MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

GĦID LILL-KANDIDAT PARLAMENTARI TIEGĦEK LI TRID LI MALTA TIKSEB LURA L-INDIPENDENZA U L-ĦELSIEN!

 

Fis-seba’ snin 2007 – 2013 il-Maltin u l-Għawdxin se jkunu ħallsu lill-Unjoni Ewropea €360,000,000

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

X’se jagħmlu l-Membri Parlamentari Laburisti?

  

IT-TRATTAT tal-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea li l-Membri tal-Parlament ikunu mitlubin jivvotaw dwaru, għandu fih fl-Artiklu IV-437.2, il-ftehim li l-Gvern Malti għamel ma’ l-Unjoni Ewropea s-sena l-oħra.

 

Meta jiġu biex jivvotaw dwar it-Trattat tal-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea, il-Membri Parlamentari Laburisti se jżommu quddiem għajnejhom għadd ta’ punti importanti, fosthom dawn it-tnejn: x’iddeċidiet il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista dwar il-ftehim ma’ l-Unjoni Ewropea u kif ivvotat l-Oppożizzjoni Laburista s-sena l-oħra meta l-ftehim tressaq għar-ratifika fil-Parlament.

 

Id-deċiżjoni tal-Konferenza Ġenerali

 

Il-Membri Parlamentari Laburisti jiftakru li l-Konferenza Ġenerali tal-Partit rabtet lill-Partit li anki waqt li huwa fl-Oppożizzjoni, jaħdem bla heda ħalli jxejjen l-aspetti negattivi tal-ftehim li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma’ l-Unjoni Ewropea u jaħdem bla heda ħalli l-ftehim ma’ l-Unjoni ma jkunx żvantaggjuż u ta’ ħsara għall-poplu Malti, speċjalment għall-ħaddiema.

Jekk il-Membri Parlamentari Laburisti jivvotaw favur it-Trattat tal-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea, ikunu qegħdin jivvotaw favur il-ftehim ukoll li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma‘ l-Unjoni Ewropea

 

Huma ma jistgħux jivvotaw favur dak il-ftehim li l-Konferenza Ġenerali rabtithom li jaħdmu bla heda anki waqt li huma fl-Oppożizzjoni, biex ixejnu l-aspetti negattivi kollha tiegħu.

Jekk jivvotaw favur it-Trattat tal-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea li fih il-ftehim tas-sena l-oħra, huma jkunu qegħdin jivvotaw favur l-aspetti negattivi tal-ftehim li huma marbutin li jxejnu.

 

Il-vot kontra r-ratifika tal-ftehim


Il-Membri Parlamentari Laburisti jiftakru wkoll li meta s-sena l-oħra tressaq fil-Parlament it-Trattat tas-Sħubija fl-Unjoni Ewropea li kien fih il-ftehim li l-Gvern Nazzjonalista kien għamel ma‘ l-Unjoni Ewropea, l-Oppożizzjoni Labrista vvotat kontra r-ratifika tiegħu.

Għalhekk kieku l-Membri Laburisti tal-Parlament kellhom jivvotaw favur ir-ratifika tat-Trattat tal-Kostituzzjoni ta‘ l-Unjoni Ewropea li għandu fih il-ftehim li l-Gvern Nazzjonalista għamel ma’ l-Unjoni Ewropea, huma jkunu qegħdin din id-darba jivvotaw fil-Parlament favur ftehim li s-sena l-oħra huma vvotaw kontrih fl-istess Parlament.

Aġir bħal dan la jingħoġob u lanqas jinftiehem mil-Laburisti

 

L-istess raġunijiet li wasslu lill-Oppożizzjoni tivvota kontra l-ftehim is-sena l-oħra, ma jħalluhiex tivvota favur tiegħu din is-sena.

 

In-newtralità minsija

 

Il-ftehim ma’ l-Unjoni Ewropea li l-Oppożizzjoni Laburista vvotat kontrih is-sena l-oħra kellu mehmuż miegħu d-Dikjarazzjoni li l-Gvern Malti għamel dwar in-newtralità.

Dik id-Dikjarazzjoni ma tibqgħax teżisti meta tidħol fis-seħħ il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea għax tħalliet barra mit-Trattat tal-Kostituzzjoni li ġie ffirmat fid-29 ta’ Ottubru f’Ruma mill-Prim Ministru u mill-Ministru ta’ l-Affarijiet Barranin.

Fil-waqt li l-Protokoll dwar ix-xiri tal-proprjetà f’Malta daħal fit-Trattat tal-Kostituzzjoni ġdida, kif ukoll daħal il-Protokoll dwar l-abort, id-Dikjarazzjoni dwar in-newtralità ta’ Malta ma daħalx fit-Trattat tal-Kostituzzjoni li se jitressaq fil-Parlament biex ikun ratifikat.

Jekk il-Membri Parlamentari Laburisti jivvotaw favur it-Trattat tal-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea, huma jkunu qegħdin jaċċettaw li d-Dikjarazzjoni dwar in-newtralità ta‘ Malta tgħosfor.

 

Il-votanti Laburisti ma jaċċettawx ħaġa bħal din.

Kif lanqas ma jaċċettaw li r-rappreżentanti maħturin minnhom fil-Parlament jivvotaw favur il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni li tgħid li hija u l-liġijiet li l-Unjoni Ewropea tagħmel, f’każ li ma jaqblux mal-Kostituzzjoni ta’ Malta, jgħelbuha.

 

Huma jafu li sakemm il-Kostituzzjoni ġdida ta’ l-Unjoni Ewropea ma tgħaddix mill-Parlament b’maġġoranza ta’ tnejn minn tlieta tal-membri kollha tal-Parlament, il-Kostituzzjoni tagħna tibqa’ l-ogħla liġi f’pajjiżna.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

Il-Ġimgħa, 5 ta' Novembru, 2004.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ