MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

 

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

 

NAHILFU LI NEHILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIZMU U L-HAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA  

Mill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici

Chairman Kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI

 

IL-KOSTITUZZJONI TA' L-UNJONI EWROPEA TKASBAR IL-KOSTITUZZJONI TA' MALTA

 

Ghaliex l-Oppozizzjoni Laburista ghandha tastjeni (1)

 

Għaddew ftit ġimgħat minn mindu l-Partit Laburista xandar ir-rapporti kkummissjonati minnu dwar it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

F’dawn il-ftit ġimgħat, minflok l-affarijiet iċċaraw, iktar tħawdu.

 

Min-naħa tiegħi, m’ghandix skop li nhawwad. 

 

Jinteressani li nkun car u li niftiehem sewwa. 

 

Għalhekk nerġa’ nfisser kif naħsibha dwar din il-kwistjoni.

Fid-29 ta’ Ottubru 2004, f’Ruma, il-Prim Ministru Malti ffirma t-“Trattat li Jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa”.

 

Aktar tard f’din is-sena, il-Parlament Malti se jintalab jirratifika dak it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Jekk il-25 pajjiż membri ta’ l-Unjoni Ewropea jirratifikaw dak it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tkun imwaqqfa u jkollha l-Kostituzzjoni tagħha, skond dak it-Trattat iffirmat fid-29 ta’ Ottubru 2004, f’Ruma.

Is-suġġett tat-Trattat ta’ Ruma tad-29 ta’ Ottubru 2004 huwa l-Kostituzzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea ġdida li tiġi stabbilita skond dik il-Kostituzzjoni.

 

Il-Parlament Malti se jkun mitlub jiddiskuti dak is-suġġett, u huwa dak is-suġġett li l-Partit Laburista qiegħed jiddiskuti biex jiddeċiedi kif għandha ġġib ruħha l-Oppożizzjoni parlamentari dwar dak it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, jiġifieri, jekk għandhiex tivvota favur tiegħu, jew kontra tiegħu, jew tastjeni dwaru.

Dejjem sostnejt li l-Oppożizzjoni Laburista m’għandhiex tivvota favur it-Trattat li jistabilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

 

Qiegħed infisser għaliex m’għandhiex tivvota favur u għaliex għandha tastjeni (u għalhekk, mhux tivvota kontra).

Huwa fatt magħruf li l-Membri Parlamentari Nazzjonalisti se jivvutaw favur il-mozzjoni tar-ratifika.

 

Bil-35 vot tagħhom, il-Parlament Malti qiegħed jiżgura li se jirratifika t-Trattat li jistabilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Jekk l-Oppożizzjoni Laburista tastjeni, ma tintlaħaqx maġġoranza kwalifikata fil-Parlament, li trid li jkun hemm żewġ terzi (2/3) tal-Membri Parlamentari kollha li jivvutaw favur.

Jekk ir-ratifika ma ssirx b’maġġoranza, ħadd ma jkun jista’ jargumenta li r-ratifika tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa tegħleb dawk l-artikoli tal-Kostituzzjoni ta’ Malta li jistgħu jinbidlu biss jekk ikun hemm 2/3 (żewġ terzi) jew aktar tal-Membri Parlamentari kollha li jivvutaw it-tibdil tagħhom.

Fost dawk l-artikoli tal-Kostituzzjoni Maltija li jistgħu jinbidlu biss b’maġġoranza ta’ żewġ terzi jew aktar, hemm l-Artikolu 6 li jgħid li l-Kostituzzjoni Maltija hija suprema u tipprevali fuq kull liġi f’Malta.

Sakemm l-Artikolu 6 tal-Kostituzzjoni Maltija ma jitqies li ntegħleb bir-ratifika b’maġġoranza kwalifikata tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa (li tista’ tissejjah għall- konvenjenza “Kostituzzjoni Ewropea”), kull liġi li l-Unjoni Ewropea tista’ tagħmel li ma tkunx taqbel mal-Kostituzzjoni Maltija, ma tkunx tiswa u ma jkollhiex effett f’Malta.

Biex il-Kostituzzjoni Maltija tibqa’ suprema fuq kull liġi li tista’ ssir mill-Unjoni Ewropea, huwa għalhekk essenzjali li l-Oppożizzjoni Laburista tastjeni u mhux tiftiehem mal-Gvern ħalli tivvota favur il-mozzjoni tar-ratifika mressqa mill-Gvern Nazzjonalista.

Barra mill-kwistjoni tas-supremazija tal-Kostituzzjoni Maltija fuq il-liġijiet ta’ l-Unjoni Ewropea, hemm ħafna raġunijiet oħrajn għaliex l-Oppożizzjoni Laburista għandha tastjeni dwar il-Kostituzzjoni Ewropea

 

Dawn ir-raġunijiet niddiskutuhom aktar ’l quddiem.

 

Ġurament ta' lealta` li jieħdu l-Membri Parlamentari kollha

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-Poplu u r- Repubblika ta’ Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. (Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ Prim Ministru jew Ministru ieħor jew Segretarju Parlamentari.

 

Jiena ................................................ solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment u skond il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala (Prim Ministru/Ministru/Segretarju Parlamentari) skond il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ Malta, mingħajr biża’ jew favur. ( Hekk Alla jgħini).

 

Ġurament għall-qadi xieraq tal-kariga ta’ President.

 

Jiena ..............................................., solennement naħlef / niddikjara li naqdi fedelment il-kariga ta’ President (li naqdi fedelment il-funzjonijiet tal-President) ta’ Malta, u li, skond l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta’ Malta. (Hekk Alla jgħini).

 

Sezzjoni 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta

 

6. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) ta’ l-artikolu 47 u ta’ l-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

 

Artiklu I-6 tal-Kostituzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

 

Dritt ta' l-Unjoni

Il-Kostituzzjoni u l-liġijiet adottati mill-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni fl-eżerċizzju tal-kompetenzi konferiti lilha għandhom jipprevalu fuq id-dritt ta’ l-Istati Membri.

 

Tista' tafda lil min jikser il-ĠURAMENT tiegħu/tagħha?

 

It-Tlieta, 3 ta' Mejju, 2005.

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat Lm2 flimkien ma' din il-formola liċ-

Chairman CNI,

Dr Karmenu Mifsud Bonnici B.A. LL.D.

81, Triq Ġuże Pace,

Ħamrun.

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar