata għajnuna

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi kompla jgħid li “skond il-ftehim li sar, it-Tarzna ġiet dikjarata bħala kumpanija kummerċjali u għalhekk ġie deċiż li wara s-sena 2008 ma tistax tingħata aktar sussidju.

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi qal li minkejja dak li qed jingħad, il-Gvern xorta waħda jista’ jibqa’ jgħin finanzjarjament u jissussidja lit-Tarzna biex tibqa’ topera wara s-sena 2008 bħal ma qed jagħmel f’setturi oħra.

 

Dan jista’ jsir billi t-Tarzna ma tibqax ikklassifikata bħala kumpanija kummerċjali, iżda tiġi bħala dipartiment tal-Gvern. 

 

B’hekk il-Gvern ikun jista’ jkompli jgħin lill-istess Tarzna finanzjarjament.

 

L-ispejjeż tas-sħubija huma ħafna akbar mid-dħul

 

Iċ-Chairman tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, Karmenu Mifsud Bonniċi, sfida lill-Gvern biex ma jibqax jaħrab milli jwieġeb u jagħti dettalji dwar kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda tiswa lill-Malta, kemm bħala spejjeż kif ukoll bħala ħlasijiet diretti li qegħdin isiru. 

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi ddikjara li kollox jindika li l-ispiża tal-pajjiż marbuta ma’ l-Unjoni Ewropea u l-ħlasijiet diretti li qegħdin isiru, huma ħafna aktar mill-flus li Malta qiegħda tieħu mill-istess Unjoni Ewropea. 

 

Huwa sfida lill-Gvern biex jipprova li mhux qiegħed jiġri dan.

Karmenu Mifsud Bonnici sostna li “ħadd ma jaf eżattament kemm qiegħda tiswa lil Malta l-Unjoni Ewropea. 

 

Mill-baġit ta’ l-Unjoni Ewropa allokat għall-Malta jirriżulta li se nieħdu Lm51 miljun fis-sena.

Biss mill-estimi u fl-estimi dejjem ikun hemm l-iżbilanċi, il-Gvern Malti jiddikjara li se nħallsu b’mod dirett lill-Unjoni Ewropea Lm22 miljun fis-sena. 

 

Ma’ dawn trid iżżid il-qliegħ ta’ Lm12-il miljun tal-Bank Ċentrali li se jintilfu għax se jibdew imorru għand il-Bank Ċentrali Ewropew. 

 

Irridu ngħoddu wkoll il-miljuni li qegħdin jinħarġu mill-Gvern Malti, u għalhekk mit-taxxi tal-poplu f’sussidji.

Kien hemm il-każ ta’ żewġ kumpaniji li kellhom jieħdu fondi mill-Unjoni Ewropea, iżda minħabba xi proċeduri, dawn il-fondi aktarx jintilfu u se jkollu jħallashom il-Gvern Malti. 

 

Dawn jammontaw għal Lm300,000. 

 

Ma’ dawn irridu nsemmu l-50 persuna li hemm impjegati fl-Ambaxxata Maltija fi Brussels u l-impjiegi l-oħra fil-Ministeri b’konnessjoni ma’ l-Unjoni Ewropea. 

 

Insemmu l-4,000 ħaddiem li daħlu jaħdmu f’Malta minn pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropea u li qegħdin jieħdu xogħol il-Maltin.”

 

Immigranti Illegali

 

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi semma wkoll il-problema ta’ l-immigrazzjoni illegali. 

 

Huwa qal li “minn informazzjoni li tingħata, jirriżulta li f’Malta hawn 5,000 immigrant illegali, li qegħdin jiswew lill-pajjiż eluf ta’ liri kuljum.

Dan ifisser li f’sena, l-ispiża konnessa ma’ l-immigrazzjoni illegali hi ta’ Lm23 miljun. 

 

Quddiem dawn l-ispejjeż, flimkien ma’ l-ispiża biex inħaddmu t-trattat ta’ Schengen, jidher biċ-ċar li l-pajjiż għandu aktar spejjeż, mid-dħul li qiegħed ikollu mill-Unjoni Ewropea”.

 

Malta toħroġ aktar milli ddaħħal


Karmenu Mifsud Bonniċi, qal li l-Kampanja Ħelsien Nazzjonali, għamlet il-kalkoli tagħha u jirriżultalha biċ-ċar li Malta qiegħda toħroġ aktar (spejjeż diretti u spejjeż oħrajn), milli qiegħda ddaħħal mill-Unjoni Ewropea.

 

Huwa sfida lill-Gvern biex jitkellem u jagħti stampa ċara lill-poplu dwar kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda tiswa lill-Malta.

 

It-Trattat ta’ Riforma


L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi tkellem ukoll dwar it-Trattat ta’ Riforma, li sar biex jieħu post il-Kostituzzjoni Ewropea u qal li dak li kien hemm fil-Kostituzzjoni Ewropea tniżżel f’dan it-trattat. 

 

Huwa qal li wara li t-Trattat ta’ Kostituzzjoni m’għaddiex fi Franza u fl-Olanda kienu saru għadd ta’ konsultazzjonijiet fil-pajjiżi membri. 

 

Qal ukoll li issa li għadda dan il-perjodu kulħadd qiegħed jistenna l-konklużjonijiet ta’ dan il-perjodu ta’ konsultazzjoni.

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi enfasizza li t-trattat ta’ riforma li ġie ppreżentat ma jirrappreżentax l-opinjonijiet tal-laqgħat popolari li saru dwar it-trattat ta’ Kostituzzjoni. 

 

Qal ukoll li jidher biċ-ċar li l-perjodu ta’ konsultazzjoni kien ħela ta’ ħin u ħela ta’ flus.

L-Avukat Karmenu Mifsud Bonniċi ddeskriva t-trattat ta’ riforma bħala ingann bil-poplu Ewropew, għax qed tingħata l-impressjoni li dan it-trattat hu differenti mit-trattat tal-Kostituzzjoni Ewropea.

 

It-Tnejn, 6 ta’ Awissu, 2007.

 

IRRIDU L'INDIPENDENZA MILL-UNJONI EWROPEA

 

<< Lura <<

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ